John 20

20:1-10 Iesu Ambarida Ghe Jebuge Erorusira Ava Bunise, Nunda Kokomana Mendeni Aimi, Ofofoda Era Vasa Vanembo Gosuseri.

(Matthew 28:1-8; Mark 16:1-8; Luke 24:1-12)

Fura Tomanako sifo jo atae iriri, Magdara embo evetu Mary setena aimi, eredo ofofoda ira, ghamana afufetero afigedo iriri gosusira. Gido, jovereghe sumbu fira, Iesu da ambo jimbi mavejoá nu dubo budo ghusira,
20:2John nu geka “...Iesu da ambo jimbi nu dubo budo ghusira...” evia gefusira amo, Baiboro (Bible) kasama kakato erekotera, John nu tofo mandi numoá ijuguse, geka evia gefusira.
nengae Simon Peter ghaekena buvudo sisira, “Bajari da tamo ofofo jokáda ava budo aera. Budo aera reda fitera ava, namane erebunera,” sisira.

Setiri, Iesu da ambo jimbi setena, nengae Peter ghae dabade eredo ofofoda iseri. Nengae etoto naká sumbudo era, Iesu da ambo jimbi setena, nu Peter darigedo giti ofofoda buvurutusira. Buvudo, ofofo békada fete ghounghedo, embo foyago avanembo fasiriri gosusira. Avata nu jo ya teraeri. Amingiri, Peter nunda amboda fira, nu darigedo ira jokáda teterusira. Teredo, embo nunda tamo doghusera, a kotugo eni gifua doghusera, avanembo fafasirero gosusira. Gifua doghari resena emo, jo embo giti setena ainghae dabade tate fasiraeri. Amo, nu ruvedo ajagha fasiriri gosusira. Gosiri ainda amboda, Iesu da ambo jimbi setena aimi, ira teterusira. Tere ava gido, nu tumondusira. (Avata Iesu, ambarida ghe eraetira ava, God da Geka ijugusira amo, nengae Peter ghae da jiro munjuda jo terae irei.) 10 Gero dadabetiri, nengae Peter ghae jovereghe natida iseri.

20:11-18 Iesu Isagha Etiri, Magdara Embo Evetu Mary, Nu Gosusira.

(Matthew 28:9-10; Mark 16:9-11)

11 Mary nu isaghada fete sorara use, ghounghedo ofofo jokáda gosusira. 12 Fuge gosusira amo, aneya etoto naká embo foyago asugedo, aminda anumbirero gosusira. Iesu da tamo reda fasusira aminda, eni gifuakena, a eni atakena anumbirero gosusira. 13 Nu nemoá gosiri, ne ategi useri, “Evetu, ni redae sorara eresi?” setero, nu mino nemokena sisira, “Nanda Bajari budo aera. Avata vasa reda fitera ava, na erebunena.”

14 Aminge sise jovereghusira amo, gukakena Iesu fetiriri gosusira avata nu bunisira. 15 Buniri, Iesu numokena ategi usira, “Evetu, ni redae sorara eresi? Ni mavejo ava kakova eresi?” Aminge setiri, nunda kotari mo, nu vare kaifa katova sedo, numokena eminge sisira, “Kaifa kato, ni Iesu da tamo bu ya reda fitaresa amo, vasaá saso ningido, na ya baone!”

16 Aminge setiri, Iesu numokena sisira, “Mary!” Setiri ningido, numokena jovereghedo, Jusi embo da gekaimi, “Rabonai!” sisira. (Ainda tuka mo, namondeda gekaimi, ‘Ijuga Kato!’ seraera.) 17 Setiri, Iesu numokena eminge sisira, “Erá nanda tamo jigheose! Ainda beká mo: na Afakena jo ya buvae irena. Nu, ni yasi! Nanda nano namendikena buvudo eminge se ningore, ‘Na jovereghe yari dae erena, nanda Afa, a nenda Afakena, nanda God, a nenda God kena,’ aminge se nanda ambo jimbi ningore!” 18 Aminge setiri ningido, Mary jovereghe ira, nu Bajari nange gosusira, a nunda geka ava namanekena setiri nininguseri.

20:19-23 Iesu Nunda Ambo Jimbikena Isagha Etiri Gosuseri.

(Matthew 28:16-20; Mark 16:14-18; Luke 24:36-49)

19 Fura Tomanako daba aminda tumba jiriri, namane Iesu da ambo jimbi totorugedo, guro boragai gagojuseri. Ainda beká mo: namane Jusi embo da babojegaridae oju useri. Namane totorugedo aminda dabade edo irero, Iesu fira namanenda jokáda isagha e fetedo sisira, “Ireva. Erá oju eove! Dubo jama nemokena irare!” 20 Aminge sedo, nunda ungo tautai dorusera, a nunda reimada gorobai gae basisera da buvá ava, ijugetiri namane gosuseri. Namane nu gido, ivuga beká ava useri. 21 Ainda amboda, Iesu sekago namanekena eminge sisira, “Erá oju eove! Dubo jama nemokena irare! Kau nanda Afa namo dirigetiri fusena aminga ava, na ne dirigaono yareva.” 22 Aminge sedo, nu fira namanekena nunda ghamo asegedo eminge sisira, “Asisi Kakara buvu! 23 Ne endada irise, evetu genembo da ari ekoko kote doyareva amo, God Afa utuda irise, evetu genembo daba ainda ari ekoko kote doyarira. O evetu genembo mendeni da ari ekoko jo kote doyae areva amo, God Afa barago, evetu genembo daba ainda ari ekoko, jo kote doyae arira,” aminge sisira.

20:24-29 Thomas Kau Emingedo, Bajari Tumondusira.

24 Namane Iesu da ambo jimbi 12 ava iriara amo, namanenda genembo eni, javo Thomas ri. (Nunda javo Rome embo da gekaimi, Didymus seraera. Ainda tuka mo: takegha sirorariri.) Thomas mo, Iesu fira namanekena buvudo isagha usira ainda sifoda, nu jo aminda iraeri. 25 Ava sedo, namane numokena siseri, “Bajari namanekena isagha etiri gosumutari.” Setero, Thomas sisira, “Tauta nunda ungoda dorusera da buvá, a nunda reimada gae basisera da buvá ava, nanda ungoi jighi gae arena amo, na jo tumondae arena,” aminge sisira.

26 Fura eni dadabetiri, namane Thomas de dabade sekago kamboda totorugedo, guro boragaimi gagojuseri. Avata Iesu sekago fira, namanenda jokáda isagha etiri gero eminge sisira, “Ireva. Erá oju eove! Dubo jama nemokena irare!” 27 Aminge sedo, Thomas kena sisira, “Ninda ungo sirege vivisedo itatame gi! Nanda ungo evirere! A kotugo ninda ungo, sekago sirege nanda reimada jighi gi! Erá buneose! Na tumondaso dae resena.” 28 Aminge setiri, Thomas mino sisira, “Arie, nanda Bajari! Arie, nanda God! Na oroko ava tumonderena.” 29 Setiri, Iesu numokena sisira, “Ni gosuse aindae tumonderesa. Avata, mave na jo gae irise, tumondarira amo, nu ivuga beká ava arira,” aminge sisira.

20:30-31 John Buku Evia Gefusira Da Beká Mo, Eviri.

30 Iesu ari mendeni mendeni a tano mendeni mendeni eari gido, namane dudukughedo ghusera amo, jo isambu buku einda jokáda gembaeri. 31 O, buku einda jokáda geka rea gembena, ainda susu mo: ne Iesu tumondaovo dae sedo gembeni. God Genembo eni mutari furare dae sisira amo, numori. Ava tumondaovo dae sedo gembeni. A kotugo, nu God da Mandi beká ava tumonduse, nunda javoda jebuga evovodae irari ava, baovo dae sedo gembeni.

Copyright information for `KPR