Matthew 28

28:1-10 Iesu Ambarida Ghe Jebugedo Erorusira.

(Mark 16:1-10; Luke 24:1-12; John 20:1-10)

Fura Tomanako sifo atutiri, Magdara embo evetu Mary, nunda nunomboghae ofofo gari dae sedo iseri. Ero, Bajari da aneya eni anakora vose firi, dumo mindafugo eredo enda daradaragherirare. Iri, aneya guroá afige afufetiri, esike ira fasetiri, nu etoda viti anumbusira. Nunda gari kau biria avavaga usira, a nunda tamo asugari foyago beká ava usira. Etiri, isoro kakato ava gido, oju beká ava use, ungo ata dadadaghuse du fafasedo, ambari da kakaugo ava useri.

Etero, aneya amo evevetukena sisira, “Erá oju eove dae resena. Na kasama erena, ne Iesu arafa dorusera, ava kakova ereva. Nu eminda tefori. Nu rea sisira ava, beká siroretira. Amo, God setiri nu ambarida ghe jebugedo eretira. Fuvu, nunda tamo reda fitero fasusira ava, ijugaono gaove! Oroko nembo totoi jovereghe yasivu, nunda ambo jimbikena eminge saove: ‘Nu ambarida ghe jebugedo eretira. Eredo, nu giti Frovensi Galilee aminda erira. Ava sedo, ne eredo nunda amboda yasivu, aminda tambove!’ aminge sevu, nunda ambo jimbi ningore! Avori, resena evia, erá kotae eove!” aminge sisira.

Aneya aminge setiri ningido, ne jovereghe ofofo dodo bibitai ise, oju use a ivugaghae, namanekena osa sari dae sedo sufuseri.

Sufuse, Iesu emboro soroda tafuseri. Tambero, nu nemokena, “Refeva,” sisira. Setiri, ne era numokena buvudo, nunda atada sandi fafasuseri. Aminguse, nu tumonde bainghuseri. 10 Etero, Iesu nemokena sisira, “Erá oju eove! Yasivu, nanda nano namendi saovo Frovensi Galilee aminda yaore! Ne na ominda tambudo garera,” aminge sisira.

28:11-15 Iesu Erorusira Ava, Isoro Kakato Ne Kivo Useri.

11 Evevetu amo emboro soroda ero, isoro kakato ofofo kaifa edo ghusera aimi eredo, jovereghe era reighida teteruseri. Teredo, rea sirorusira ava, fristi+ da kokotofukena osa setero nininguseri. 12 Ningido, fristi+ da kokotofu ne eredo era Jusi embo da babojegari tambudo, nemonde dabade anumbedo manaka garuseri. Manaka garuse, eminguseri. Geka ava kivo aore dae sedo, ne isoro kakato aikena moni teriago futuseri, 13 Futuse, siseri, “Mave ategi arira amo, eminge sevu, ‘Namane avéro, Iesu da ambo jimbi fera, nunda tamo ava ufena budo iseri,’ aminge sevu! 14 O frovensi da kotofu ainda bino ava ningarira amo, erá oju eove! Namane numokena saoro dubo jama edo, nemokena rejo eni jo ae arira,” ne aminge siseri.

15 Setero, isoro kakatoá ne minó ava budo, aminge sedo ghuseri. Seoro ningido, oroko Jusi embo geka beká ava bunise, kau daba aminga ava totofo se ningiraera.

28:16-20 Iesu Nunda Ambo Jimbikena Isagha Etiri Gosuseri.

(Mark 16:14-18; Luke 24:36-49; John 20:19-23; Ekaresia+ 1:6-8)

16 Iesu nu enda jiro fumbari eni gategedo, aminda yaoro dae sisira ava ningido, namane isambu 11 aimi aminda era, nu fetiriri gosuseri. 17 Gido, namanenda mendeni manamana useri. Avata namane isambu nu tumonde bainghuseri. 18 Etero, nu namanekena fira buvudo eminge sisira, “God Afa geka isambu a fakina isambu, namokena mutiri ruruseni, endada a utuda. 19 Ava sedo, ne eredo yasivu, natofo nunda oro oro isambukena vironu sirurovo ningido, ne nanda ambo jimbi aore! Aminguse, ne God, Afa, Mandi, a Asisi Kakara da javoda bafataito areva. 20 Na rea aovo dae sedo ghusena ava, ijugururovo natofo isambu ningido tumonduse amingaore! Amingururovo, na namonde dabade tatedo iroro, enda a sifo foa tano arira,” Iesu aminge sisira.

Avori, nanda geka tano eviri.
Copyright information for `KPR