Hebrews 5

Fristi+ da giti jighari mo, nenda kokomana ainda jokáda eni gategeoro fetedo ghuseri. Amingedo ghusera da beká mo: ne ari ekoko da mino God kena mutari dae sedo, a sino fuka de ojedo, budo joba God kena mutari dae sedo, fetedo ghuseri. Fristi+ da giti jighari resena emo, ne taká gegenembori. Nembarago dara edo ghuseri. Ava sedo, evetu genembo mendeni bunise eraera a dara eraera aindae, ne joka edo, durumuguse eraera. Nembarago dara eraera; ava sedo, ne jo nenda natofo kikiako, ainda ari ekoko da mino mutae eraera. Ne totofo nenda ari ekoko ainda mino barago muturaera. Genembo nu jo tofo gategedo, fristi+ da giti jighari ae arira. Kau God setiri giti beká, Aaron fristi+ da giti jighari usira aminga ava, God seari nene fristi+ da giti jighari eraera.

Kau daba aminga ava, Keriso jo tofo gategedo, viti fristi+ iká bekáda aeri. God nu ainda saramana are dae sedo, numoá gateguse eminge sisira:

“Na Nimamori, orokoá ni nanda Mandi etesi,”
aminge sedo,
nu vasa eninda eminge sisira:

“Kau Melchizedek aminga ava, ni fristi+ edo, evovodae amingedo iraresa,”
aminge sisira.
God nu Iesu ambarida ghe saghimbe barikena inonori. Ava sedo, Iesu nu genembo edo endada irise, sorara janjagughae God kena banungedo ghusira. Banunguse, nu God kena igheghi use, nunda geka ningido ghusira aindae sedo, God nunda banungari niningusira. Nu God da Mandiri, avata nu nange sabua+ edo, geka nininguse ari ava kasama aetira aindae sedo, God setiri nu mema tafusira. Aminguse, Iesu fristi iká bekáda arikena inono usira. God numoá fristi+ iká bekáda edo evovodae amingedo irare dae sisira amo, kau Melchizedek fristi+ usira aminga ava are dae sisira. Iesu mo, jebuga evovodae irari da susuri. Evetu genembo mave Iesu da geka ningarera amo, nemokena jebuga evovodae irari ava mutarira.

5:11–6:12 Erá God Kotae Edo, Nenda Irari Manai Aminda Jovereghe Yeove!

11 Keriso nange namondeda fristi+ iká bekáda use irira aindae, na geka mendeni mendeni saeteni. Avata nenda kasama tufakori. Sarena, jo kasama ae areva ava sedo, na nange nemokena ijugareni? Nemokena ijugari mo, fakaragori. 12 Ne totofo kasama mendeni mendeni budo, anakora evetu genembo mendeni da ijuga kakato ava edo iraetevu. Avata ne jo inono ae ireva. Ava sedo, mave sekago yama, God da Geka mendeni anakora ningi kasama aeteva ava, dengoro indudururari ningaetevu. Ne kau sasingu ami mindiraera ainda kaugori. Kau sasingu seka fumbari, bayau fakara jo mindae eraera aminga ava, ne God da Geka raugako ava jo totoi kasama ae eraeva. Mave amingarira amo, nu sasingako irise, ari eveva a ari eko nu bunariri. Geka beká a geka sembae barago, nu bunariri. 14 O evetu genembo beká, ne bayau fakara mindiraera. Evetu genembo beká, ne gasegi use, ari eveva a ari eko ne kasama eraera. Geka eveva a geka beká barago, ne kasama eraera. Avata ne jo amingae eraeva.

Copyright information for `KPR