Matthew 18

18:1-5 Genembo Teria Ari Dae Aresa Amo, Emingaresa.

(Mark 9:33-37; Luke 9:46-48)

Sifo daba aminda, namanenda mendeni era Iesu kena buvudo ategi useri, “God da natofo+ ainda jokáda, genembo teria beká mavejori?” namane aminge setero, Iesu nu mandi kitako eni setiri fira buviri, namanenda soroda fitiri fefetusira. Fetetiri, Iesu eminge sisira, “Geka emo kotovo dae resena. Sasingu ne ivuga use geka ningi tumonderaera. Ava sedo, ni jo dubo jovereghedo, sasingakoi eraera, ainda kaugo ava ae aresa amo, ni jo God da natofo+ eni ae aresa. Mave tofo fitari vosedo, kau mandi ijoghako eminga ava arira amo, nu God da natofo+ jokáda teria beká ava arira. A geka eni mo: mave, nanda javoda sasingu evivaga ava nati joká doruse, bu tavo arira amo, nu inono, namoá nati joká doruse, bu tavo arira,” Iesu aminge sisira.

18:6-9 Erá Kokomana Dereóvo Ari Ekoko Eore!

(Mark 9:42-48; Luke 17:1-2)

Aminge sise, Iesu sisira, “O genembo mave foa, sasingako evavagoimi namo tumonderaera, ava derari, ari ekoko arera amo, derari kato amo, amboda mema mindafugo ava tambarira. Eveva mo: genemboá nanda sasingu jo derae irari, gitofui foa, ghamana mindafu budo genembo ainda duboda dighido, bu fugari kafuruda tifughari dadabaeti. O nu, sasingu namo tumonderaera eminga ava, derari gido, God aindae mema mutari tambarira amo, eko a bouvugori. Enda eminda derari foa gheraira amo, eko bekári. Jo darigari da kaugo iraeri. A enda da natofo isambukena derari foa gheraira amo, mará, bouvu a veverago ava itatamuse irera. Avata genembo mave nunda kokomana derari ari ekoko arera amo, nu mema teria beká ava tambarira.

“Ninda ungo o ata aimi, dara aso ari eko sirorarira amo, gafuge fugaresa. Eveva mo: ni ungo o ata soveni taukaka iria ambudo, ya God kena jebuga tambaetesi. O ni ungo a ata etoto aminge irise, ari ekoko use iria ambudo, ya ari ekoko mino mutari vasa avarakaghae aminda teraresa amo, eko a bouvugori. O ninda ditiimi gosuse, ni ari eko aso sirorarira amo, gunumbe fugaresa. Eveva mo: ni diti soveni taukaka iria ambudo, ya God kena jebuga tambaetesi. O ni diti etoto aminge irise, ari ekoko use iria ambudo, ya ari ekoko mino mutari vasa avarakaghae aminda teraresa amo, eko a bouvugori,” Iesu aminge sisira.

18:10-14 Iesu Namonde Sonembari Dae Uju Erira.

(Luke 15:3-7)

10 Aminge sise, Iesu namanekena sisira, “Na eminge resena. Erá sasingu emingako ava kotae use imboe eove! Ainda susu mo: God ne dubo bu gogoghomberaira. A sasingu emingako amo, nenda aneya sifo ghousa God Afa utuda irira, ainda dombuda fetirá gheraera.

11 “Evetu Genembo da Koro+, evetu genembo sirivo use irera ava, sonembari dae sedo fusira.
18:11Tuturo 11 da geka, Baiboro (Bible) ana mendeni ainda jokáda fitero iriri tafuseri. O Baiboro mendeni ainda jokáda, jo fitoro teraeri.
12 Geka emo kotove dae resena. Sifi (sheep) da kaifa kato eveva eni, nunda sifi 100 ava doriri aminda kaifa arira. Kaifa ururari eni baghimbarira amo, nu nangari? Nu nunda sifi 99 á aminda bayau riruroro dodo, sifi (sheep) dabako ava tava arira. 13 Tava edo tambarira amo, nunda sifi dabako ava tambarira aindai, nu ivuga beká ava arira. O mendeni irera, aindae ivuga itako arira. 14 Kau daba aminga ava, ninda Afa utuda irira, erá nunda sasingu emingako ava ekoko use sirivo eore dae sedo, jo uju ae eraira,” Iesu aminge sisira.

18:15-17 Namondeda Namendi Dara Arira Amo, Namonde Emingarera.

(Luke 17:3)

15 Aminge sise, Iesu sisira, “Ninda namendi eni nimokena dara arira amo, yasi nengae kikiako dabade anumbedo, ninda dubo mema saso ningare! Ninda geka ningido nu dubo jama arira amo, avori, nengae dubo dabako edo irareva. 16 O ninda geka jo ningae arira amo, God da Geka rea aso dae resira, ava aresa. Evetu genembo etoto o etodaba ava budo ya, ninda namendide dabade anumbedo, dubo kotare dae sedo, geka sekago sirurovo ningarira! 17 O nu evetu genembo ainda geka barago jo ningae arira amo, ni dara ainda susu ekaresiakena+ isagha saso ningarera. Nu tumondari+ embo da geka barago jo ningae arira amo, ne kau gitofu da kau aminga ava, nu imboe use, nemonde jo dabade umo gamo ae areva,” Iesu aminge sisira.

18:18-20 Banungari Da Fakina Mo, Kau Emingori.

18 Aminge sise, Iesu sisira, “Na aindae sedo, kasama aovo dae eminge resena. Ne endada irise rea dighareva amo, God Afa utuda irise digharira. Kau daba aminga ava, ne endada irise rea vujegareva amo, God Afa utuda irise daba ava vujegarira.

19 “Eni mo, evia sari dae erena. Etoto o etodaba nanda javoda totorugareva amo, na namonde dabade totorugarera. Ava sedo, nengae komanaghae dabade dubo dabako edo, nanda javoda rejodae banungareva amo, nanda Afa utuda irira aimi ningido sari, nenda uju amo sirorarira,” Iesu aminge sisira.

18:21-35 Saramana Kato Eni Nunda Komanadae Jo Joka Ae Etira, Ainda Kasiari.

21 Amboda, Peter Iesu kena ira ategi usira, “Bajari, nanda namendi dara namokena arira amo, na umbu nanjogo kote doyareni? Umbu 7 ava kote doyarena, ai? Nange areni?”

22 Peter aminge setiri, Iesu sisira, “Tefo, umbu 7 ava jo sae aresa. Ni umbu 500 saresa ava, avori. Ainda susu mo: ninda namendi da dara ni jo tegae aresa. 23 God da natofo dara eraera, nange tofo tofo kote doyaetera ava, kasama aovo dae sedo, kiki eni sari dae erena. Kini (king) eni tuturo edo, nunda natofo numokena moni rea mutaetera ava, dere gira. 24 Nu tuturo edo amingiri, nunda mendeni genembo eni unumbedo budo ojeri. Genemboá nu kini kena K600,000,000 ava mutaetira. 25 Avata nunda moni+ ava daiva etira. Etiri, kini (king) eminge setira, ‘Avori, genemboé noaroghae, nunda sasingude, a nunda roera isambu oriro aovo, ainda moni+ ava barena,’ kini aminge setira. 26 Setiri, genemboá nu kini da ata duruda kauboi dadarigedo setira, ‘Nandae joka use durumugururaso, na moni tambudo, mutono isambu baresa,’ nu aminge setiri, 27 kini genembo aindae joka edo setira, ‘Ni dara usesi. Avata rea mutaetesa ava, na kote dotutuse, jo bae arena,’ kini aminge sedo, genemboá dotiri aira.

28 “Avata genemboá aira, nunda komana eni tambira. Nunda komana amo genembo aikena K1,000 avavaga mutaetira. Genemboá nunda komana ava tambudo, duboda safuse setira, “Nanda moni+ bofu baoneta!’ 29 Setiri, nunda komanaá du fasedo setira, ‘Nandae joka use durumugururaso, na moni tambudo, isambu mutono baresa,’ aminge setira. 30 Avata genembo amo, nu jo joka aeri. Nunda moni mutari bari dae sedo, setiri nunda komana diburada fiteri. 31 Genembo diburada fitera ainda kokomana mendeniimi ava gido bune jaredo, kinikena aera osa seteri.

32 “Setero ningido, kini aghi etiri, genemboá ojira buviri, numokena setira, ‘Ni genembo ekori! Ni namokena benunu seteso, moni isambu namokena mutaetesa ava, na kote dotutuse jo baeri. 33 Na nindae joka etena, kau daba aminga ava, ni komanadae joka aetesi.’ 34 Kini nu janje eko beká ava edo, aminge sedo, dibura kaifa kakatokena setira, ‘Genembo emo bu yasivu! Kaifa ururovo, moni isambu mutari baono gido, doyovo ya buvarira,’ kini aminge setira,” Iesu aminge sise, kiki tano ari dae sedo, eminge sisira, “Avori, kini da kiki ainda tuka ava kotovo dae resena. Ninda namendi nimokena dara arira ava, ni jo dubo isambuimi kote doyae aresa amo, 35 nanda Afa utuda irira aimi, ninda ari ekoko barago jo kote doyae arira,” Iesu aminge sisira.

Copyright information for `KPR