John 13

13:1-20 Iesu Nu Sabua+ Da Saramana Ava Use, Nunda Ambo Jimbi Da Ata Seghusira.

Jarige Yari da Kirumo+ jo foa buvae iriri, sifo dabako dombuda fefetusira. Fetetiri, Iesu nu kasama usira amo, nunda sifo fira buvurutusira. Sifo resena emo, nu endada ghe jovereghe Numamokena yarira da sifori. Kotugo, evetu genembo mave enda eminda irise, nunda natofo usera ava, nu evovodae dubo budo ghusira. Ne jo doyae irise, nu ne dubo ruruse ambududurusira. Ainda geka ava oroko sari dae erena.

Sifo aminda ungobu iri, Iesu namonde dabade bayau mindari dae sedo anumbuseri. Anumbusera amo, Satan nu anakora nunda kotari eko ava, Keriot embo Simon da mandi javo Judas, aikena fitiri vovosusira. Kotari eko amo eviri: Iesu ava, nune aito are dae Satan sisira. Avori, God Afa roera a fakina isambu Iesu da ungoda fifitusira ava, Iesu kasama usira. A nu God kena ghe fusira, kotugo sekago God kena jovereghe yarira amo, nu kasama usira. Ava kasama use, Iesu nu namonde anumbirisera ava eredo, nunda embo koburu ava kosughe fitiri fasetiri, tamo ghajari bu ifuda avido, uvu rooróda averegedo, tuturo edo namanenda ata seghuse, tamo ghajari aimi ghajido ira birurughusira. Nu seghudo fira, Simon (Peter) kena buvurutiri gido, Peter numokena sisira, “Bajari, nine nanda ata seghari dae eresa, ai?” Aminge setiri, Iesu numokena sisira, “Na rea erena ava, ni oroko erebunesa. Avata einda beká mo, amboda kasama aresa,” aminge setiri, Peter sekago sisira, “Tefo, jo itako doyono nanda ata seghae aresa!” aminge sisira. Setiri, Iesu mino sisira, “Na ninda ata jo seghae arena amo, ni jo nanda ambo jimbi irae aresa.” Aminge setiri ningido, Peter sisira, “Arie, Bajari! Aminge saresa amota, erá nanda ata vanembo segheose! Nanda ungo gifua isambu seghe!” 10 Aminge setiri, Iesu sisira, “Mave nu uvu anakora gutetira amo, nunda tamo evevari. Ava sedo, nu jo sekago tamo isambu gutae arira. Nu ata vanembo segharira amo, inono beká ava arira. Mendeni ne avori, avata nenda genembo dabako jo avori iraeri.” 11 Iesu aminge sisira da beká mo: mave nu aito arira, ava nu kasama usira. Aindae, geka eminge sisira, “Mendeni ne avori, avata nenda genembo dabako jo avori iraeri.”

12 Namanenda ata seghetiri dadabetiri, Iesu nunda embo koburuá sekago asugedo jovereghe ira, vasa daba aminda anumbusira. Anumbedo ategi usira, “Na rea etena amo, ne kasama ereva, ai? 13 Ne javono namoá gatise, ‘Bajari’ o ‘Ijuga Kato’ seraeva. A nu beká seraeva. 14 Na nenda Bajari a, nenda Ijuga Katori. Avata kotugo, nane nenda ata segheteni. Ava sedo, ne tofo tofo sabua+ edo, kokomana da ata seghedo ghaetevu. 15 Na amingetena ainda beká mo: na ijugaboro aono gido, etena avavaga aovo dae sedo, eteni. 16 Na nemokena geka beká resena. ‘Sabua’+ seraera, a ‘babojegari’ seraera ainda tuka mo: sabua+ mo, ne gegenembo veveyakori, a babojegari, ne gegenembo babairi. Kau daba aminga ava, genembo mave aghi muturaira amo, nu teriari. O genembo aghi eraira amo, nu kitakori. Ne nanda sabua+ a nanda aghi kakatori. Ava sedo, na sabua+ edo, ne sonembarena amo, nembarago sabua+ edo, tofo tofo sonembuse irareva. 17 Avori, geka oroko setena ainda beká mo, ne kasama ereva. Eminguse irareva amo, ne ivuga use irareva.

18 “Na eminge resena emo, jo ne isambudae saeri. Evetu genembo nane gategusena amo, na kasama erena. Avata oroko rea sirorari dae erira emo, God da Geka irira ava, beká isagha are dae sedo sirorarira. Geka amo eviri:

‘Genembo eni, namonde dabade bayau rise anumbirisera, aimi eredo na imboe usira,’
God da Geka aminge sisira.
19 Geka einda beká jo sirorae irira. Avata, giti nemokena resena ainda susu mo: beká amboda sirorari gido, ‘na Numori’ ava tumondareva. 20 Na nemokena geka beká resena. Genembo eni dirigaono furarira ava, mave nati joká doruse, bu tavo arira amo, nu inono, namoá nati joká doruse, bu tavo arira. Kotugo, mave nandae nati joká doruse, bu tavo arira amo, nu inono, God Afa namo dirigetiri fusena ava, nati joká doruse, bu tavo arira,” Iesu aminge sisira.

13:21-30 Judas Nange Iesu Aito Arira Ava, Iesu Tofo Isagha Sisira.

(Matthew 26:20-25; Mark 14:17-21; Luke 22:21-23)

21 Ainda amboda, Iesu nu dubo mema mindafugo tafuse, eminge isagha sisira, “Na nemokena geka beká sari dae erena. Namonde anumbirera einda jokáda, genembo eniimi, namoá gitofukena aito arira.” 22 Aminge setiri, nu mavedae sisira ava, namane bunise tofo tofo gosuseri. 23 Iesu nu namanenda eni dubo budo ghusira.
13:23John nu geka “...namanenda eni dubo budo ghusira...” ava gefusira amo, Baiboro (Bible) kasama kakato mokogo mo erekotera, John nu tofo mandi ijuguse, geka evia gefusira.
Genemboá nu Iesu da dengesida anumbusira.
24 Ágido, Simon Peter nu ungoi farighedo, genembo aikena sisira, “Ategi e ningi! Nu mavedae resi?” 25 Aminge setiri, genemboá gisigisighedo ira, Iesu utua edo ategi usira, “Emo, mavedae resesi?” 26 Aminge setiri, Iesu sisira, “Na mavekena farava evia sukada fati mutarena amo, genemboá numori,” aminge sedo, nu farava ava budo sukada fatido, Keriot embo Simon da mandi javo Judas kena futusira. 27 Mutiri biri, Satan fira, Judas da janje jokáda teterusira. Etiri, Iesu Judas kena sisira, “Ni rea ari dae erekotesa ava, totoi e!” 28 Iesu aminge sisira da beká ava, namane mave aminda irisera amo, jo kasama aeri. 29 Judas nu namanenda moni fendi bu deinghari da javo ava, nune kaifa edo ghusira. Ava sedo, namanenda mendeni kotisera amo: Judas nu namanenda moni budo, kirumo da bayau mendeni ofuse, o mendeni makasi embokena ghasare dae, Iesu sariá kotiseri.

30 Judas nu farava bu eredo, kamboda ghe bibitai ira buvurutusira. Buvurutusira amo, tumba jisira.

13:31-35 Iesu Da Agho Dari Seka Mo, Eviri.

31 Judas ira buvurutusira ainda amboda, Iesu sisira, “Evetu Genembo da Koro+ da duro, oroko isagha etira. A nu oroko rea ururari aimi, God da duro barago isagha arira. 32 Na amingururono, natofo God da duro garera amo, God barago tofo ururari nanda duro isagha ari, evetu genembo garera. Orokoá erirere! 33 Nanda sasingu, namo, jo namonde dabade sifo ghousa irae arera. Na giti rea Jusi embo da babojegarikena sisena ava, kau daba ava oroko nemokena resena, ‘Na reda yarena aminda, jo nene yari da kaugo mo iraeri.’ 34 Avori, na nemokena agho dari seka erefutena. Ne tofo tofo dubo buvu! Na ne dubo buraena, kau daba aminga ava, ne tofo tofo dubo bareva! 35 Ne aminge dubo ruruse irareva amo, evetu genembo isambu kasama arera, ne nanda ambo jimbiri,” aminge sisira.

13:36-38 Peter Iesu Ighagha Arira Ava, Iesu Nu Giti Osa Sisira.

(Matthew 26:31-35; Mark 14:27-31; Luke 22:31-34)

36 Iesu aminge setiri, Simon Peter nu sisira, “Bajari, ni reda yari dae use resesi?” Setiri, Iesu numokena sisira, “Na reda yari dae erena aminda, ni jo oroko nembo nanda amboda yae aresa. Avata, sifo amboda, ni nanda amboda yaresa.” 37 Aminge setiri, Peter ategi usira, “Bajari, oroko nangetirai, na ninda amboda jo yae aono dae resesi? Na nimo sonembuse ambarena!” 38 Aminge setiri, Iesu sisira, “Amo jo geka beká iraeri. Ni jo namo sonembuse ambae aresa. Na geka beká resena: kokora sifo jo karigae irari, ni na umbu etodaba naká ighagha aresa,” Iesu aminge sisira.

Copyright information for `KPR