Luke 15

15:1-10 God Namonde Tava Edo, Unumbe Bu Furarira.

(Matthew 18:12-14)

Sifo eni, takesi bari kakato a gegenembo ekoko mendenide dabade, Iesu da geka ningari dae fuseri. Fera niningero, Moses da Geka ijuga kakato a kaifa kakato+ misi masi sise Iesu dae siseri, “Genemboé nu gungubo kakato a derari kakatokena nati joká doruse, nemonde dabade anumbedo bayau mindiraera,” aminge sero, Iesu tuturo edo kasia evia nemokena sisira.

“Sifi (sheep) kaifa kato eveva enii, nunda sifi 100 ava eke jokáda kaifa ururari, eni ya baghimbarira amo, nu nange ari? Amo, nu nunda sifi 99 ava vasa aminda dodo, ya dabako ava tava use iria tambarira. Tambudo, ivuga use fumbudo, kamboda yarira. Ya buvudo, nunda kokomana a nunda nano namendi aghi ari furoro sarira, ‘Nanda sifi (sheep) baghimbetira ava tambudo, ivuga beká ava use dubo jama erena. Ava sedo, namonde gumema use umo arera!’ aminge sarira. Kau daba aminga ava, evetu genembo 99 eveva irarera amo, utuda aneya ivuga itako arera. O genembo dabako ari eko embo ava, dubo jovereghe God kena yarira amo, ne dabade utuda irise, ivuga teria beká ava arera.

“A eni mo saone: evetu eni nunda moni+ ghabu sovenisoveni irara ava, dabako baghimbarira amo, evetuá nu nange ari? Amo, nu nanefa dungedo, mando jokáda nasarai doruse, tava udo ya torugharira. Torughedo, nunda biká bimono, nunda jao tatodae aghi ari furoro sarira, ‘Na ivuga beká ava erena. Nanda moni baghimbetira ava torugheteni. Ava sedo, namonde gumema use umo arera.’ 10 Na eminge resena: kau evetu ivuga etira, daba aminga ava, genembo dabako dubo jovereghari, nunda ari ekoko vujegarira amo, God da aneya ivuga beká ava arera,” aminge sisira.

15:11-32 Vide Jamena Etoto Naká Aikena, Numamo Nunda Joka Ari Ava Ijugusira.

11 Aminge sise, Iesu sisira, “Genembo eni nunda vide jamena etoto naká dabade iriara edo, 12 sifo eni, mandi amboi eredo numamokena setira, ‘Afa, ninda gugua ambaso baetera ava, oroko soro use, nanda boanda mutaso barena!’ aminge setiri, numamo amingedo mandi ambo aikena, nunda boanda mutiri bira. 13 Sifo mendeni ainda amboda, mandiá nunda gugua a nunda enda oriro edo, ainda moni budo reighiá dotira. Dodo aira, reighi soka eninda buvudo, aminda irise nunda moni soesa fugetira. 14 Isambu fuge tefo etira, ainda amboda, reighi aminda baimara eko beká siroretiri, nunda ungoda moni dadabetira. 15 A gido, nu aira genembo enikena saramana bira. Genemboá mandi amo dirigetiri aira, nunda fuka
15:15Jusi embo isambu, Moses da Agho Dari rea resira ava kotise, fuka kau‘sino fuka dongono beká’ sise reeta edo ghuseri, jo itako derae edo ghuseri. Ava sedo, mandiá tofo fitari vosari, fuka kaifa ari da saramana aetira amo, meka gari teria bekári.
kaifa use undudo ghetira.
16 Nu ighoii ambududuruse, fuka da bayau ava mindari kotetira. Amo, jo evetu genemboi da mindari da kaugo iraeri, sena vanembori. Mave enii nundae jo joka edo bayau mutaeri. 17 Nu saramana use irara, sifo eni kotetira, ‘Na dara useni. Nanda afa da saramana kakato bayau inononda mindiraera. O namasi, ighoiimi ambududurerena. 18 Ava sedo, na eredo ya afakena sarena, “Afa, na nimokena, a God kena dara useni. 19 Na jo ninda mandi beká amingo iraeri. Avata joka aso na ninda saramana kato eni aeteni,” ’ mandiá nu aminge kotedo, 20 eredo numamokena aira.

“Mandiá nu soka beká firi, numamo fuge gira. Fuge gosuse, joka edo mandi aikena sumbu aira, sandi ovinembedo muno etira.
21 Muno iri, mandiá numamokena setira, ‘Afa, na God kena a nimokena dara useni. Na jo ninda mandi beká amingo iraeri,’ aminge setira. 22 Avata numamoimi nunda saramana kakatodae aghi etiri ojera buvero gido, nemokena setira, ‘Totoi yasivu, nanda tamo asugari evevago, ungo bumbuki, a ata jogha barago budo fuvu, numokena asugaove! 23 Edo yasivu, namonde burumakava da mandi (calf) unduse irera ava, de ojevu namonde kirumo aore! 24 Ainda susu mo: nanda mandi evia ambariva setena avata, nu jebuga ojira buvira. Baghimbusira ava, oroko ojighiri tambeni,’ numamo aminge setiri, tuturo edo kirumo eteri.

25 “Mandi ainda koro vareda saramana erara kamboda buvari dae fuse, yaru didivero ningira. 26 Ava nininguse, saramana kato enikena kori setiri ojira buviri ategi etira, ‘Ne nanguse erevu?’ 27 Setiri, nu setira, ‘Ninda mandako oroko ojira buvira. Nu jebuga ojira buviri aindae sedo, nimamo burumakava da mandi (calf) unduse ireira ava, dedo ojetira.’ aminge setiri ningido, 28 nunda koro janje eko etiri, kamboda jo ya terae etira. Etiri ava gido, numamo kamboda ghe vosedo, nunda mandi bego foa terare dae setira. 29 Setiri, nunda mandi begoá setira, ‘Kote gi! Na ghaeko ghousa beká ava, ninda saramana kato edo, saramana use irena. Ninda sari ningari ava use irena. Avata ni nandae rejo eni jo ae iresa. Nanda kokomanade kirumo aono dae sedo, jo gouti (goat) mandi eni mutae iresa. 30 O saone? Nanda namendi amo, nu kombo yagera use ninda gugua soesa etiri dadabetira. Etiri dadabetiri, jovereghe ojighira buviri, burumakava da mandi evevago ava nundae sedo, dedo ojetesi.’ 31 Aminge setiri, numamoá numokena setira, ‘Nanda mandi, ni nangae irera. Nanda gugua isambu nindari. 32 Avata namonde oroko umo use ivuga aeteri. Ainda susu mo: ninda mandako ambariá setera, avata jebuga ojira buvira. Aira baghimbetira, ava tamberi,’” Iesu aminge sisira.

Copyright information for `KPR