John 17

17:1-26 Iesu Nunda Ambo Jimbi, A Kotugo Nunda Natofo Amboda Sirorarira, Aindae Banungusira.

Iesu aminge sedo, nu dombu utuda fainghusira. Fainghedo sisira, “Afaé! Sifo buvira. Na nange aono, evetu genembo ninda duro gaetera, aindae resena. Ninda duro namokena futururaso, evetu genembo nanda duro gaore! Amingururaso, ninda duro ava isagha ijugaono gido sakai saore! Nangaeda duro gaoro dae sedo, ni seteso, na evetu genembo isasambu da bajari edo irena. Na ainda bajari rurusena da susu mo: ni evetu genembo namokena futusesa ava, sonembaono jebuga evovodae irari ava baoro dae sedo futusesi. Jebuga evovodae irari ava bari da emboro mo eviri. Afa, ni God bekári, a ninda Mandi Keriso futusesa amo, namori. Mave namane kasama arira amo, jebuga evovodae irari ava, nune tuve barira. Ninda saramana ava use, ninda duro ijugeono evetu genembo gido ghuseri. Na aminguse, ninda saramana eteno dadabusira. Afa, orokoé na ninda dombuda fetirono, nanda duro, a usasa sekago namokena mutaso bari dae resena. Enda jo sirorae iriri, na giti usasa a duroghae iriana ainda duro ava, sekago mutaso bari dae resena.

“Evetu genembo endada irero ni gido, nenda jokáda evetu genembo mendeni ava gategedo namokena futusesi. Muteso budo, ni mavejori, ava nane ijugeteno gido, ne kasama useri. Ne nine gategeteso ninda tofo usera, ava budo nandae futusesi. Ne ninda Geka kaifa eraera. Kotugo, oroko ne kasama erera, rea isambu nandae futusesa, ainda susu mo nimori. Ne ava kasama erera da beká mo: geka namokena futusesa ava, nemokena muteno ne ruruseri. Na nimokena ghedo fusena, amo geka beká ava ne kasama erera. A ni na dirigeteso fusena ava, ne tumonderera.

“Na oroko nendae sedo benunu resena. Na evetu genembo mendenidae, jo benunu sae erena. Avata gegenembo nine futusesa eindae, benunu resena. Ne ninda tofo ava sedo, benunu resena. 10 Ne nanda natofori. A nanda natofo amo, isambu nindari. Kotugo, ninda natofo amo, isambu nandari. A natofo setena aimi, nene nanda duro ijugaoro gido, nandae sakai sarera. 11 Avori, na oroko jovereghe nimokena yari dae erena. Na jo enda eminda irae arena. O nemo, doyono enda eminda irarera. Arie, Afa Kakara! Ninda javo namokena futusesa ainda fakinaimi, ne kaifa aso dae resena. Kaifa ururaso, ne dabade tatedo dubo dabako aeteri. Kau ni nangae tatedo dubo dabako edo irera, daba aminga ava, ne dabade tatedo dubo dabako aeteri. 12 Namane namonde enda eminda dabade irise, ninda javo namokena futusesa ainda fakinaimi, ne kaifa edo ghuseni. Ne, nane kaifa eno, mendeni ne eveva iriari. Avata, ninda Geka jokáda rea resira ava, beká are dae sedo, genembo dabako jebuga evovodae irari ava kosasaghusira. O mendeni, nane kaifa eono ne eveva iriari. 13 Na oroko nimokena yari dae erena. Kotugo na enda eminda irise, geka evia nimokena banunguse resena da beká mo: ne ningido nanda ivuga itatamuse, nandae ivuga beká ava aoro dae sise resena. 14 Na ninda geka muteno ne ningido, ruruseri. Budo irero, evetu genembo fisi da uju use irera aimi, tuturo edo nangaeda natofo imboe eraera. Kau na ari ekoko da emboro ava ighagha edo, ajagha fetirá gheraena aminga ava, ne ari ekoko da emboro ava ighagha edo, evetu genembo fisi da uju use irera, ainda jokáda ghe buvudo era, ajagha fetedo irera. Ne ajagha irera aindae sedo, evetu genembo fisi da uju ava use irera aimi, nangaeda natofo amo imboe eraera. 15 Na jo, nine saso endada ghe yaoro dae, benunu sae erena. Avata, erá Ari Eko da Numamo foa nemo dereure dae sise, nine kaifa ururaso eveva iroro dae benunu resena. 16 Kau na enda da irari ava imboe edo, ajagha feteraena aminga ava, ne evetu genembo da irari ava imboe edo, ainda jokáda ghe buvu fera ajagha fetedo irera. 17 Ninda geka bekáimi, nenda dubo joká seghaso, ninda natofo kakara a eveva irore! 18 Kau nine na dirigeteso, evetu genembo da jokáda vose fusena aminga ava, ne dirigeteno evetu genembo da jokáda iseri. 19 Ninda geka bekáimi aso, ne ninda natofo kakara a eveva aoro dae sedo, na tofo nanda dubo joká isambuimi nimokena erefutena.

20 “Na jo nemoá nembo kotise, aindae benunu sae erena. Evetu genembo amboda nenda vironu ningido aindae, namoá tumondarera ava kotise, nendae benunu resena. 21 Afa, nanda benunu mo eviri: nange ne dubo dabako aeteri! Kau ni nangae tatedo irera aminga ava, ne namonde dabade tataeteri. Nangaeda natofo dubo dabako edo iroro gido, evetu genembo endada irise, fisi da uju use irera amo, ni na dirigeteso fusena ava, ne kasama arera. 22 Ni nangae dabade tatedo dubo dabako edo irera. Nangaeda natofo kau daba aminga ava use, dubo dabako e gogoghombaoro dae sedo, na nemokena ninda duro a usasa namokena futusesa ava, nemokena muteno ne ruruseri. 23 Na nenda dubo jokáda irari dae, a kotugo ni nanda dubo jokáda iraso dae sedo, aminguseni. Kotugo, ne dubo dabako aoro dae resena, ainda beká eni mo eviri: na dirigeteso fusena ava, evetu genembo fisi da uju use irera aimi, kasama aeteri. A nangaeda natofo, kau namo dubo buraesa aminga ava, na ne dubo buraena, ava kasama aeteri.

24 “Afa, ni evetu genembo namokena futusesa aindae resena. Na uju erena amo, na vasa reda irarena, vasa daba aminda, ne namonde dabade iraeteri. Irise, ne nanda duro a usasa ava gosuse iroro dae, uju erena. Duro a usasa amo, ni enda jo ae irise ainda gitida, na dubo ruruse namokena futusesa, ava gosuse iroro dae uju erena.

25 “Arie, Afa Eveva Ari Kato! Evetu genembo endada irise, fisi da uju use irera amo, ne ni jo kasama ae eraera. Avata na ni kasama erena. A ni na dirigeteso fusena ava, gegenembo emo ne kasama erera. 26 Ni na dubo buraesa, ainda dubo bari nemokena irare dae, a na nenda dubo jokáda irari dae sedo, na, ni mavejori, ava ijugeono gido kasama edo ghuseri, a kau daba aminga ava, ijugururono gido kasama edo gharera,” Iesu aminge benunu sisira.

Copyright information for `KPR