Jude 1

Arie, nanda nano namendi!

Na Jude ri. Iesu Keriso da saramana kato eni namori. A kotugo, James
1:1Tuturo 1 jokáda, James dae resira amo, Iesu da natofo Jerusalem aminda iriara ainda giti jighari nune edo irei. Kotugo, Jude reta eregefira emo, nengae James ghae mo, Iesu da jamena bekári.
amo, nu nangae tini dabakori. Na nemokena eregefena. Yari budo givu!

God ne aghi etiri nunda natofo edo ireva. God Afa ne dubo buraira, a Iesu Keriso ne tavo eraira. Na ne ategi beká ava erena. Yari budo givu!

Copyright information for `KPR