Luke 11

11:1-13 Bajari Namonde Kau Nange Banungedo Ghaetera Ava Ijugusira.

(Matthew 6:9-13; 7:7-11)

Sifo eni, Iesu reighi eninda banungusira. Banungetiri dadabetiri, nunda ambo jimbi eniimi numokena sisira, “Bajari, John nunda ambo jimbikena nange banungedo ghaetera ava ijugusira. Kau daba aminga ava, namanekena ijuge!” aminge sisira. Setiri, Iesu nemokena sisira, “Eminge banungareva:

‘Afa:

Namane ninda javo kakara use jighoro erare!

Fu, namane kaifa ururaso namonde irore!

Sifo evia inono, namanendae bayau futuraso irore!

Evetu genembo namanekena ari ekoko urureoro, namane gido kote doyeraera.

Ava sedo, ni kau daba aminga ava, namanenda ari ekoko eraera amo, kote doyaso dae resera!

Erama namane derarikena budo yeose!’”

Aminge sedo, sekago nemokena sisira, “Banungari mo inono: ni tumba soroda ya ninda komanakena goingoinghedo saresa, ‘Nanda komana, nandae bayau sonembaetesi! Nanda komana eni oroko nembo esa ojighira. Avata na bayau tefori.’ Aminge saresa amo, ninda komana sarira, ‘Nandae erá seose! Na guro gajeteno, nanda sasingu ravera. Ni rea mutono dae resesi?’ aminge sarira. Avori, nu ninda komanari. Avata tumba foa soroda arira ava sedo, jo mutae arira. Avata ni dere gogorego ururaso ningi jaredo, aindae mutarira.

“Ava sedo, eminge resena! God Afakena benunu saresa amo, mutarira. Tava aresa amo, tambaresa. Goingoingharesa amo, afigarira. Ainda beká mo: mave benunu sarira amo, mutari barira. Mave tava arira amo, ijugari tambarira. A mave goingoingharira amo, God Afa nundae guro afigarira. 11 Kote givu! Namonde mendeni ghaguruderi. Ninda mandi okadae benunu sarira amo, ni jingabuá mutaresa, ai? 12 A kokora munjudae benunu sarira amo, ni vuvujiá mutaresa, ai? 13 Tefo, jo roera eko mutae aresa. Ni eveva vanembo mutaresa. Ne ari ekoko embori, avata nenda sasingu tavo eveva eraeva. God Afa nu veka eveva bekári. Ava sedo, kau nenda sasingu tavo eveva eraeva aminga ava, mave God Afakena benunu sarera amo, nunda Asisi Kakara nemokena mutari barera,” Iesu aminge sisira.

11:14-23 Iesu Maveda Fakinaimi, Seari Sukaru Vose Darigedo Ghuseri?

(Matthew 12:22-30; Mark 3:20-27)

14 Sifo eni, Iesu sukaru eni bu fugari dae usira. Sukaru resena emo, asugetiri genemboá beka jo sae, guga edo irei. Iesu setiri, sukaru genembo ainda jokáda ghe fira buviri beka afigetiri, genemboá tuturo edo geka sisira. Beka siri, natofo ningido dudukughuseri. 15 Dudukughedo, mendeni siseri, “Sukaru da bajari javo Satan, nunda fakina ava muteari, Iesu budo aimi, sukaru bu fugeraira,” aminge siseri. 16 A mendeni, numokena deroro ari sembae ari gari dae kotise, eminge siseri, “Ni God da javoda furariá resesa amo, nunda fakina aimi, tano eni aso gaore!”

17 Avata ne rea kotise sisera, Iesu anakora kasama usira. Kasama edo, aindae sisira, “Frovensi eni ainda natofo beisiga edo, soroda sarigarera amo, frovensi ainda fakina soesa arira. Kau daba aminga ava, reighi a oro eni beisiga edo, soroda sarigarera amo, reighi a oro amo jo fakina edo fetae arera. 18 Na Satan da fakina budo aimi, nunda sukaru bu fugariá seraeva. Aminge sise, na Satan da eniva seraeva. Avori, saono ningivu! Satan da natofo tofo tofo beisiga edo, soroda sarigarera amo, fakina edo fetarera, ai? Ava kote givu! 19 Eni mo: ne eminge sise reseva, Satan namokena fakina muteari budo aimi, na sukaru bu fugeraena. Avata, nenda ambo jimbi totofo aghi useva, nenda ari ava kote givu! Nenda ambo jimbi sukaru ondiraera amo, mave da fakinaimi ondiraeri? Kote givu! Ava sedo, totofo nenda ambo jimbi eraera, ava kotise kasama evu! Ne nandae aji sise gungubo setevu! 20 Geka beká mo: na God da fakinaimi sukaru bu fugeraena. Sukaru bu fuguteno, God da fakina isagha etiri eregoseva. Ava gido eminge kotaetevu: God evetu genembo tofo kaifa ari
11:20Afige,Geka Se Disugari Da Vasa aminda, gekaNatofo aindae rea gefusera ava, tege garesa.
sisira, ainda sifo orokoá nemokena buvira.

21 “Satan nu inono: genembo fakina kato ainda goroba kefataghae budo aimi, nunda kambo kaifa use irarira amo, eveva irarira. 22 O na inono: genembo eni fakina kato beká ava edo foama, genembo giti setena ava, dedo nunda goroba a kefata a gugua ainghae dabade sosighi edo, budo yama evetu genembo mendeninde dabade ghase barera.

23 “Mave na jo sonembae arira amo, nu kau Satan sonembarira. Kau daba aminga ava, mave na jo sonembae, a evetu genembo unumbae arira amo, nu kau, evetu genembo ondari soesa ururoro, Satan foa ne bare dae sise arira,” Iesu aminge sisira.

11:24-26 Sukaru Eni Buvu Ya Deingherá Edo, Sekago Jovereghe Foa Genembo Daba Aikena Asugarira.

(Matthew 12:43-45)

24 Aminge sise, Iesu sisira, “Genembo enikena sukarui asugetiri ireira ava, sukaru aimi eredo, genembo da jokáda ghe buvudo, ya reighi uvu a evetu genembo irae da vasa aminda birurughuse deingharira, jangutari vasa tambari dae. Tava use deinghuse iria jaredo, eminge sarira, ‘Na eminda birurughuse iria jararena amo, jovereghe ya nanda kambo manai aminda terarena.’ 25 Aminge sedo, jovereghe ya nunda kambo manai ava tambarira. Kambo amo, nasara tafono etero eveva edo irira. Kau kambo joká seghe gogho eraera aminga ava, genembo daba ainda dubo joká ava tambarira. 26 Tambudo, jovereghe ya nunda kokomana 7, sukaru ekoko beká ava, unumbe budo foama, genembo aikena asugarera. Genembo amo, giti mema itako itatamuse irei. Avata, sukaru dabako aimi yama, nunda kokomana 7 ekoko beká ava, unumbe nemonde 8 edo foama, genembo aikena asugarera amo, nu mema teria beká ava itatamarira,” Iesu aminge sisira.

11:27-28 Ivuga Beká Mo, Nu Kau Mavegori?

27 Iesu aminge setiri, evetu eni natofo jokáda koko sisira, “Ni genembo teria etesi. Nei nimo fumbudo undiri babojusesa amo, nu nindae ivuga aeti,” aminge setiri, 28 Iesu mino numokena sisira, “Seteso ningeni. Avata mave God da Geka ningido, God da uju ava arira amo, nu ivuga beká ava arira,” aminge sisira.

11:29-32 Iesu Nu, Jonah Usira, Avavaga Ari Sisira.

(Matthew 12:38-42)

29 Iesu aminge vironu siri, evetu genembo fera buvudo, vasa bedo edo mimuseri. Amingero, Iesu nu sisira, “Evetu genembo siroredo oroko endada irera emo, ne taká ekoko bekári. Ne God jo kotae eraera. A ainda mendeni mo, nemori. Ne tano ijugaono gari dae setevu. Avata na jo amingae arena. Nu dabako, Jonah kena rea sirorusira, aminga ava namokena sirorari gareva. 30 Jonah nu Nineva embokena tano eni usira. Reighi Nineva da natofo ne Jonah gido a nunda geka ningido aindae, God dae oju use nenda ari ekoko vujeguseri. Kau daba aminga ava, na nemokena tano eni arena. Evetu Genembo da Koro+ gido a nunda geka ningido, nenda ari ekoko vujegaetevu! 31 Siba Frovensi ainda evetu kotofuko amo eredo, Ategi da Sifo aminda God da dombuda fetedo nenda ari ekoko eraeva aindae, osa sarira. Ainda beká mo: nu reighi soka beká aminda ireira ava dodo, Kini (King) Solomon da dubo kotari a ijuga ava ningari dae sedo, fusira. O nemo, genembo oroko fetirise geka resira emo, ne nunda geka ningari imboe eraeva. Avata Solomon nu genembo ijoghakori. Genembo oroko fetirise geka resira emo, nu teriagori. 32 Reighi Nineva setena ainda natofo barago eredo, God da dombuda fetedo, nenda ari ekoko eraeva aindae, osa sarera. Ainda beká mo: Jonah vironu setiri ningido aindae, nenda kotari eko a nenda ari ekoko vujeguseri. O nemo, genembo oroko fetirise geka resira einda geka, ningari imboe eraeva. Avata Jonah genembo ijoghakori. O genembo oroko fetirise geka resira emo, nu teriagori. Ava sedo, ne redae nanda geka jo tumondae eraevu? Amingeraeva amo, eko bekári!” Iesu aminge sisira.

11:33-36 Namondeda Diti Da Usasa Mo, Arivo Da Kaugori.

(Matthew 5:15; 6:22-23)

33 Iesu aminge sedo, sekago sisira, “Namonde arivo injiberaera amo, jo bu ya ambokena ae eraera, o jo bu gagara ae eraera. Namondeda emboro ijugare dae sedo, arivo injibe jigheoro jaragheraira. 34 Ninda diti amo, ninda tamo da arivo avavagori; arivo injibeoro jaragheraira, avavagori. Nindi diti eveva irarira amo, ninda tamo usasaimi bedo arira. O ni diti digoi arira amo, ninda tamo isambu tumba arira. 35 Ava sedo, ninda dubo joká, erá tumba eure dae sedo, kaifa e gogoghombe! 36 Ninda tamo isambu usasaimi bedo edo jaragharira amo, kau arivo eveva jaragheari usasa eraira, aminga ava arira,” aminge sisira.

11:37-54 Iesu Nu Moses Da Geka Kaifa Kakato A Ijuga Kakatokena+ Ghoghora Sisira.

(Matthew 23:1-36; Mark 12:38-40)

37 Iesu aminge setiri dadabetiri, Moses da Geka kaifa kato eni+ ira numokena buvudo, bayau dabade mindari dae sisira. Sedo, nengae era dabade anumbuseri. 38 Iesu bayau mindari dae ira anumbusira amo, nunda ungo jo seghedo ya anumbae usira. Etiri, Moses da Geka kaifa kato+ ava gido dudukughusira, Iesu Jusi embo da agho dari
11:38Jusi embo da agho dari da kiki mo, eviri. Ne bayau mindari da sifo ungo jo seghae arera amo, ne bayau jo mindae arera.
bejisira aindae.
39 Avata Iesu numokena sisira, “Ni Moses da Geka kaifa kakato+ da eniri. Kotugo, ne Moses da Geka kaifa kakato+ mo, agha kofiri da kaugori. Fokakena segheraeva. Avata joká, jo seghae eraeva. Kau daba aminga ava, nenda janje jokáda, beisiga a ari ekoko aimi bedo etiri ireva. 40 Ne kotari tefori. God fokakena vanembo jo aeri, nu jokághae dabade etiri sirorusira. 41 O nenda uvu bayau mo, ne sifo ghousa aghada averegeraeva a tevoda vendiraeva, ava budo makasi embokena futururaeteva amo, nenda agha a tevo eveva aeti.

42 “Arie, Moses da Geka kaifa kakato!+ Ne taká mema teriago beká ava itatamareva! Nemo emingeraeva. Nenda gugua tomanako a nenda roera veveyako kau mosou, yabiyabina, a karaje ava budo, diti ghabu sovenisoveni fitido, diti eni budo God kena muturaeva. A nu evevari. Ne amingareva. Avata ne jo inononda use, evetu genembo kaifa ae eraeva, a God jo dubo bae eraeva. Ábarago areva! Amboda God nendae mino eko ava, mutari itatamareva.

43 “Arie, Moses da Geka kaifa kakato!+ Ne taká mema teriago beká ava itatamareva. Ne emingeraeva: dengoro indari kamboda+ terareva amo, evetu genembo vasa eveva mutoro anumbari dae a, deinghururovo evetu genembo ne kakara use ategi aoro dae uju eraeva. 44 Agá! Amo, ne amboda mema teriago beká ava itatamareva. Ne ofofo gomo jevedo iriari, kotae ya etoda fete ya gheraera, ainda kaugori. Jokáda anakora masa usira. Evetu genembo nemoá gido, evevava seraera. Avata nenda dubo jokáda mo, ne ekokori,” aminge sisira.

45 Iesu aminge setiri dadabetiri, Moses da Geka ijuga kato+ eni Iesu kena sisira, “A sise, namanekena barago aji resesa,” aminge setiri, 46 Iesu sisira, “Arie, Moses da Geka ijuga kakato!+ Nembarago amboda mema itatamareva. Ne agho dari digari simbugedo seovo, natofo janjagu use irá gheraera. Avata ne totofo nenda agho dari amo jo kaifa use, ainda bouvu itako fumbae eraeva.

47 “Arie, Moses da Geka ijuga kakato!+ Ne taká amboda mema teriago beká ava itatamareva! Nembuamane God da feroveta deoro sirivo edo ghuseri. A ne God da feroveta da ofofo gomo ava gogho use, tano fitiraeva. Avata ne erá feroveta kakara use ariá seove! Nembuamane God da feroveta detero sirivo usera aindae ivuga use, tano amo ofofo gomoda fitiraeva. Ava sedo, nembuamane usera, ava gido ivuga eraeva. Ainda mino eko beká, God amboda nemokena mutari itatamareva. 49 Nene amingeraeva aindae, God da Dubo Kotari aimi setiri eminge gefusira:

‘Na nemokena nanda feroveta a nanda aghi kakato dirigaono yama buvudo, nanda javoda siruroro ningido,
ne mendeni mo sandi bu daoro sirivo arera, a mendenikena fakarago use bouvu mutoro mema itatamarera.’
50 God da natofo evevago ava detero sirivo usera, ainda mino isambu, God nemokena mutari ruruse itatamareva. 51 Tuturoda Cain, Abel detiri ambududurusira, tano aminda ghe fira, Zechariah God da kamboda+ sandi olta (altar) a vasa kakara soro aminda detero ambududurusira, ainda mino isambu, ne oroko siroredo ireva, nene ruruse itatamareva. Geka beká resena! Ainda mema ne jo darigae areva!

52 “Arie, Moses da Geka ijuga kakato!+ Ne taká mema teriago beká ava itatamareva! God da Geka da susu mo, nemori. Avata God da kotari mavega amo, ne jo saovo isagha ae eraira. O totofo nemo amo, jo kasama ae eraeva. A kotugo ne, evetu genembo mendeni erá ava kasama eore dae sedo buregeraeva! Ava sedo, ainda mino eko God amboda nemokena mutari bareva,” aminge sisira.

53 Iesu reighi amo dotutiri, Moses da Geka kaifa kakato a ijuga kakato+ tuturo edo numoá dere gido ghuseri. Aji sise, nu geka sembae sari ningido, numo budo koto ari dae sedo, numokena ategi fakarago edo ghuseri.

Copyright information for `KPR