Romans 6

Jisas aip umun um hauƚ gɨno a gun, nan si nan naij gep gasɨ adö u nɨŋagun

God hanɨp mög nɨŋöb anɨbu, nɨbi bɨ rɨmnap hagnaböl, “Nan si nan naij haƚöwaƚö göl gɨ mɨdno mɨdno, God hanɨp nöd nɨŋöm ud aij göp rö wasö, hainö hanɨp mög yabɨƚ nɨŋöm ud aij yabɨƚ gɨnab,” a gɨnaböl. Pen manö piral anɨg rö hagagun! Hon nan si nan naij gep nagɨ adö u, hon hadö umno. Anɨb u, mɨdmagö hon pɨƚu gö, nan si nan naij gun rö lagöp. Kale nɨŋbim, hon nɨbi bɨ Krais Jisas aip jɨm ñöl mɨdaiun a gun ñɨg pakno gau, “Nɨpe uma rö jɨm ñöl umbun,” a gun, ñɨg pakno. a  Hon ñɨg pakno u, Krais Jisas aip wip rɨgöl mɨgan lugun umno rö la. Nɨhön gɨnɨg: Krais nɨpe umö, kabö mɨgan u rɨgöl gɨla pen Nap kƚö ke yabɨƚ nɨpe u gö, uraköm kamɨŋ mɨdöp rö, hon unbö rö wip rɨgöl mɨgan rö mɨdpun u urakun, kamɨŋ hain nɨbö adö u mɨdeinabun. b 

Krais aip jɨm ñöl umno u me, nɨpe kauyaŋ uraköm kamɨŋ mɨdöp rö, hainö hon u rö nöp urakun kamɨŋ mɨdeinabun. God nɨpe gasɨ nɨŋa, nan si nan naij gep nagɨ u böŋ nöp rɨb gɨ dö gö, hainö nɨbi bɨ gau kalɨp nagɨ wög gep bɨ rö, adan naij u ud ɫɨp gɨ dam aragnɨm, a gɨ gasɨ nɨŋa. Anɨb u me, nagɨ adö naij gɨmɨdun u, Krais aip mab ba laŋ al pak lɨlö uma. c  Pen nɨhön, nɨbi bɨ um hauƚ gɨpal gau, nan si nan naij gep magö u mɨdmagö kale pɨƚu gö göl rö lagöp.

Hon nɨŋbun, Krais aip umno u me, nɨpe aip kamɨŋ mɨdeinabun. Hon nɨŋbun, Nap nɨpe gö Krais uraka rö, nɨpe kauyaŋ umagnab. Uri umeb magö u Krais nɨp nan ap gɨnɨm rö lagöp. 10 Krais nɨpe ñɨn añɨ ap nöp uma u pen nan si nan naij gep pɨdöŋ u böŋ nöp hir göp. Krais kauyaŋ uraköm, am God aip mɨdpil.

11 Anɨb u me, Krais Jisas aip uɫ gun, nan si nan naij gep adö u um hauƚ gun, urak God aip kamɨŋ mɨdpun, a gɨmim nɨŋmim. d  12 Nan si nan naij gep magö u, kalöp adɨk ɫɨp gɨ dam, bɨ nagɨ wög gep rö mo gau mɨdmim, nan si nan naij gɨnabim, a gɨnab. Pen kale wɨhö gɨmim. e  13 Pen gasɨ naij kale u, hañ romaŋ ñɨn ma kalöp adɨŋ ap, nan si nan naij gɨnɨm, a göm, ɫɨp gɨ gainɨm rö, kale hañ romaŋ kale adɨŋ adɨŋ gau magöŋhalö böŋ nöp wɨhö gɨmim. Jisas aip umun urakpun u me, gasɨ mɨdmagö rɨmɨd hon God nɨp ñun, hañ romaŋ adɨŋ gau God nɨp ñun, nɨpe hagöp rö nöp gun, a gɨmim nɨŋmim. f 

14 Nöd lo manö adö u nɨŋun gun, a gɨ gasɨ u nɨŋbe, nan si nan naij gep gasɨ u nöp lö, anɨg gɨmɨdim. Pen mɨñi adö anɨbu rö mɨdagpim. God kalöp mög nɨŋöm udö, Krais nɨbi bɨ nɨpe mɨdpim u, nɨp cɨg gɨmim, nan si nan naij gau arö gɨnabim. g 

Nagɨ asɨŋ mɨdagöp aij adö u nöp arun

15 Pen God lo manö adö u gɨno, God nɨŋöm hanɨp udagnab; nɨpe ke hanɨp mög nɨŋöm, Krais nɨp yuö apöm, hanɨp a göm uma rö, udnab. Anɨb u, nan si nan naij nöp gɨ mɨdaiun aka? Wasö yabɨƚ! Anɨg gagun. 16 Kale nɨŋbim, kale bɨ kub ap nɨp, hon bɨ nagɨ wög gep ne mɨdun, wög nɨhön hagnabön gɨnabun, a geinabim u, kale bɨ kub anɨbu mo nɨpe gau mɨdpim. Kale nan si nan naij gep nɨp nagɨ wög gep bɨ rö mɨdeinabim u, nan si nan naij gep mo gau mɨdmim umnabim. Pen kale God manö hagöp nagɨ wög gep bɨ rö mɨdeinabim u, God manö hagöp mo gau mɨdpe, nɨpe kalöp nɨbi bɨ aij yad a gɨnab. h 

17 Nöd kalöp nan si nan naij gep gasɨ u nöp lö, bɨ nagɨ wög gep rö mɨdmim, adö anɨbu nöp gɨmɨdim. Pen hainö, Jisas manö aij u nɨŋmim, böŋ nöp udpim. Anɨg gɨpim u, yad God nɨp aij a gabin. 18 God nɨpe gö, kale nan si nan naij mo gau mɨdmim, yöñ udmim, God nagɨ wög gep nɨbi bɨ rö mɨdmim, nɨpe hagöp rö gɨ aij gɨpim. 19 Pen kale ke kƚö mɨdagpim rö, manö hagnɨg gabin i, yad waiö nöp hagnö nɨŋ aij göl, a gem, waiö nöp hagnabin.

Nöd kale gasɨ naij yabɨƚ nɨŋmim, nagɨ wög gep nɨbi bɨ rö mɨdmim, hañ romaŋ ñɨn ma kale gau nan si nan naij yabɨƚ gɨ dammim, gɨ naij yabɨƚ nöp gɨmɨdim. Pen mɨñi gasɨ aij yabɨƚ nɨŋmim, nagɨ wög gep bɨ rö mɨdmim, hañ romaŋ ñɨn ma kale gau God manö hagöp rö nöp gɨ dammim, kamɨŋ aij nöp mɨdeinabim.
20 Nöd nan si nan naij gep nagɨ wög gep nɨbi bɨ rö mɨdmɨdim u, God manö hagöp adö u kalöp abadö, mo nɨpe gau mɨdagmɨdim. 21 Pen nöd gɨ naij gɨmɨdim anɨbu, mɨñi nɨŋmim hagnabim, “Pör anɨg gɨ naij gɨmɨdun u, nable göp. Anɨg gun nan aij ap udagpun,” a gɨnabim. Nɨbi bɨ anɨg gɨpal gau umnɨg gɨnaböl.

22 Pen mɨñi God nɨpe gö, kale nan si nan naij mo gau mɨdmim, yöñ udmim, God nagɨ wög gep nɨbi bɨ rö mɨdmim, God nɨŋö aij gɨnab adö u nöp gɨmim, kamɨŋ pör pör mɨdep u udnabim. 23 Nan si nan naij gep adö u gɨ damun, pe udun umnabun; pen Bɨ Kub hon Jisas Krais aip jɨm ñöl mɨdeinabun u, God hanɨp kamɨŋ pör pör mɨdep magö u yɨharɨŋ ñɨnab. i 

Copyright information for `KPW