Mark 3

3:1-6 Iesu Setiri Genembo Eni Ungo Dimbaride Ava Jebugusira.

(Matthew 12:9-14; Luke 6:6-11)

Iesu nu sekago jovereghedo ira, dengoro indari da kamboda+ teterusira. Genembo eni ungo dimbaride amo, aminda iriri teterusira. Moses da Geka kaifa kakato+ ne, Iesu ari sembae ari gido, numo bu koto ari dae sedo kotiseri. Avori, Iesu nu nange Jangutari da Sifo aminda, genembo ungo dimbaride ava sari jebugururari gido, nu budo koto aetera aindae kato useri. Kato ero, Iesu genembo ungo dimbaride aikena sisira, “Eredo, fu buvase!” Aminge sedo, nu natofokena sisira, “Namonde Jangutari da Sifo aminda, evetu genembo sonembarera, ai, nemokena mema mutarera? Sonembaoro jebugarera, ai, daoro sirivo arera?” aminge setiri, ne mino numokena sari buniseri.

Amingetero, ne dubo joka iraede ava gido, dubo mema use, janje eko etiri, nemoá gi ya foa ghedo, nu jovereghe genembo aikena sisira, “Ninda ungo jujurege gaone!” aminge setiri, genemboá nunda ungo Iesu kena siregiri, eveva usira. Amingetiri gido, Moses da Geka kaifa kakato+ eredo era buvudo, Herod da ambo jimbide dabade, Iesu nange daoro ambarira aindae, manaka garuseri.

3:7-12 Evetu Genembo Iesu Kena Totoruguseri.

(Matthew 4:24-25; 12:15-16; Luke 6:17-19)

Iesu nunda ambo jimbide dabade reighiá dodo era, uvu da teria javo Galilee aminda buvero, evetu genembo digarigo aimi, nunda amboda iseri. Frovensi Judia, reighi Jerusalem, Frovensi Idumea, frovensi eni uvu Jordan beine sovenikena irira, a Taiar a Saidon da reighi mendeni, ainda natofo digarigo Iesu da bino ava ningido, fera numokena buvurutuseri. Buvudo, nu doghetero jaredo, Iesu nunda ambo jimbikena, ghaka+ simbugaoro dae sisira. Ainda tuka mo: evetu genembo erá numo mimeore dae sise sisira. 10 Nu giti kae evetu genembo digarigo ava, setiri jejebuguseri. Ava gido, evetu genembo kae mendeni mendeni rurusera amo, ne fera numokena buvurutuseri. 11 Buvurutuse, evetu genembo mavekena sukarui asugetero iriara amo, nemo sukaruimi fugetero duduruguse, koko sise eminge siseri, “Ni God da Mandiri.” 12 Aminge sero, Iesu nu mavejo ava erá isagha seore dae sise, kovionoghae buregusira.

3:13-19 Iesu Nunda Ambo Jimbi Beká Isambu 12 Ava Rurusira.

(Matthew 10:1-4; Luke 6:12-16)

13 Iesu ira, doririda vitido, gegenembo mavejoá uju usira, avanembo aghi etiri fuseri. 14 Fera buvero, gegenembo 12 ava gategusira. Gategedo, nu eminge sisira, “Ne nanda karona edo, namonde dabade deingharera,” aminge sedo, nu sisira, “A kotugo, ne ya vironu saovo dae, nane diriguse, 15 sukaru ondovo ya buvari da fakina ava mutono, budo yareva,” aminge sise, gegenembo 12 ava gategusira.

16 Gegenembo gategusira, amo eviri. Nu Simon gategedo, nunda javo seka eni, Peter jijighusira. 17 Mendeni mo, Zebedee da sasingu, James nengae John ghae gategedo, nenda javo seka eni, Boanerges ava jijighusira. Ainda tuka mo: ‘Sasingu Amo Barara da Kakaugori’. 18 A kotugo, gegenembo mendeni mo eviri: Andrew, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James da nunombo (numamo javo Alphaeus), Thaddaeus, Simon ‘Reighi Susu’ seraera, 19 a Keriot embo Judas ri. Judas resena emo, nune Iesu aito usira.

3:20-30 Iesu Maveda Fakina Aimi, Seari Sukaru Vose Darigedo Ghuseri?

(Matthew 12:22-32; Luke 11:14-23; 12:10)

20 Ainda amboda Iesu ira natida buvurutusira amo, evetu genembo sekago totorugetero, Iesu nunda ambo jimbide jo anumbe uvu bayau mindari da goroto jo tambae useri. 21 Jo mindae irero, nunda nano namendi ava ningido siseri, “Nu daghedo irira,” aminge sedo, numo sandi bu yari dae fuseri.

22 Moses da Geka ijuga kakato+ Jerusalem ghedo fusera aimi, eminge siseri, “Sukaru da bajari javo Satan, nune Iesu kena asugedo nunda fakina ava, muteari budo aimi, nu sukaru bu fugeraira,” aminge siseri.

23 Setero, Iesu nemo furoro dae kori setiri fero, nemokena kasiai sisira, “Satan nangetiraimi tofo numoá bu fugari? Amo, nu tofo numorita! 24 Evia kote givu! Frovensi eni ainda natofo beisiga edo, soroda sarigarera amo, frovensi da fakina soesa arira. 25 Kau daba aminga ava, reighi eni o oro eni beisiga edo, soroda sarigarera amo, reighi o oro amo, jo fakina edo fetae arera. 26 ‘Na Satan da fakina budo aimi, nunda sukaru bu fugeraena ava sedo, na Satan da eniri,’ aminge sise reseva. Avorita, saono ningivu! Satan da natofo tofo tofo beisiga edo, soroda sarigarera amo, ne jo fakina edo fetae arera.

27 “Mave jo kotae kotae, genembo fakina kato ainda kambo beje teredo, nunda roera a gugua jo bagia ae eraira. Nu giti genembo fakina katoá sandi bundedo, amboda nunda roera a gugua sosighi arira. Kau daba aminga ava, na Asisi Kakara da fakinaimi, Satan da fakina gajedo, seono nunda sukaru foa buvuraera,” aminge sisira.

28 Avori, Moses da Geka ijuga kakato+ giti eminge siseri, “Iesu mo, sukarui asugusira,” siseri. Setero, aindae sedo, Iesu eminge sisira, “Kote givu! Na nemokena geka beká resena! Mave ari eko eni edo o geka eko eni sedo, amboda God kena vujegarira amo, God nunda ari eko amo kote doyarira. Avata ne eminge seraeva, ‘Iesu nu jo Asisi Kakara da saramana ae eraira; numo Satan da fakinaimi eraira.’ Ne aminge sise, Asisi Kakara da javo eko eraeva. A kotugo, mave Asisi Kakara da javo eko arira amo, God nunda ari eko amo jo kote doyae arira, sifo ghousa evia irarira,” aminge sisira.

3:31-35 Iesu Da Ai Ghasovu A Nano Namendi, Mavejori?

(Matthew 12:46-50; Luke 8:19-21)

31 Ainda amboda, Iesu da noi nunda jamenade fera buvudo isaghada fetedo, nu foa buvare dae siseri. 32 Evetu genembo digari Iesu kena anumbirisera aimi siseri, “Nei a ninda jamenade isaghada fetirise, nimo ya buvaso gari dae uju erera.” 33 Aminge setero, nu sisira, “Nanda aya a nanda jamena mavejori?” aminge sedo, 34 evetu genembo anumbirisera, ava fuge gosuse sisira, “Givu! Evetu genembo anumbirera emo, nanda aya a nanda jamenari. 35 Mave God da uju ava use irarera amo, nanda ai ghasovu, nanda nano namendi, a nanda aya mo, nemori,” aminge sisira.

Copyright information for `KPR