Matthew 9

9:1-7 Iesu Setiri, Genembo Ungo Ata Dimbaride Ava Jebugusira.

(Mark 2:1-12; Luke 5:17-26)

Aminge benunu setero, Iesu eredo nunda ambo jimbi ainde dabade ghakada+ vosedo jovereghe sovenikena aminda sembiseri. Sembera, nunda reighi aminda tere dadoruseri. Darido vitero, evetu genembo mendeniimi, genembo eni ava budo, Iesu kena fuseri. Genembo amo, nu ungo ata dimbarideri. Ava bu ghaghada fitero fasetiri, fumbudo fuseri. Iesu kae genembo ainda kokomana da tumondari ava gido, kae genembo aikena sisira, “Nanda mandi, fakina edo ivuga aso dae resena! God ninda ari ekoko kote dotira,” sisira.

Aminge siri, Moses da Geka ijuga kakato+ mendeni aminda anumbirisera aimi ningido, minonde minonde se nininguseri, “Genembo omo, God da javo etiri eko erira. Numo namonde daba avori. Nu jo dombu eni iraeri. Ava sedo, nu nange nange God da javoda resi? Amo ekori!” aminge siseri.

Ne rea kotisera a sisera ava, Iesu kasama usira. Kasama edo nemokena sisira, “Ne redae kotari ekoko erekotevu? Kote givu! Ne erekoteva: na benunu sarena amo, God genembo einda ari ekoko jo kote doyae ari, ava erekoteva? A nenda kotari eni mo: nu jebugare dae saetena amo, jo jebugae aeti? Avori, nanda fakina ijugaono gareva. Evetu Genembo da Korokena+ mo, ari ekoko kote doyari da fakina ava irira. Ava kasama aovo dae sedo, saono genemboé jebugarira,” aminge sedo, nu jovereghedo genembo ungo ata dimbaride aikena sisira, “Eredo, ninda ghaito gaghe budo, kamboda yasi!” aminge sisira. Setiri, genembo amo eredo, kamboda isira.

Etiri gido, natofo isambu oju edo God dae sakai siseri. Sakai sisera da beká mo: God nu fakina avavaga evetu genembokena futusira.

9:9-13 Iesu Nu Matthew Aghi Usira.

(Mark 2:13-17; Luke 5:27-32)

Nanda javo Matthew. Na takesi bari kato edo iriana ainda sifo aminda, Iesu reighi aminda ghe eredo fira, nanda saramana kamboda buvurutusira. Buvudo, na aminda anumbireno gido, namokena sisira, “Fu, nangae yaore!” setiri, na eredo nunda amboda iseni.

10 Ainda amboda, namonde bayau dabade mindari dae sedo, Iesu fira nanda kamboda teredo anumbusira. Nane seteno, takesi bari kakato mendeni a ari ekoko embo mendeni fera, namane namonde dabade anumbuseri. 11 Etero, Moses da Geka kaifa kakato+ mendeni ava gido, Iesu da ambo jimbikena ategi useri, “Takesi bari kakato, ne gegenembo ekokori. A evetu genembo mendeni, takesi bari kakatode dabade ojera anumbirera omo, nembarago ari ekoko embori. Ava sedo, nenda ijuga kato redae takesi bari kakato a ari ekoko embode dabade anumbedo bayau rereri?” aminge sero, Iesu tofo niningusira.

12 Ningido sisira, “Evetu genembo tamo kae iraede amo, ne dogetadae jo uju ae eraera. Avata evetu genembo tamo kaede amo, ne dogetadae uju eraera.
9:12Iesu geka evia sisira ava, Matthew, Luke, Mark ne geka daba ava gefuseri. (Jighi jovereghe, Luke 5:31 aminda, a Mark 2:13 aminda, tege garesa.) Geka da tuka dabakori, avata Matthew da geka da gharogho nange eresufira ava kotise, itako dombu eni jovereghuseri.
Ari ekoko embodae joka aovo dae sedo, na nemokena eminge resena, ningivu! God kena joba muturaeva amo, evevari.
13 Avata kotugo yasivu, God da Geka emo kotise kasama e gogoghombaove!

‘Nanda uju beká mo, joka ariri. Jo namokena joba mutari iraeri.’
Ava sedo, ari ekoko embodae joka use irareva! Evetu genembo mendeni nenda kotari mo, ‘Ne jo ari ekoko embo irae,’ ava koteraera. Evetu genembo amo, na jo aghi ae arena. O evetu genembo mendeni ne kasama eraera, ‘Ne ari ekoko embori.’ Evetu genembo amo, na uju use aghi eraena,” Iesu aminge sisira.

9:14-17 Kanangara Ari A Irari Seka Da Geka Amo Eviri.

(Mark 2:18-22; Luke 5:33-39)

14 Ainda amboda, John Bafataito Ari Kato da ambo jimbi Iesu kena fera buvudo ategi useri, “Namane a Moses da Geka kaifa kakato+ de dabade God dae bayau kanangara use banungeraera. Avata ninda ambo jimbi, ne nange jo amingae eraeri?”

15 Aminge setero, Iesu mino nemokena sisira, “Kote givu! Mandi gimasa eni, nu evetu fifitururari kirumo arera da sifo aminda, nunda kokomana ne jo sorara ae arera. O genembo evetu fitira ava, gitofui sandi bu ya daoro ambarira ainda sifoda, ne dubo mema use, tuturo edo nundae kanangara arera,” aminge sisira.

16 Aminge ijuguse sisira, “Embo boka eni manai edo toka basarira amo, namonde jo embo sogho seka ava gafugedo aimi, tauta gayae arera. Ainda susu mo: tauta gayarera amo, ainda békada torerarira. 17 Kau daba ava, vaini (wine) seka jo budo kofiri manai aminda, averegaoro vosedo irae arira. Amingarera amo, vaini (wine) seka da fakinaimi fumbari, kofiri bejari vaini (wine) averege vose soesa arira. Ava sedo, vaini (wine) seka kofiri sekada averegeraera. Amingururoro, vaini (wine) kofirighae eveva irarira,” aminge sisira.

9:18-26 Iesu Evetu Eni Setiri Jebugusira. A Gagara Eni Setiri Ambarida Ghe Jebuge Erorusira.

(Mark 5:21-43; Luke 8:40-56)

18 Iesu nu aminge siri, Jusi embo da kotofu eni fira, Iesu kena buvudo nunda dombuda kauboi dadarigedo, eminge sisira, “Nanda gagara oroko nembo ambira. Avata fu nangae yama, ninda ungoimi tamonda jighaso jebugare!” aminge sisira. 19 Aminge setiri, Iesu eredo kotofuko ainda amboda iri, namane nunda ambo jimbi barago nunda amboda iseri. 20 Namane ero, evetu eni fira namane emboro soroda tafusira. Evetu resena emo, nu kae budo tambuno gosuse irise, ghaeko 12 ava dadabusira. Evetu aimi Iesu da gukakena ira buvudo, ungo sirege nunda tamo asugari tinguda jijighusira. 21 Nu amingusira da beká mo: nu eminge kotisira, “Na tefo Iesu da tamo asugari aminda jigharena amo, na jebugarena,” aminge kotise, tamo asugari tinguda jijighusira.

22 Jijighiri, Iesu evetu genembo da jokáda jovereghedo, fuge evetuá gido numokena sisira, “Nanda gagara, fakina edo ivuga aso dae resena. Ainda beká mo: ninda tumondariimi jebugetesi,” Iesu aminge siri ainghae dabade, evetuá jebugusira.

23 Amingetiri, namane sekago javi edo, kotofuko ainda kamboda iseri. Era buvudo kamboda teredo, feku fusari kakato a natofo digari, gagara furugari dae sedo totorugusera amo, ne dubo memai ghamo gajetiri dimbia sorara use, fugedo irero namane gosuseri. 24 Gido, Iesu nemokena sisira, “Ne isambu eredo yasivu buvove! Gagara emo jo ambaeri. Nu ravira,” aminge setiri, ne numoá dere jiseri. 25 Aminge sero, nu ondiri ne eredo, era buvurutuseri. Buvero, Iesu gagara da avari vasada tere fetedo, sirege gagara ainda ungoda jighiri nu erorusira.

26 Iesu amingusira, ainda bino iri, reighi digari frovensi aminda nininguseri.

9:27-38 Iesu Evetu Genembo Mendeni Aindae Joka Usira.

(Matthew 20:29-34; Mark 10:46-52; Luke 18:35-43)

27 Iesu nu reighi amo dodo iri, gegenembo etoto diti digoide aimi eredo, Iesu da amboda iseri. Nengae ise, koko sise eminge siseri, “Kini (King) David da Mandi God mutari sisira amo, nimori. Ava sedo, namane joka eyo!” aminge sido iseri. 28 Aminge sido ero, namane era dabade kambo eninda teredo, gegenembo etoto naká amo fera Iesu kena buvero, nu nemokena ategi usira, “Ne nange erekotevu? Na sarena amo, nengae jebugareva, ai tefo?” aminge setiri, nengae siseri, “Ai, namane tumonderera. Saresa amo, namane jebugarera,” aminge siseri. 29 Aminge setero, Iesu ungo sirege ditida dederuse sisira, “Ne rea tumondereva ava, nemokena sirorare!” aminge setiri, 30 diti eveva usira. Etiri, Iesu kovionoghae nemokena sisira, “Erama jebugeteva ava, osa seove!” aminge sisira.

31 Ne buregusira, avata nengae reighiá dodo era, nenda diti eveva usira ava, osa setero, reighi digari frovensi aminda nininguseri.

32 Gegenembo etoto naká jebugedo yari dae javi ero, kotugo evetu genembo mendeni, genembo eni budo fera teteruseri. Genembo resena emo, nu sukarui asugetiri guga edo irei. 33 Iesu setiri, sukaru genembo ainda jokáda ghe fira buviri beka afigetiri, genemboá tuturo edo beka sisira. Beka siri, evetu genembo ningido dudukughuseri. Dudukughedo, siseri, “Namondeda reighi Israel eminda namonde eminga jo gae iriara ava, namondeda gitida siroretiri eregosera!” aminge siseri.

34 Avata Moses da Geka kaifa kakato+ eminge sedo ghuseri, “Sukaru da bajari javo Satan imi, nunda fakina muteari, Iesu budo, sukaru bu fugeraira,” aminge sedo ghuseri.

35 Iesu aminguse, frovensi aminda birurughudo ya foa ghusira, reighi isambu aminda. Dengoro indari kambo aminda, God Afa nunda natofo+ nange kaifa eraira, ainda Bino Eveva ava vironu sedo ghusira. A kae evetu genembo, kae dombu eni dombu eni, ava seari isambu jejebugedo ghuseri. 36 Evetu genembo a natofo numokena totorugedo ghusera, ava gosuse, nendae joka edo ghusira. Ainda beká mo: ne kau sifi (sheep) giti jighari iraede ainda kakaugo ava use, dubo mema use jebuga da sonemba eni jo tambaeri. 37 Ava gido, nunda ambo jimbikena sisira, “Ghaeko da sifo buviri, vare beká etira. Avata bayau bambari embo jo digari iraeri. 38 Ava sedo, vare Numamokena bayau bambari embodae benunu sevu!” namanekena aminge sisira.

Copyright information for `KPR