Matthew 27

27:1-2 Iesu Mo, Pilate Da Ungoda Fifituseri.

(Mark 15:1; Luke 23:1-2; John 18:28-32)

Sifo atetiri, fristi+ da kokotofu a namonde Jusi embo da babojegari, Iesu daoro ambare dae sedo manaka garuseri. Amingedo, ne Iesu seiniimi (chain) bundedo budo era, Rome embo da kotofu javo Pilate, Frovensi Judia kaifa edo ghusira ainda ungoda fifituseri.

27:3-10 Judas Nu Tofo Duboda Ivasi Edo, Ambududurusira.

(Ekaresia+ 1:18-19)

Iesu daoro ambare dae sero ningido, Judas Iesu aito usira aimi dubo jovereghetiri, moni+ babai 30 futusera ava budo, sekago fristi+ da kokotofu a Jusi embo da babojegarikena ira futusira. Futuse, sisira, “Na dara embori! Genembo aito use nenda ungoda fiteno, daovo ambare dae ereva omo, genembo evevagori,” aminge sisira. Setiri, ne numokena siseri, “A jo namanekena sae aresa. A tofo ninda darari.”

Aminge setero ningido, Judas moniá God da Kambo+ jokáda fuge dodo, nu buvudo ira, tofo mandi duboda ivasi edo ambududurusira.

Fristi+ da kokotofu ne moni ava rete budo, dabade se nininguse siseri, “Emo aito da minori. Ava sedo, e budo God kena joba mutarera amo, namondeda Agho Dari bejarera,” aminge sise, manaka garuse eminguseri. Ne moni aimi, okia jighari kato eni ainda enda ava, ofofodae sedo ofuseri. Ne gitofu ambeoro gido, aminda furugedo ghuseri. Aindae sedo, enda ofusera, ainda javo ‘Ororo’ jijighuseri.

Amingero, God da feroveta Jeremiah rea sisira, ainda beká ava sirorusira. Nu eminge sisira:

“Bajari namokena rea aono dae sisira ava, nene useri. Israel embo, ne genembodae moni 30 (kau K360 avavaga) mutari sisera, ava budo aimi, okia jighari kato aikena enda ofuseri.”
God aminge setiri Jeremiah gefusira.

27:11-14 Pilate Nu Iesu Da Dara Ava Ijujusira.

(Mark 15:2-5; Luke 23:3-5; John 18:33-38)

11 Iesu nu frovensi da kotofu javo Pilate, ainda dombuda fetetiri, Pilate Iesu kena ategi use sisira, “Se ningone! Geka bekári: ni Jusi embo da kiniri (king), ai tefo?” aminge setiri, Iesu numokena sisira, “Ava nine resesare,” aminge sisira. 12 Avata fristi+ da kokotofu a evetu genembo da babojegari nundae aji sise, geka ekoko mendeni mendeni sisera aindae, nu mino jo saeri. 13 Ava ningido, Pilate numokena ategi usira, “Ni dara a geka sembae sariá evetu genemboi sero niningeresa. Ava sedo, ni redae mino jo sae eresi?” Pilate aminge sisira. 14 Avata Iesu aindae mino eni itako jo saeri. Etiri gido, kotofuá nu dudukughedo bunisira.

27:15-26 Pilate Nu, Iesu Arafa Daoro Dae Sedo, Natofo Da Ungoda Fifitusira.

(Mark 15:6-15; Luke 23:13-25; John 18:3919:16)

15 Jarige Yari da Kirumo+ ainda sifoda, frovensi da kotofuá sifo ghousa emingedo ghusira. Dibura embo eni nenda uju ava, natofoi benunu seoro ningido, nu doyeari tefo foa buvudo ghuseri. 16 Sifo aminda, genembo eni javo Iesu Barabbas, diburada irei. Genembo amo nu eko bekári, edo nu binonderi. 17 Avori, Pilate nu genembo eni doyari ya buvaetira, ava kotise iriri, evetu genembo Iesu koto ari dae sedo totorugetero, nu nemokena ategi usira, “Genembo nenda uju ava sevu ningone! Mavejoá doyono buvu yari? Iesu Barabbas seraera, ai, Iesu Keriso seraera ava, sevu ningone!” 18 Pilate nu aminge sisira da beká mo: nu kasama usira, ne Iesu sandi numokena budo fusera da susu mo, jo Iesu da ari ekodae bu furaeri. Amo, fristi+ da kokotofu a Jusi embo da babojegari ne, evetu genembo digari Iesu da geka ningido ghusera ava gido, dubo eko etiri, nu aindae sanduduseri.

19 Pilate nu, koto da vasada kaifa use anumbiriri, noaro geka eni gembu mutiri firi rurusira. Noaro eminge sisira, “Genembo javo Iesu, koto use iresa amo, genembo evevari. Nu doyaso yaeti. Ainda susu mo: tumbade aturuda na nundae sedo, dubo vevera tambeni,” noaro aminge gembudo sisira.

20 Avata fristi+ da kokotofu a Jusi embo da babojegari, Iesu daoro ambududururari, Barabbas ava doyari foa buvare dae uju use setero, evetu genembo ne geka ava tumonduseri. 21 Etero, Pilate nemokena ategi usira, “Avori, sevu ningone! Na genembo ningiava saono buvu yari?” aminge setiri, ne, “Barabbas,” siseri. 22 Setero, Pilate ategi usira, “Atá, genembo eni javo Iesu, evetu genembo mendeni Keriso seraera emo, nange areni? Sevu ningone!” aminge setiri, ne isambu, “Arafa dege!” siseri. 23 Setero, Pilate sisira, “Atá, nunda dara rejuri? Sevu ningone!” setiri, ne tuturo edo koko sise fumbu aruguse, “Arafa dege!” siseri.

24 Nunda geka sisira ava jo ningae, ne tuturo edo titigho ari da kau ava ero gido, Pilate setiri uvu budo fira buviri, evetu genembo da dombuda ijugaboro fifituse, nu ungo seghusira. Seghedo, sisira, “Dara einda dongono evia, segheteno vovoserirere. Nene setevo, genembo emo ambarira. Ainda bouvu, jo nane fumbae arena,” aminge sisira. 25 Aminge setiri, natofo isambu mino numokena siseri, “Genembo ava ambarira ainda mino mo, namane, a kotugo namanenda sasingu a imemesiriimi barera!” aminge siseri.

26 Setero, Pilate natofoda uju ava use, Barabbas dotiri buvurutusira. Etiri, Pilate setiri nunda isoro kakato mendeni Iesu ambíimi detero ainda amboda, nu Iesu budo arafa daore dae sedo, isoro kakato mendeni da ungoda fifitusira.

27:27-31 Isoro Kakato Iesu Dere Jiseri.

(Mark 15:16-20; John 19:2-3)

27 Pilate da isoro kakato ne Iesu budo era, gavana da kamboda teredo aghi etero, nenda mendeni isambu totorugedo, nemonde Iesu jimbe birurughuseri. 28 Jimbe birurughedo, nunda tamo asugari ava isorogo jumbero kosughusira. Amingedo, ne embo unju tamo a ghousago ava bu fera asuguseri. 29 Asugedo, ne asi titifaghae bu kefu edo kini (king) da kekesa avavaga edo, nunda jiroda asuguseri. Edo, kotofu da ketua avavaga ari dae sedo, sebore ifu divege bu fera nunda ungoda fitero Iesu jighi fefetusira. Nu dere jise, kau kini tumonde baingheraera, avaga useri. Aminguse, ne sedo ghuseri, “Orokaiva! Jusi embo da kini buviro! Orokaiva!” 30 Aminge sise, kosiva use seboreimi nunda jiroda dedo ghuseri. 31 Dere jirero dadabetiri, nenda embo Iesu kena asugusera ava kosughedo, tofo nunda ava bu fera numokena asuguseri. Amingedo, nu arafa dari dae sedo jumbudo iseri.

27:32-44 Iesu Arafa Doruseri.

(Mark 15:21-32; Luke 23:26-43; John 19:17-27)

32 Reighi Jerusalem ghe buvudo ise, Sairin embo eni javo Simon ava tambudo, setero nu Iesu sonembedo nunda korosi fumbiri nemonde iseri. 33 Era, reighi javo Golgota, aminda buvurutuseri. Golgota resena einda tuka mo, namondeda gekaimi ‘Ambari Embo da Jiro Aghati da Vasa’ seraera. 34 Aminda buvudo, nu erá mema itatameure dae sedo, vaini (wine) budo fiyoghaghae baingoro edo mindare dae Iesu kena futuseri, avata nu itako dere gido dotutusira.

35 Etiri, Iesu tautaimi arafa dedo, kikindoro garuse nunda tamo asugari ava soro edo ruruseri. 36 Etero dadabetiri, anumbirise numo kaifa useri. 37 Nu redae koto usira da susu ava ijugaoro kasama aoro dae sedo, ika sogho aminda gembudo Iesu da jiro agada detero takegha usira. Gefusera amo eviri:

“Emo Jusi embo da Kini (King), javo Iesu ri.”
aminge gefuseri.

38 Tafasara kakato etoto naká barago, budo era Iesu de dabade arafa doruseri, eni gimandukena, a eni umbefukena.

39 Evetu genembo mendeni foa Iesu gi dariguse, dere jise gifua gitorotoro use eminge sedo ghuseri, 40 “Ni erekotesa amo, ni God da Mandiri. A eni mo: ni God da Kambo+ jighi bejedo, sifo etodaba naká ainda jokáda sekago itaso fetare dae sisesi. Ava sedo, tofo sonembedo korosida ghe vose fete gaore!” ne aminge sedo ghuseri.

41 Kau daba aminga ava, fristi+ da kokotofu, Moses da Geka ijuga kakato+, a Jusi embo da babojegari, eminge dere jise sedo ghuseri, 42 “Nu seari, evetu genembo mendeni jejebugedo ghuseri. Avata nu nangetirai, tofo sonembedo vosae eri? Nunda kotari mo: namonde Israel embo da kini (king) mo numori. Ava sedo, tofo sonembedo, korosida ghe vose fetarira amo, namonde gido nu tumondarera. 43 Nu God tumonduse, nu God da Mandiva seraira. Avori, namonde fete gaore! God foa nu sonembarira, ai tefo?” aminge sedo ghuseri. 44 Tafasara kakato Iesu de dabade arafa dorusera, nembarago Iesu dere jiseri.

27:45-56 Iesu Ambududurusira.

(Mark 15:33-41; Luke 23:44-49; John 19:28-30)

45 Isonga 12 koroko iri, reighi isambu aminda tumba jido iriri ira, ungobu 3 koroko iri, reighi sekago usasa usira. 46 Ungobu 3 koroko iri, Iesu koko sise nunda gekaimi sisira, “Eli, Eli, lema sabatani?” Ainda tuka mo, namondeda gekaimi eminge saeteri: “Nanda God, nanda God, redae na dotesi?” Iesu aminge sisira. 47 Evetu genembo mendeni aminda fetirisera aimi, sembae ningido eminge siseri, “Genembo emo, nu feroveta javo Elijah dae kori resira,” ava siseri. 48 Iesu aminge siri ainghae dabade, genembo eni sumbu viti fetedo, roera eni sofeya ava budo, faragho mendoda vakimbedo, vaini (wine) dokegha ainda jokáda fatiri sasaka etiri budo ira, Iesu mindare dae sedo, nunda békada fifitusira. 49 Amingiri, mendeni siseri, “Namonde gaore! Elijah foa sonembarira, ai tefo?” aminge siseri. 50 Setero, Iesu sekago beka mindafugo koko sise, ghamo asegari dotutusira.

51 Iesu amingiri, God da Kambo+ ainda jokáda, nunda vasa kakara ava, erá evetu genemboi tere gido ambeore dae sedo, embo teria eniimi gajetero ireira ava, soroda ijejege ikáda ghe vose fira duruda buvurutusira. Etiri, enda daradaraghiri, ghamana tofo bebejegusira. 52 Amingiri, ofofo gomo mendeni totofo afifigusira. A God setiri, nunda natofo mendeni ofofoda ghe jebugedo eroruseri. 53 Eredo irero, Iesu ambarida ghe erorusira ainda amboda, ne era God da reighi kakara Jerusalem aminda teredo deinghero, evetu genembo mendeni ne gosuseri.

54 Isoro kakato nenda giti jigharide dabade Iesu kaifa ero, enda daradaraghiri roera mendeni siroriri gido, oju use eminge siseri, “Geka bekári: emo God da Mandiri,” aminge siseri.

55 Iesu ambududuriri, evevetu mendeni ne esike fetirise gosuseri. Evevetu resena eimi, ne Galilee ghedo fera Iesu de dabade deinghuse nu sonembedo ghuseri. 56 Nenda jokáda, evevetu eviri: Magdara embo evetu eni javo Mary, Mary da nunombo, amo James nengae Joseph ghae da noi, a Zebedee noarori.

27:57-61 Iesu Da Tamo Budo Era Furuguseri.

(Mark 15:42-47; Luke 23:50-56; John 19:38-42)

57 Ungobu iri, Arimatia embo genembo eni javo Joseph fira buvurutusira. Numbarago Iesu da ambo jimbi eniri. Genembo guguaderi. 58 Nu ira Pilate kena teredo, Iesu da tamo mutari bu ya furugari dae sedo benunu sisira. Setiri, Pilate Iesu da tamoá mutoro dae setiri, mutero Joseph rurusira. 59 Budo, nu embo yokura foyago seka ava budo aimi doghedo, 60 nunda ofofo seka, ghamana toka basisera, aminda budo ira teredo fifitusira. Fitido, guro gajari dae sedo, ghamana mindafu ava afufetiri ira aimi, toka gajetiri dodo isira. 61 Joseph nu amingiri, Magdara embo evetu javo Mary, nunda nunomboghae, aminda irise nene gosuseri.

27:62-66 Erama Iesu Foa Buveure Dae Sedo, Isoro Kakato Era Ofofo Kaifa Useri.

62 Sifo atetiri, fristi+ da kokotofu a Moses da Geka kaifa kakato+ era Pilate kena totoruguseri. (Amo, Jarige Yari da Kirumodae+ simbugusera da sifoá dadabetiri, sifo atetiri Pilate kena totoruguseri.) 63 Pilate kena totorugedo, siseri, “Kotofuko, genembo Iesu jebuga irise, gungubo sise eminge sedo ghusira, ‘Sifo etodaba naká ainda amboda, God sari na ambarida ghe jebugedo erarena,’ nu aminge sedo ghusira. 64 Ava sedo, saso ninda isoro kakato mendeni ya, ofofo kaifa ururoro sifo etodaba naká dadabare! Amingaresa amo, nunda ambo jimbi jo yama, nunda tamo ufena bu ya jungedo eminge sae arera, ‘Givu! Nu erorusira; ava sedo, nunda tamo eminda tefori,’ ava jo sae arera. Amingaresa amo, evevari. Ainda beká mo: Iesu numo jebuge erari dae giti sisira amo, evetu genembo daba daba aimi tumonduseri. O nunda ambo jimbi ya nunda tamo ufena bu ya jungedo, nu jebuge erariá saetera amo, natofo digari ne geka bekáva sise tumondururoro, dara mindafu ava siroraeti.”

65 Setero, Pilate sisira, “Avori, isoro kakato mendeni mutono bareva. Budo yasivu, ofofo kaifa e gogoghombevu!” aminge sisira.

66 Setiri, fristi+ da kokotofu a Moses da Geka kaifa kakato+ era, ofofo da guro ava gaje gogoghombuseri. Guro gagojuse, ainda békada gavana da tano fatero takegha usira. Etiri, setero, isoro kakato aminda kaifa ero, ne dodo iseri.

Copyright information for `KPR