Revelation of John 20

20:1-6 Keriso Ghaeko 1,000 Enda Evia, Kaifa Use Irarira.

Ainda amboda, aneya eni seini (chain) bouvugoá budo, a bako tomanako ainda ki (key) budo ghe vose firi gosuseni. Nu nombura setena amo, (inono, jingabu o Satan seraera) ava sandido, ghaeko 1,000 bako jokáda irare dae sedo bundisira. Bundedo, bako tomanako aminda fugetiri vosetiri, guro gaje vatetena usira, erá Satan foa buvudo, natofo sekago dereure dae sedo. Satan nu ghaeko 1,000 ava aminda iria edo, amboda sifo tufako foa buvarira.

Ainda amboda, evetu genembo mendeni kini (king) da avo anumba mendeninda anumbirero gosuseni. Evetu genembo resena eikena, evetu genembo ijujari da fakina ava futuseri. A roera eni gosusena amo, evetu genembo mendeni da asisi ava gosuseni. Evetu genembo resena emo, ne God da Geka a Geka Beká Iesu ijugusira ava, vironu sedo ghusera aindae, evetu genembo mendeniimi ne doruse, duboda gafetero sirivo useri. Ne sino fuka a nunda ove kevusera ava jo tumonde bainghaeri, a sino fuka da tano faiyaimi dombuda o jiroda gefusera ava, ne jo baeri. Avori, ne jebuge eredo, kokotofu edo Keriso de dabade, ghaeko 1,000 setena amo, nene enda evia kaifa edo gharera. Evetu genembo emo, ne giti beká jebuge erarera. (Evetu genembo isambu, sifo aminda jo jebuge erae arera. Evetu genembo setena amo, ne giti jebugedo erarera. Mendeni iroro ghaeko 1,000 dadabari ainda amboda, ne jebugedo erarera.) Evetu genembo giti beká jebuge erarera amo, ne ivuga beká ava arera. Ainda beká mo: God ne esimbugari, jo sekago ambae arera. Evetu genembo mendeni amboda jebuge eredo, nenda ari ekoko dae sekago ambarera. Avata evetu genembo giti jebuge erarera amo, ne evovodae irarera. Ne God a Keriso da fristi+ ava use, Keriso de dabade enda kaifa ururoro ghaeko 1,000 dadabarira.

20:7-10 Satan Sandi Bu Fugetero Avaraka Jokáda Vovosusira.

Ghaeko 1,000 setena amo, dadabari guro afigaoro, Satan bundetero ireira ava, vujegaoro foa buvarira. Buvudo, natofo isambu derari dae sedo, yarira. Yama, natofo reighi isambu eminda irera, oro javo Gog a Magog ava dederuse sari, ne isoro ari dae sedo totorugarera. Evetu genembo digari, eva da kora avavagori, jo tegari da kaugo irae aimi totorugarera.

Avori, gosusena amo, evetu genembo setena aimi, ne isoro ari dae sedo, ghasedo God da natofo a nunda reighi nu dubo buraira, ava jimbe birurughuseri. Jimbe birurughetero, avaraka utuda ghe vose fira, evetu genembo reighi jimbe birurughusera ava, aviri sirivo useri. 10 Sirivo etero, Satan nemokena dederusira ava, God da mendenii sandi bu fugetero avaraka imo kaeghae, a imbosi masa eko ainda jokáda vovosusira. Avaraka resena daba aminda, sino fuka nunda feroveta gungubo kato ainghae dabade giti fugetero vovosuseri. Ne evovodae, sifo tumba evia inono, aminda irise mema itatamuse irarera.

20:11-15 Ategi Da Sifori.

11 Ainda amboda, God nu kini (king) da avo anumba tomanako eni aminda anumbiriri gosuseni. Avo anumba amo, foyagori. Utu a endaghae dabade nunda dombuda fetarikena jo inono ae etiri gido, ira manjisira. 12 Etiri, evetu genembo giti ambududurusera, sabua, kokotofu, evetu genembo isasambu, God da dombuda fetirero gosuseni. Buku mendeni afe fitero dadabetiri, amboda buku eni afigusera ainda javo mo, ‘Jebuga Evovodae Irari Da Bukuri’. Ava afigetero, God nu, evetu genembo da ari eveva a ari ekoko, buku mendeninda gefusera ava, bekáda bekáda ategi usira. 13 Evetu genembo evada ambududurusera, aminda ghedo jebuge eroruseri. Ambari embo da vasa barago afigetiri, evetu genembo isambu aminda ghedo jebuge eroruseri. Ne isasambu avo anumba tomanako aminda totorugetero, God nenda ari eveva a ari ekoko ava, bekáda bekáda ategi usira. 14 Etiri dadabetiri, Ambari a Ambari Embo da Vasa ava fugetero, avaraka imo kaeghae, a imbosi masa eko ainda jokáda vovosusira. (Avaraka resena emo, mave nunda ari ekokodae sekago ambududurusira aimi vovosuseri.) 15 Mave nunda javo ‘Jebuga Evovodae Irari Da Buku’ ainda jokáda jo tambae usira amo, nemo budo avaraka jokáda fugetero vovosuseri.

Copyright information for `KPR