Matthew 26

26:1-5 Iesu Daoro Ambare Dae Sedo, Manaka Garuseri.

(Mark 14:1-2; Luke 22:1-2; John 11:45-53)

Iesu aminge ijugetiri dadabetiri, nu namanekena sisira, “Sifo etoto dadabari ainda amboda, namonde Jusi embo da kirumo javo Jarige Yari da Kirumo+, ava foa buvarira. Sifo aminda, evetu genembo mendeni, ne Evetu Genembo da Koro+ sandido daoro ambare dae sedo, gitofukena mutarera,” aminge sisira. Sifo daba aminda, fristi+ da kokotofu a Jusi embo da babojegari era, fristi+ da giti jighari javo Caiaphas da kamboda totoruguseri. Totorugedo, Iesu ufena sandi daoro ambare dae sedo, manaka garuse eminge siseri, “Namonde Jarige Yari da Kirumo+ da sifo aminda, jo ae arera. Ainda tuka mo: amingarera amo, natofo tomanako kirumodae totorugarera aimi, ne janje eko edo titigho arera tanojo,” aminge siseri.

26:6-13 Evetu Eni Fira, Usuimi Iesu Da Jiroda Averegusira.

(Mark 14:3-9; John 12:1-8)

Iesu nu ira reighi javo Bethany aminda buvudo, genembo javo Simon Refero aikena iriri, evetu eni usu da muka aimi budo fira, Iesu kena teterusira. Botoro ghamana arabasta aimi usera, ainda jokáda usu ava vendero iriri budo fusira. Usu muka resena emo, munonderi, a nunda minó mo teria bekári. Ava bu fira teredo, Iesu bayau riri, usuimi nunda jiroda averegusira. Averegetiri dadabetiri gido, namanenda mendeni janje eko useri. Edo siseri, “Omo nange edo soesa averegetiri dadabeti? Omo budo oriro aetera amo, ainda moni digarigo sirorari budo makasi embokena ghasaeteri,” aminge siseri.

10 Avata namane aminge sero, Iesu itatamedo namanekena sisira, “Redae evetué dombuda resevu? Nu namokena veka eveva etira. 11 Eregoseva: makasi embo ne sifo ghousa, nemonde dabade irá gheraeva; ava sedo, nemo sonembari sareva amo, sonembuse irá ghareva. O namo, jo namonde dabade sifo ghousa irae arera. 12 Averegetira emo, nanda tamo simbugedo namo bu furugarera aindae sedo, etira. 13 Na geka beká resena. Ningivu! Nanda Bino Eveva reda ya buvari ningarera amo, evetué rea namokena etira ava, erá kotae eore dae sedo, vironu sise, nunda bino evia sise irarera,” aminge sisira.

26:14-16 Judas Nu Ira, Iesu Dari Dae Sedo, Gitofude Dabade Manaka Garuseri.

(Mark 14:10-11; Luke 22:3-6)

14 Ainda amboda, namane 12 namanenda jokáda, genembo eni Keriot embo javo Judas aimi eredo, fristi+ da kokotofukena ira, 15 eminge sisira, “Na Iesu nenda ungoda fitarena amo, ne rejoá nandae mutarevu?” aminge setiri, ne moni+ babai 30, inono K1,200 avavaga tegedo, numokena futuseri. 16 Mutero budo, Judas tuturo edo, Iesu nange ufena budo nenda ungoda fitaetira, ainda emboro ava kakova usira.

26:17-25 Iesu Nunda Ambo Jimbide Dabade, Jarige Yari Da Kirumo+ Useri.

(Mark 14:12-21; Luke 22:7-13, 21-23; John 13:21-30)

17 Yisti Kanangara Ari da Kirumo+ ainda sifo kakara tuturo iri, sifo daba aminda, namane Iesu kena era ategi useri, “Namane Jarige Yari da Kirumo+ reda esimbugaoro dae uju eresi?” 18 Aminge setero, nu sisira, “Jerusalem aminda yasivu! Genembo eni aminda irirare. Numokena yasivu eminge saove, ‘Ijuga kato eminge setira, “Nanda sifo buvira. Ava sedo, nanda ambo jimbide ninda kamboda Jarige Yari da Kirumo+ ava dabade mindarera,” ’” Iesu aminge sisira.

19 Setiri, namane eredo era, Iesu rea sisira amo, isagha etiri Jarige Yari da Kirumo+ simbuguseri. 20 Simbugetero dadabetiri ungobu iri, namane 12 a Iesu de dabade bayau mindari dae sedo, era anumbuseri. 21 Anumbedo, bayau rise ainda jokáda, Iesu eminge sisira, “Na nemokena geka beká sari dae erena. Namonde anumbirera einda jokáda, genembo eniimi, namoá gitofukena aito arira,” aminge sisira. 22 Setiri, namane dudukughedo dubo mema use, tuturo edo daba daba numokena ategi useri, “Bajari, ni mavedae resesi? Se ningore! Ni namokena resesa, ai?” namane isambu aminge siseri. 23 Setero, Iesu mino sisira, “Genembo mave nangae ungo dabade, bayau sukada fati bu rerera, amo numori. 24 God da Geka jokáda rea gembero irira, amo eviri:

‘Evetu Genembo da Koro+ ambarira,’
aminge gefuseri. A aminge sirorarira. Avata, genembo mave nu aito ari ambarira amo, nu mema a bouvu teriago beká ava barira. Eveva mo, nu jo sirorae aeti!”
25 Iesu aminge setiri dadabetiri, genembo mave amboda Iesu aito usira aimi eredo, Iesu kena ategi usira. Amo, na Judas dae resena. Avori, Judas nu eredo ategi usira, “Ijuga Kato, ni mavejodae resesi? Nandae resesa, ai?” aminge setiri, Iesu mino numokena sisira, “Resesa, avori!”

26:26-30 Bajari Da Kirumori.

(Mark 14:22-26; Luke 22:14-20; 1 Corinth Embokena 11:23-25)

26 Setiri dadabetiri, ne bayau rise, Iesu nu farava budo, God Afakena ‘aiyakoe’ sedo, esimbugedo jighi embebegedo, namanekena futusira. Futuse sisira, “Emo nanda tamori. Bu mindivu!” aminge sedo 27 ainda amboda, nu agha bu jighiri eretiri, God kena ‘aiyakoe’ sedo, namanekena futuse sisira, “Ne isambu mindivu! 28 Emo nanda ororori. Nanda ororoimi, God nu, numokena ya buvari da emboro+ seka, afigari dae erira. Evetu genembo digari da jebugadae sedo, nanda ororo averegaono vosedo emboro+ afigari, God nenda ari ekoko kote doyarira. 29 Na nemokena resena: na vaini (wine) jo mindae irono, Afa sari ne nunda vasa
26:29Afige,Geka Se Disugari Da Vasa aminda, gekaNatofo dae rea gefusera, ava tege garesa.
eveva aminda ya terovo, namonde dabade anumbedo, na vaini sekago aminda mindarena,” aminge sisira.

30 Iesu aminge setiri dadabetiri, namane eredo yaru eni divudo, kambo dodo enda jiro fumbari javo Orivi, aminda iseri.

26:31-35 Peter Iesu Ighagha Arira Ava, Iesu Nu Giti Osa Sisira.

(Mark 14:27-31; Luke 22:31-34, John 13:36-46)

31 Aminda ise, Iesu namanekena sisira, “Tumba erejirira einda jokáda, ne isambu na dodo sumbareva. God da Geka jokáda rea aindae sedo gembero irira amo eviri:

‘God sifi (sheep) kaifa katoá dari ambari gido, sifi sarigedo nunda nunda sumbarera,’
God da Geka aminge resira.
32 Avata kotugo, God sari na ambarida ghe jebugedo erarena ainda amboda, na ya Frovensi Galilee aminda buvuruturono, ne amboda furareva,” aminge sisira.

33 Setiri, Peter numokena sisira, “Bajari, ninda mendeni ni ighagha edo doyarera, tanojo. Avata namo, ni itako jo doyae arena.”

34 Peter aminge setiri, Iesu numokena sisira, “Na nimokena geka beká resena. Sifode, kokora sifo jo karigae irari, ni na umbu etodaba naká ighagha aresa.”

35 Aminge setiri, Peter numokena sisira, “Na ni jo ighagha ae beká arena. Na nangae dabade ambarera amo, avori,” Peter aminge sisira. Kotugo namane isambu geka daba ava siseri.

26:36-46 Iesu Ira Reighi Javo Getsemani Buvudo, Vare Jokáda Banungusira.

(Mark 14:32-42; Luke 22:39-46)

36 Ainda amboda, Iesu namane namonde dabade era, reighi javo Getsemani aminda buvudo, nu namanekena sisira, “Ne eminda anumbirovo, na ya ominda banungarena,” aminge sisira. 37 Aminge sedo, nu Peter a Zebedee da vide jamena etoto naká ava budo, nemonde era fetedo, Iesu nu dubo mema ambarako usira. 38 Etiri, nemokena sisira, “Nanda dubo jokáda, bouvu mindafu beká ava erefufena. Fufuse, na ambududurerena. Ne diti fakara edo, eminda fetedo namo kaifa ururuvu!” aminge sisira.

39 Aminge sedo, ne dodo itako ira, dombui du fasedo banunguse sisira, “Arie, nanda Afa! Emboro eni tambaetesa amo, mema oroko namokena refira evia, saso darigaeti! Avata, na jo nanda uju ava ari dae sae erena. Ninda uju ava arena!”

40 Aminge sedo, nu ere jovereghedo namanenda mendeni etodaba naká, Peter, James, a John kena ira buvudo, ne fafase avéro tambudo, Peter kena eminge sisira, “Fasireva, ai raveva? Ne redae sifo tufako jo diti fakara edo, na itako kaifa aeri? 41 Erá Satan foa nemo dereuri ari eko eove dae sise, diti fakara edo banungevu! Nenda uju a kotari namokenari. Avata nenda tamo imboe edo, diti bouvu etiri, ne fakina jo ae ereva,” Iesu aminge sisira. 42 Aminge sedo, nu jovereghe ira banunguse sisira, “Arie, nanda Afa! Emboro eni jo inono ae aetira amo, na, emboro simbugusesa aminda ise, ninda uju ava use ambarena. Ninda uju ava sirorare!” aminge sedo, 43 jovereghedo ira buvudo, ne sekago diti bainghetiri fafasedo avéro tafusira.

44 Ava gido, nu sekago jovereghe ira, kau daba aminga ava sekago banungetiri dadabusira. 45 Dadabetiri, ira Peter, James, a John kena sisira, “Ne ravava amo, nangetiraimi kotugo sekago fase ravevu? Givu! Sifo buvira! Oroko Evetu Genembo da Koro+ ari ekoko embo da ungoda fitarira. 46 Erevu namonde ya gaore! Givu! Genembo namo aito erira amo, evia buvirere!” aminge sisira.

26:47-56 Iesu Sanduduseri.

(Mark 14:43-50; Luke 22:47-53; John 18:3-12)

47 Iesu aminge siri, namanenda eni javo Judas, fira buvurutusira. Fristi+ da kokotofu a Jusi embo da babojegari, ne evetu genembo mendeni dirigetero, kaiya a gandigha ava budo, Judas de dabade fera buvurutuseri. 48 Giti ne jo javi edo furae irise, gitofu Iesu kau nange kasama aetera aindae, Judas nu eminge sisira, “Sandi muno arena amo, numora avori. Ururono aminda kasama edo, nu sandareva!” aminge sisira. 49 Judas gitofude dabade fera buvudo, Judas dambu Iesu kena ira sisira, “Ijuga Kato, iresa,” aminge sedo, Iesu sandi muno usira. 50 Etiri, Iesu numokena sisira, “Nanda komana, ni rea eresa amo, totoi e!” aminge setiri, gitofu fera Iesu sanduduseri.

51 Sandudero, namanenda eni ungoimi nunda kaiya budo jighiri eretiri, fristi+ da giti jighari ainda saramana kato da dengoro ava, kaiyaimi je gafugetiri dudurusira. 52 Etiri, Iesu numokena sisira, “Erá amingeose! Ninda kaiya voruda vendi! Ai resira amo: isoro kakato ne, isoro udo ya sirivo arera. 53 Ne kasama aetevu: nanda Afa sonembare dae sedo benunu sarena amo, nu aneya 70,000 avavaga mutari foama na sonembarera. 54 Avata na amingaetena amo, God da Geka rea resira, ainda beká jo sirorae aeti. Ava sedo dovu na sandore!” Iesu aminge sedo, 55 jovereghe gitofukena eminge sisira, “Ne redae kaiya a gandigha budo, namo sandari dae sedo refevu? Na jo tafasara kato iraeri. Na namonde sifo ghousa God da Kamboda+ ijugedo ghusena amo, ne nangusirai na aminda jo sandae edo ghusevu? 56 Avata ne emingereva da beká mo: God da Geka rea resira, ava beká are dae sedo, nene etevo sirorerira,” Iesu aminge sisira.

Aminge setiri ningido, namane isambu oju edo, nu do sufuseri.

26:57-68 Iesu Koto Ari Dae Sedo, Budo Iseri.

(Mark 14:53-65; Luke 22:54-55, 63-71; John 18:13-14, 19-24)

57 Natofo Iesu sandudusera amo, budo era, fristi+ da giti jighari javo Caiaphas, ainda kamboda buvurutuseri. Moses da Geka ijuga kakato+ a Jusi embo da babojegari totorugedo irero, Iesu bu teteruseri. 58 O Peter mo, nu itako ambokena fetiriri, Iesu budo ero, nu amboda amboda udo ira, fristi+ da giti jighari javo Caiaphas, nunda kambo da furu aminda teredo, ofotighida buvudo fefetusira. Fetedo, ne Iesu kena rea arera ava, itatame gari dae sedo, Peter isoro kakato mendeni ainde dabade anumbusira.

59 Avori, fristi+ da kokotofu a kaniseremane isambu aminda totorugusera aimi, Iesu daoro ambare dae sedo, susu kakova useri. Susu tambari dae sedo, setero evetu genembo mendeni fera teredo, Iesu dae aji siseri. Ne gungubo teria futo siseri. Avata numo saoro ambari da susu eni jo tambaeri. Ainda amboda, gegenembo etoto ere fetedo, 61 eminge siseri, “Genembo emo, nu eminge sisira, ‘God da Kambo+ nane jighi bejedo, sifo etodaba naká ainda jokáda sekago itono fetarira. Amingari mo, namokena inonori,’” etoto nakái aminge setero ningido, 62 fristi+ da giti jighari eredo, Iesu kena ategi usira, “Geka setera aindae, ni reju eni saresa? Evetu genembo resera emo, geka bekári?” 63 Aminge sisira, avata Iesu nu geka reju eni jo saeri. Etiri, fristi+ da giti jighari sekago Iesu kena sisira, “God irira, ainda javoda resena. Ni mino se ningore! God evetu genembo da ari ekoko kote doyari dae sedo, nunda Mandi mutari sisira amo, nimori, ai? O, jo nimo iraeri? Se ningore!”

64 Nu aminge setiri, Iesu mino numokena sisira, “Resesa, avori. Kotugo nemokena resena: amboda ne, Evetu Genembo da Koro+, God Fakina Kato ainda ungo gimandukena anumbirari gareva, a kotugo utu da foroga etoda fetedo vose fururari gareva,” Iesu aminge sisira.

65 Setiri ningido, fristi+ da giti jighari janje eko etiri, nunda tamo asugari ava jighi ijejegusira. Aminguse, sisira, “Nu aminge siri, God da javo eko erira. Geka eni redae ningareri? Nunda ari eko ava, tofo siri niningerevere! 66 Ava ne nange erekotevu?” aminge sisira. Setiri, ne siseri, “Geka evia siri ningera aindae sedo, nu daoro ambarira,” aminge sedo, 67 ne tuturo edo nunda dombuda kosiva useri, a nunda sovoda ungo joghai megha useri. 68 Aminguse, nu dere jise eminge siseri, “Ni God dirigari furariá seraesa. Ava sedo, javo se, namane ningore! Ni mave eredori?” aminge siseri.

26:69-75 Peter Nu Iesu Ighagha Usira.

(Mark 14:66-72; Luke 22:56-62; John 18:15-18, 25-27)

69 Peter nu kambo ofotighida kaifa use anumbiriri, gagara saramana kato eniimi fira Peter kena sisira, “Ni, Galilee embo genembo javo Iesu sedo ghusera, ainde dabade deinghedo ghusesi. Amo nimori,” aminge setiri, 70 Peter natofo isambu da dombuda ighagha use sisira, “Ni geka resesa amo, na bunariri,” aminge sisira.

71 Aminge sedo, nu eredo ira, emboro békada fefetusira. Aminda fetiriri, gagara saramana kato enii fira numoá gido, kau daba ava, gegenembo aminda fetirisera aikena sisira, “Genembo emo, Nasareth embo Iesu de dabade deinghedo ghusira,” aminge setiri, 72 Peter sekago ighagha use kovionoghae sisira, “God da dombuda nemokena resena. Genembo reseva amo, na bunari bekári,”

73 Aminge setiri, itako fetedo ainda amboda, genembo eni aminda fetirisira aimi eredo fira buvudo, Peter kena sisira, “Geka bekári. Nunda eni nimori. Ainda beká mo: ni Galilee embo da geka duka ava seso ningido, na kasama erena, ni taká Galilee embori,” aminge sisira. 74 Setiri, Peter God da javoda, beka gagojuse sisira, “Na gungubo sarena amo, God na darira. Genembo reseva amo, na bunari bekári!” Peter aminge siri, kokora sifo karigusira. 75 Karigiri, Iesu rea numokena sisira ava, Peter kotisira. Iesu sisira amo, eviri: “Kokora sifo jo karigae irari, ni na umbu etodaba naká ighagha aresa,” Iesu rea numokena sisira ava kotise, Peter buvudo ira isaghada fetedo, sorara janjagughae usira.

Copyright information for `KPR