Mark 5

5:1-20 Iesu Setiri, Sukaru Genembokena Asugedo Ireira Ava, Vose Darigusira.

(Matthew 8:28-34; Luke 8:26-39)

Iesu nunda ambo jimbide uvu da teria javo Galilee, aminda sembera, Gerasa ondi da reighi sovenikena aminda teteruseri. Tere ghaka+ darido, vitari dae iri, genembo sukarui asugetero ireira aimi, beku jokáda ghe buvu vose fira nu tafusira. Beku resena emo, ambari embo aminda furugedo ghuseri. Genembo amo, kambo tefori; nu ofofo beku aminda irá ghedo ghusira. Evetu genemboimi foama nu sandido, ungo ata seinii (chains) bundedo ghuseri. Avata nu ereari, seini (chains) bunununghedo ghusira. Amingeari, evetu genembo nu sandi bundari bunedo ghuseri. Sifo tumba ava inono, nu ofofo a doriri aminda birurughuse koko sise, ghamana aimi budo, nunda tamo iseri edo ghusira.

Avori, genembo amo, nu soka beká Iesu fuge gido, numokena sumbu fira buvudo, Iesu da dombuda tumoi bainghusira. Bainghetiri, Iesu sukaru aikena sisira, “Sukaru, nindae resena! Genembo ainda jokáda ghe fu buvase!” aminge setiri, koko sisira, “Iesu, ni God Teria Beká ainda Mandiri! Ni redae namanekena refesi? Namane God da dombuda, nimokena benunu resera. Namanekena erama mema muteose!” aminge setero, Iesu nemokena ategi usira, “Ne mavejori? Sevu ningone!” aminge setiri, ne siseri, “Namanenda javo mo ‘Digariri’. Ainda beká mo: namane digarigo irera,” aminge siseri. 10 Aminge sedo, ne sekago siseri, “Namane uju beká ava erera, ni jo namane dirigaso vasaé dodo, reighi eninda yae arera,” aminge siseri.

11 Vasa ganasa jo soka irae aminda, fuka 2,000 amingo ava bayau rise ya foa ghero gosuseri. 12 Gido, sukarui benunu siseri, “Namane nange saso yama, fukamane da jokáda teraeteri!” aminge benunu siseri. 13 Setero, Iesu ‘avori’ setiri, sukaru genembo ainda tamonda iriara aimi, vose darigedo era fukamane da jokáda tere asugetero, fukamane amo sumbu fusikenana sedo era, vasa ganasa aminda ghasaghe vosedo, uvuda mindi sirivo useri.

14 Etero gido, fuka kaifa kakatoi sumbu era, reighi bogu aminda a reighi mendeni mendeni aminda buvudo, rea gosusera ava osa setero, evetu genembo nininguseri. Ningido, ne eredo, geka sisera ainda beká ava, ningari dae a gari dae sedo, Iesu kena fuseri. 15 Fera buvudo, genemboá jebugedo boka ujudo anumbiriri gosuseri. Gido, oju useri. 16 Evetu genembo mendeni, mave rejo siroretiri ditiimi gosusera aimi, osa setero evetu genembo nininguseri. 17 Ningido, Iesu nu nange ne dodo jovereghe yaetira, aindae benunu siseri.

18 Setero, Iesu nu ira ghakada+ vivitiri, genembo giti setiri sukaru nu do buvero jebugusira aimi, fira Iesu kena benunu sisira, “Na nange nangae yaeteri!” 19 Setiri, Iesu numokena sisira, “Tefo, ni jo namonde yae arera. Ni jovereghedo, kamboda yasi! God joka edo ni kau nange sonembetiri jebugetesa ava, osa saso ninda kokomana ningore!” Iesu aminge sisira.

20 Setiri, genemboá nu jovereghe ira, Frovensi Dekapoles, reighi isambu ghabu sovenisoveni ireira aminda birurughudo ise, Iesu numokena rea usira ava, osa seari evetu genembo isambu, ava ningido dudukughedo ghuseri.

5:21-43 Iesu Evetu Eni Setiri Jebugusira. A Gagara Eni Setiri Ambarida Ghe Jebuge Erorusira.

(Matthew 9:18-26; Luke 8:40-56)

21 Iesu nunda ambo jimbide dabade jovereghe, uvu da teria aminda sembera dari viti fefetero, evetu genembo digari fera nu jimbe fefetuseri. 22 Jimbe fetetero, dengoro indari kambo+ da bajari eni javo Jairus, fira numo gido, tumoi bainghusira. 23 Bainghedo, nunda ghamo joká isambu numokena futuse sisira, “Nanda gagara ijoghako kae budo ambari dae erira. Fu, ninda ungoimi tamonda jighaso jebugare!” aminge sisira.

24 Setiri, Iesu eredo nemonde iseri. Evetu genembo natofo ainde dabade ise, minonde minonde gotatara udo iseri.

25 Ero, evetu eni fira, nu emboro soroda tafusira. Evetu resena emo, nu kae budo tambuno gosuse irise, ghaeko 12 ava dadabusira. 26 Nu dogeta mendenikena sonemba bari dae sedo, ya ghedo ghusira. Avata nu jo jebugaeri. Dogetakena ya foa ghuse, nunda moni fuge dadabusira. Avata nunda kae jo dadabae irise, teria usira.

27 Avori, evetu aimi Iesu da bino ava ningi eredo, nunda amboda ira, 28 nunda tamo asugarida jijighusira. Nu amingusira da beká mo: nu kotisira, “Na tefo nunda tamo asugari aminda jigharena amo, na jebugarena,” aminge kotisira. 29 Nunda tamo asugarida jijighiri, nunda kae ororo tukughedo dadabiri itatamusira, “Na jebugeteni!” aminge kotisira. 30 Kotiri, Iesu nunda fakina mavekena sefusira ava, tofo itatamusira. Itatamuse, nu anakora evetu genembo da soroda jovereghe fetedo sisira, “Mave nanda tamo asugarida jighi?” aminge setiri, 31 nunda ambo jimbi siseri, “Ni redae aminge resesi? Namonde natofo jokáda gotatara udo refera emo, ni ‘mave sire jighariá’ resesi?” aminge siseri.

32 Avata Iesu nu mave nunda tamo asugarida jijighusira, ava kasama ari dae sedo, gi ya foa ghusira. 33 Amingiri, evetuá Iesu nange etiri jebugusira ava kotise, evetu ojughae ungo ata dadaragaruse, Iesu kena ira buvudo, nunda ata duruda du fasusira. Fasedo, numokena rea sirorusira ava, isambu setiri niningusira. 34 Setiri, Iesu numokena sisira, “Nanda gagara, ninda tumondariimi ni jebugetesi. Ava sedo, dubo jamaghae yasi, jebuga irase!” aminge sisira.

35 Evetu aikena geka jo se dadabae iriri, aghi kakato mendeni Jairus da kamboda ghe fera buvudo, Jairus kena siseri, “Ninda gagara ambira. Ava sedo, Ijuga Kato erá tefo fuse janjagu eure dae resera.”

36 Aminge setero ningido, nenda geka ningi dotutuse, Iesu Jairus kena sisira, “Erá oju eose! Ni taká tumonde!”

37 Aminge sedo, erama evetu genembo nemonde dabade yeore dae sedo buregusira. Buregedo, Iesu nu Peter, James, a James da mandako John, ava budo nemonde dabade era, 38 Jairus da kamboda buvudo, evetu genembo digari dimbia sorara ero gosuseri. 39 Iesu ira kambo jokáda teredo, nemokena sisira, “Ne redae dimbia sorara erevu? Gagara mo jo ambaeri, nu ravira.”

40 Aminge setiri, ne tuturo edo numoá dere jiseri. Dere jirero aindae, Iesu ne ondiri era buvero, gagara ainda noi numamo, a nunda ambo jimbi etodaba naká ainde dabade, gagara da avari vasada era teteruseri. 41 Tere fetetero, Iesu gagara ungoda jighido, reighi ainda gekaimi, “Talitha kumi!” sisira. Ainda tuka mo eviri: “Nanda gagara, eraso dae resena.” 42 Aminge siri ainghae dabade, gagara amo jebuge erorusira. Gagara ainda ghaeko mo, isambu 12 ava sedo, nu ya foa ghiri gi dudukughedo buniseri. 43 Bunero gido, Iesu, erá osa seore dae sise bureguse, bayau gagara aikena mutoro mindare dae sisira.

Copyright information for `KPR