1 Corinthians 12

Munana Tumue vuvune vaveve

Di haokuvuia, Dilava Munanae Tumuu vuvune vaveve nahioveale kemo di hoto loui la haivege lulelelahave. La hilokage la subuta evievi ata holioholilu. Isi la loboe dilava hotoholimale kebia hoesegevei negolahai ehovei tima. Katealemo di la namigevei. Atabeu bae Dilava Munana Tumue vuvunemo Iesuho hotoe toela loulivebene. Isito Munanae Tumuu avuemo uale kemo auna loui kosea, “Iesu keu di Kosive.”

Vuvune vaveve nimoleteau ua. Isito Dilava Munanae Tumu ke igaeu vuvune vaveve nahiovema. Kosive lovi vaveve kemo humaha moagau ua. Isito nahi lovive ke vai Kosive igaeike ke hoesehavoma. Kosive lovi vaveve kebiamo humaha moagau ua. Isito Dilava ke igaeu au vuvune nahiovege nahi lovive vama. Ige Dilava Munanae Tumuike vuvune vaveve igaegaeai nahiovei isiviale nahi kemo mole negotievei. Munanae Tumuu nahi degomole vuvunetievege abu kemo lulele hoto loui nahi haivema. Munanae Tumu ke igaeu nahi degomole vuvunetievege abu kemo Dilava hoto kaovai nahie haivema. Munanae Tumu ke igaeu nahi degomole vuvunetievege abu kemo abu evievimo negolahama. Keu nahi degomole vuvunetievege abu vavahanite degomole hoesegevema. 10 Munanae Tumu ke igaeu degomole vuvunetievege abu vikoe vaveve vama. Ige degomoleau Dilava hoto loui ata haivema. Ige degomoleau Munanae Tumu ke vuvunemo hilokage vaveve oleteu seleve. Isege vaveve oleteu lobo. Munanae Tumu keu nahi degomole vuvunetievege abu hoto nimoletemo hoto louma. Ige nahi degomoleau hoto ke evisi Munanae Tumu ke vuvunemo hoto ke ekovehai ihuve louma. 11 Iale Munanae Tumu ke igaeu au isivimo vuvune vaveve kateale nahiovege nahi ke vama.

Ada, velo isi vava degomole deiada

12 Nahie vavamo velou uge adau uge kinau ua. Isi keau bahata vava igaemo dalu. Ke nahate evievi ata nahiau moaga. Isito nahiau Kelisomo igae. 13 Mesoho nahi degomoleau Diue ata. Isege degomoleau Diue ata holioholilu. Isi mesoho degomoleau heiata lovilahamale ataea. Isege nahi degomoleau nahie isivimo loviamale ataea. Isito nahi bahata Munanae Tumu ke igaemo babatisoale kemo vava igae holilu. Ige Munanae Tumu ke igaeu nahie uvumo ua.

14 Nahie vava kemo ada unahau uoholioholinu. Isito velou uge kinau uge nahie vavae onobenobe bahataeau ua. 15 Mesoho velona loui kosea, “Dau ada holioholisito dau velo unaha. Kemoike di isiviholinu vavae lovi valiho.” Velou hoto kateai louale kemo au bae vavae lovi ke kabebihavoi au lovo halelivebene. 16 O mesoho golemana loui kosea, “Dau ni holioholisito dau golema unaha. Kemoike di isiviholinu vavae lovi valiho.” Golemau hoto kateai louale kemo au bae vavae lovi ke kabebihavoi au lovo halelivebene. 17 Mesoho la vava bahata kena ni unaha holige lana oleve kateai hoto evisi. O mesoho la vava bahata kena golema unaha holige lana oleve kateai hagota sohota evisi. Keu anekianu. 18 Isito Dilavau ada velo kina vavae onobenobe bahata au isivimo vavamo vai otovenu. 19 Mesoho Dilavana nahie vavamo golema unaha vage la huhuige nahie vavana oleve kateai. 20 Au kateholisito nahie vavamo ada velo golema kateale vai otovege keau bahata mole isivi vama.

21 Katealemo niu bae ada iomalivebene. Ige kinau bae velo iomalivebene. 22 Kosealemo vavae onobenobe moleu nahie nimo baluga holioholinu. Isito vavae onobenobe keu uoholige nahiabuna osioi. 23 Katealemo nahie vava degomoleau balugaholimale kebia nahiabuna hoesegeve dua vai. Isime ogota atae nimo bamuevei. 24 Nahie vava degomoleau balugamale kebia nahi hoesegevelivebene. Keabuna abu ahuvela ue dua vai. Isito nahie vava degomoleau baluga holioholimale kebia Dilavau hoesegevei otovege keabuna kemo ue dua vai. 25 Katealemo nahie vavae onobenobe keau bae mole tasalievelivebene. Isito keabuna molehi igaetolahai mole hoesegevei. 26 Mesoho la vava molena tumuige la vava bahata keabuna tumulahai. Isito la vava moleu dua vage la vava bahata keabuna kemo dua vai.

27 Di vavae hoto louale keu koseanu. La bahataeau Keliso vava. Katealemoike la igaegae lovive vama. 28 Dilavau au lovi igaegae ekalesia ovenu. Keu vasohuta abostolo otovenu. Kebia valamo beloveta otovenu. Kebia valamo Dilava hoto loui ata haivemale otovenu. Kebia valamo vikoe vaveve vamale otovenu. Kebia valamo vavahanite hoesegevemale otovenu. Kebia valamo mole hoesegevei tedaevemale otovenu. Kebia valamo ekalesia bahata igaetoevei nibievemale otovenu. Kebia valamo hoto nimoletemo hoto loumale otovenu. 29 Dilavau au lovi igaegae ekalesia ovege keau bahata abostolo holioholilu. Keau bahata beloveta holioholilu. Keau bahata hoto loui ata haivemale ata holioholilu. Keau bahata vikoe vaveve vamale ata holioholilu. 30 Keau bahata vavahanite hoesegevemale ata holioholilu. Keau bahata hoto nimoletemo hoto loumale ata holioholilu. Keau bahata hoto nimoletemo hoto loumale kebia hoto ekovehai loumale ata holioholilu. 31 Katealemo Dilavau au vuvune vaveve dua laoveale ke huhulahai kemo negolahave. Isito di aike humaha mole dua loui la haivege ko huhulahave.

Copyright information for `KPX