Philemon 1

Yad Pol. Krais Jisas nɨp wög gainö, yɨp nagɨ lɨlö mɨdpin. Yad mam hon Dimodi aip mɨdul, kalöp köp anɨbi kalɨ kƚiñ rɨkabul.

Mam aij hon Pilimon, hon wög jɨm ñöl gɨpun.
Copyright information for `KPW