Mark 8

8:1-10 Iesu Setiri Bayau Digetiri, Evetu Genembo 4,000 Mindero Inono Usira.

(Matthew 15:32-39)

Sifo aminda, evetu genembo sekago fera totorugedo irero, sifo etodaba naká dadabetiri, bayau dadabetiri gido, Iesu nunda ambo jimbikena kori setiri, numokena fera buvero sisira, “Evetu genembo namonde sifo etodaba naká deinghuse bayau dadabetiri gido, na nendae joka erira. Na ne oroko bayau tefo dirigaono natida yarera amo, ne emboro soroda ighoii sirivo arera. Mendeni mo, nenda reighi soka bekári. Ava sedo, na nange evetu genembo dirigareni? Namonde sonembaeteri!” Aminge setiri, nunda ambo jimbi eminge siseri, “Namonde nange nange farava budo mutoro mindareri? Reighi eminda, evetu genembo a nati tefo ava sedo, bayau tefori.” Aminge setero, Iesu nemokena ategi usira, “Nemokena farava nanjogo iri?” setiri, ne “7” siseri.

Setero, Iesu natofo endada anumbaoro dae setiri, ne fuge anumbuseri. Anumbetero, Iesu farava 7 ava budo, God Afakena ‘aiyakoe’ sedo, jighi embebegedo, evetu genembo isambukena ghasoro dae, nunda ambo jimbikena futusira. Oka veveyako nanjogoko nemokena iritirisira ábarago, esimbugedo nunda ambo jimbikena futuse, soro aoro dae sisira. Soro etero, evetu genembo budo mindero inono usira. Inono etiri, mendeni dotero fasusira ava, rete budo kanda babaimi isambu 7 ava vendero bedo usira. Evetu genembo bayau risera amo, inono 4,000 avavagori. 10 Etiri dadabetiri, Iesu evetu genembo dirigetiri ero ainghae dabade, nunda ambo jimbide ghakada+ vosedo, reighi javo Dalmanuta aminda sembiseri.

8:11-13 Moses Da Geka Kaifa Kakato+, Ne Iesu Nunda Fakina Ijugari Gari Dae Siseri.

(Matthew 16:1-4; Luke 11:16; 12:54-56; 11:29; John 6:30)

11 Moses da Geka kaifa kakato+ mendeni Iesu kena era buvudo, Iesu de dabade beisiga useri. Nenda uju mo: numo deroro geka sembae sari ningido, nu bu koto ari dae sedo, eminge siseri, “Ni God da fakina aimi, tano aso gari dae resera!” 12 Aminge setero ningido, Iesu nu dubo memaghae ghamo asegedo sisira, “Ne redae tano aono dae resevu? Na geka beká nemokena resena. Evetu genembo siroredo oroko endada irera emo, ne jo tano eni ururono gae arera,”

13 Aminge sedo, ne dodo nunda ambo jimbide dabade, jovereghe sembiseri.

8:14-21 Iesu Ari Eko Da Kasia Ava Yistikena Fifituse Sisira.

(Matthew 16:5-12; Luke 12:1)

14 Iesu da ambo jimbi farava dabako budo, farava mendeni kotae dodo sembero, 15 Iesu nemokena sisira, “Ditii gi gogoghombevu! Moses da Geka kaifa kakato+ da yisti
8:15Afige, Matthew 16:6 ainda duruda tege garesa.
(yeast) a Kini (King) Herod da yisti ava imboe edo darigaovo dae resena,” Aminge setiri ningido, nunda ambo jimbi farava bekáva kotise, tofo tofo se nininguseri,
16 “Omo rejodae resi? Namonde farava kotae dotera aindae resira tanojo,” ne aminge bunise se nininguseri. 17 Ne rejodae se niningusera, ava kasama edo, Iesu nemokena sisira, “Ne redae faravadae resevu? Ne nangetiraimi geka da tuka anakora kasama ae irevu? Ne munju tefori! 18 Ne diti digoideri, ai? Ne dengoro iraeri, ai? Kote givu! 19 Na giti farava ghabu soveni jighi embebegedo ghaseteno, gegenembo 5,000 mindero inono etiri, kanda babai nanjogo ava vevendusevu?” aminge setiri, ne “12” siseri. 20 Setero, nu sekago sisira, “A na farava 7 budo jighi embebegedo ghaseteno, evetu genembo 4,000 mindero inono etiri, ne kanda babai nanjogo ava vevendusevu?” aminge setiri, ne “7” siseri. 21 Setero, nu sisira, “Oroko ava kasama ereva, ai? Farava saono sirorari da fakina namokena irira. Ava kotaetevu! Avata na yisti (yeast) sise, na jo faravadae kotaeri. Na ijuga eko aindae kotise, yisti (yeast) seteni,” aminge sisira.

8:22-26 Iesu Ira Reighi Betsaida Aminda, Genembo Diti Digoide Ava Setiri Diti Eveva Usira.

22 Aminge setiri dadabetiri, reighi Betsaida aminda tere darido vivituseri. Vitéro, evetu genembo mendeni ne genembo diti digoide ava unumbe budo fuseri. Bu fera, Iesu kena buvudo, Iesu nunda tamonda derari jebugare dae sedo, benunu siseri. 23 Setero, Iesu nu genembo diti digoide ava ungoda budo unumbe, nengae kamboá dodo itako ambo soka iseri. Era fetedo, genembo da ditída kosiva edo nunda ungo ditída sire jijighuse, ategi usira, “Ni rejo eni eregosesa?” aminge setiri, 24 diti fuge gido sisira, “Na evetu genembo deinghero eregosena, avata nemo kau ika da kaugo ava deinghero eregosena.” 25 Setiri, Iesu sekago nunda ungoi genembo ainda ditída sire jijighusira. Jighiri fuge giri, diti eveva etiri, nu roera isambu isagha etiri gosusira. 26 Amingetiri, Iesu nu genemboá kamboda yare dae diriguse sisira, “Ni dambu ninda kamboda yasi! Erá jovereghe reighi teriada ya tereose!” aminge sisira.

8:27-30 Iesu Nu God Da Mandi Beká, Ava Peter Kasama Edo Isagha Sisira.

(Matthew 16:13-20; Luke 9:18-30; John 6:67-71)

27 Ainda amboda, Iesu nunda ambo jimbide dabade reighi Sesaria Filipai aminda iseri. Ise, emboro soroda, Iesu nemokena ategi usira, “Sevu ningone! Evetu genembo nange erekoteri? Na mavejori?” 28 Aminge setiri, ne numokena mino eminge siseri, “Evetu genembo mendeni koteraera, John Bafataito Ari Kato ambarida ghe, jebugedo erariá seraera amo, nimori tano. A mendeni koteraera, God da feroveta Elijah jovereghe furariá seraera amo, nimori. A mendeni koteraera, God da feroveta eni ambarida ghe, jebugedo erariá seraera amo, nimori. Evetu genembo ne aminge kotise seraera.” 29 Aminge setero, Iesu sekago ategi usira, “Atá, ne nange erekotevu? Na mavejori? Sevu ningone!” aminge setiri, Peter mino sisira, “God namanenda ari ekoko kote doyari dae sise, Genembo eni dirigari furare dae sisira, amo nimori.” 30 Aminge setiri, erama nu mavejori ava osa seóro, evetu genembo ningeore dae sedo, Iesu buregusira.

8:31–9:1 Iesu Nu Nange Ambarira, Aindae Osa Sisira.

(Matthew 16:21-28; Luke 9:22-27)

31 Amingedo, nu tuturo edo isagha beká dengoro induduse, nemokena eminge sisira, “Evetu genembo da kokotofu, fristi+ da babojegari, a Moses da Geka ijuga kakato,+ ne Evetu Genembo da Korokena+ mema tomanako mutoro itatamarira. Amo emingarera. Na ighagha edo saoro, evetu genembo mendeniimi na daoro ambudo, sifo etodaba naká dadabari ainda amboda, na sekago ambarida ghe jebuge erarena,” aminge sisira. 32 Isagha beká setiri ningido, Peter nu eredo Iesu budo nengae era ajagha fetedo, Peter tuturo edo nu dombuda sise, erá aminge seure dae sisira. 33 Avata Iesu jovereghe nunda ambo jimbi gido, Peter dombuda sisira, “Satan, na darigaso dae resena! Resesa amo, jo God da kotari iraeri. Amo evetu genembo da kotariri!”

34 Iesu aminge sedo kori setiri, evetu genembo totorugusera, a nunda ambo jimbi fera numokena buvurutuseri. Buvero, Iesu nemokena sisira, “Mave nanda ambo jimbi edo, namonde dabade deinghari sarira amo, nu emingarira. Nunda uju ava dodo, nanda uju avanembo arira. Nu namo tumonduse, gitofudae jo oju ae, mema ã bouvu fufudo ya ambarira, a nu avori. A nane rea eraena ava, nu kau daba ava udo yarira. Amingarira amo, nu nanda ambo jimbi edo, namonde dabade deingharera. 35 Ainda tuka mo: mave enda einda gugua kotise a ambari dae oju use, na doyarira amo, nu sifo amboda ambarira. O mave nandae a nanda binodae sedo ambarira amo, nu amboda jebuga evovodae irari ava tuve barira. 36 Mave nu enda da gugua ava dubo ruruse, roera isambu nunda tofo sise, jebuga evovodae irari ava kosasaghedo ambarira amo, givu! 37 Aimi nu sonembarira, ai? Avata aimi, nu jo sonembae arira. 38 A eni mo: mave nanda ijugadae meka gosuse, evetu genembo oroko endada irise, ari ekoko use God kotae eraera ainda dombuda, Evetu Genembo da Koro+ ighagha arira amo, amboda na God Afa da usasa jokáda, nunda aneya kakarade vose furarena ainda sifo aminda, na genemboá barago ighagha arena.”

Copyright information for `KPR