Matthew 8

8:1-4 Iesu Setiri Genembo Bedode Amo Jebugusira.

(Mark 1:40-45; Luke 5:12-16)

Iesu eredo, enda fumbari ainda jiroda ghe vose fira iri, natofo digari ambari eko nunda amboda amboda iseri. Ero, genembo eni bedode aimi, ira Iesu kena buvudo kauboi dadarigedo sisira, “Bajari, na kasama erena, ni uju aresa amo, na saso jebugarena,” aminge sisira.

Setiri, Iesu nunda ungoi sirege tamonda jijighuse sisira, “Ai, na uju erena. Jebugaresa!” Iesu aminge siri ainghae dabade, gambisi dadabetiri jebugusira. Etiri, Iesu numokena sisira, “Seteno jebugetesa emo, erá osa seose! Ere yasi, fristikena+ ninda tamo ijugaso gari, Moses da Geka aminda, God kena joba rea mutaso dae resira, ava mutaresa! Amingaresa amo, ni jebugetesa ava, evetu genembo isambu kasama arera,” aminge sisira.

8:5-13 Iesu Setiri Rome Embo Da Saramana Kato Eni Jebugusira.

(Luke 7:1-10)

Aminge sedo, Iesu ira reighi javo Kaponiam aminda teteriri, Rome embo da isoro kakato da giti jighari eni fira nu tafusira. Tambudo, benunu sisira, “Bajari, nanda saramana kato eni kae tambudo, kamboda fasirira. Ungo ata ambiri, dubo mema teriago eretafira,” aminge setiri, Iesu mino sisira, “Avori, na ya saono jebugarira,” aminge sisira.

Setiri, isoro kakato da giti jighari eminge sisira, “Bajari, ni genembo teriari. Na genembo ijoghakori. Jo nine foa nanda kamboda terari da kaugo iraeri. Na kasama erena, saso jebugari da fakina mo, nimokena irira. Ni taká soka fetedo bekai saresa amo, nanda saramana kato jebugarira. Na, nanda babojegari da geka ningiraena, kotugo nanda mendeni nanda geka ningiraera. Nanda isoro kato enikena, ‘Yasi!’ sarena amo, yarira. O enikena, ‘Fu!’ sarena amo, furarira. A kotugo, nanda saramana katokena saramana eni are dae sarena amo, nu amingarira.” aminge sisira.

10 Giti jighari amo, aminge siri nunda geka ava ningido, Iesu dudukughusira. Dudukughe jovereghedo, evetu genembo nunda amboda isera aikena sisira, “Na eminge saono ningivu! Namo irena evia, tumondari kau évavaga ava jo gae iriana ava, nanda tuturoda orokoá eregosenere. Israel embo da jokáda barago, tumondari kau evavaga ava jo gae irena. 11 Geka emo kote gogoghombaetevu! Namonde Israel embo da gitofu digari, iji vitari a iji vosarikena ghedo yama God da vasa aminda teredo, Abraham, Isaac, a Jacob de dabade anumbaoro, God Afa ne kaifa
8:11Afige,Geka Se Disugari Da Vasa aminda, gekaNatofo dae rea gefusera, ava tege garesa.
ururari irarera.
12 Avata, Abraham da sasingu mendeni God da vasada ya teraetera avata, ne tumondari tefo gido, God ne ajagha fugari dika ghininji ghananja ghuse tumbada irarera,” Iesu aminge sisira.

13 Aminge sedo, nu jovereghedo isoro kakato da giti jigharikena sisira, “Avori, jovereghe kamboda yasi! Rea tumonderesa, ava sirorarira,” aminge siri ainghae dabade, giti jighari ainda saramana kato jebugusira.

8:14-17 Iesu Setiri Evetu Genembo Digari Ava Jejebuguseri.

(Mark 1:29-34; Luke 4:38-41)

14 Iesu ira Peter da kamboda teredo, Peter da imboti kae tambudo, tamo veriveri iri fasiriri gosusira. 15 Gido, sire ungoda jighiri tamo jama etiri, nu jebuge eredo bayau simbugedo numokena futusira.

16 Sifo daba aminda tumba jiriri, evetu genembo reighi aminda, evetu genembo kae dombu eni eni budo iriara ava, Iesu kena budo fuseri. Fera buvero, Iesu setiri sukaru evetu genembo mendeni da tamonda asugetero iriara ava, vose darigetero jebuguseri, a kae evetu genembo mendeni ainde dabade, isambu jejebuguseri. 17 Iesu amingusira amo, jo tefo aeri. Susudae usira. God nu rea nunda feroveta Isaiah kena setiri gefusira ava, beká isagha are dae sedo, nu amingusira. Isaiah gefusira amo, eviri:

“Nu tofo mandi namonde da kae da bouvu fufuse, setiri namonde jebuguseri.”

8:18-22 Iesu Da Ambo Jimbi Ari Mo, Jo Raugako Iraeri.

(Luke 9:57-62)

18 Evetu genembo digarigo totorugusera ava gido, Iesu jovereghe nunda ambo jimbikena, nemonde dabade sirige uvu da teria aminda sembi yari dae sisira. 19 Aminge siri, Moses da Geka ijuga kato eni fira buvudo, numokena sisira, “Ijuga Kato, Na ni tumonderena. Ni reda yaresa amo, nangae yarera,” aminge setiri, 20 Iesu mino sisira, “Agari a rika, ne moghaghaeri. Avata, Evetu Genembo da Koro+, nunda kambo a avari vasa eni tefori. Ni nangae dabade deingharera amo, ni avari vasa jo tambae aresa,” Iesu aminge sisira.

21 Setiri, nunda ambo jimbi eni eminge sisira, “Bajari, nanda afa nu embako beká etira. Nu ambari gido irise, nangae deingharera,” aminge sisira.

22 Setiri ningido, Iesu mino numokena eminge sisira, “Dodo fu, nangae oroko yaore! Evetu genembo mave God da Geka jo ningi tumondae eraera amo, ne kau ambari embo da kaugori. Ava sedo, mave ambarira amo, dovu, nene bu ya furugaore! Avo gido, ni fu, nangae yaore!” aminge sisira.

8:23-27 Iesu Setiri Eva Yaura Tukughedo Binono Usira.

(Mark 4:35-41; Luke 8:22-25)

23 Aminge sedo, Iesu nunda ambo jimbide dabade ghakada+ vosedo sembiseri. 24 Sembero, eva yaura vovogoghae eko beká ava erorusira. Eredo, ghaka+ de rosari dae usira. Avata Iesu nu fase aviri, 25 nunda ambo jimbi era nu deretero eretiri, numokena siseri, “Bajari, sonembe! Namonde sirivo ari dae erera!” aminge siseri. 26 Setero, Iesu kovionoghae sisira, “Ne redae oju erevu? Nemokena tumondari tefori!” aminge sedo, nu eredo eva yaura tukughare dae sedo, kovionoghae beka fuge setiri, eva yaura tukughedo binono usira. Amingetiri, ne isambu dudukughuseri. 27 Dudukughedo, ne tofo tofo se nininguseri, “Arie! Genemboé kau avegorai, nune setiri eva yaura nunda geka ningi? Ari emo, jo evetu genemboi ari da kaugo iraeri!” aminge siseri.

8:28-34 Iesu Setiri Gegenembo Etoto Ainda Tamonda, Sukaru Vose Darigetero Nengae Jebuguseri.

(Mark 5:1-20; Luke 8:26-39)

28 Amingetiri dadabetiri, ne sembera Gedara ondi da reighi aminda tere dadoruseri. Dari vivitero, gegenembo etoto naká, bekuda ghe buvudo vose fera Iesu tafuseri. (Beku resena emo, ambari embo aminda furugedo ghuseri.) Gegenembo amo, nengae sukarui asugetero daghedo iriari. Nengae evetu genembo ondi soesa dedo ghuseri. Amingedo ghusera aindae, evetu genembo emboro aminda jo ya foa ghae edo ghuseri. 29 Nengae Iesu nunda mendeninde ava tambudo, koko eminge siseri, “Arie, God da Mandi! Ni redae namanekena refesi? Namanekena mema mutari dae refesa, ai? Sifo mo, jo foa buvae irira,” aminge siseri. 30 Vasa aminda, fukamane digarigoimi bayau rise ya foa ghero gosuseri. 31 Gido, sukaruimi Iesu kena benunu siseri, “Ni namane ondaso buvoro dae saresa amo, se, namane yama fukamane da jokáda terore!” aminge setero, 32 Iesu “Yasivu!” Setiri, sukaru gegenembo ainda tamonda iriara ava, vose darigedo era, fukamane da jokáda tere asugetero, fukamaneá isambu sumbu fusi kenana sedo era, reighi ganasa aminda ghasaghe vosedo, uvuda mindi sirivo useri.

33 Amingetero gido, fuka ainda kaifa kakato, sumbudo era reighi bogu aminda buvudo, Iesu rea etiri gosusera, ainda bino ava isambu osa setero natofo nininguseri. 34 Ningido, reighi ainda natofo isambu eredo, Iesu tambari dae sedo fuseri. Fera, nu gido benunu siseri, “Eveva mo, ni namanenda reighi a endaé dodo yaetesi.”

Copyright information for `KPR