1 Corinthians 14

Munana Tumue vaveve degomole

Katealemo moleho isivilahai mole tedaevemale kemo negolahave. Isi Dilava vuvune vaveve kebiata huhulahai kebiamo negolahave. Isito di isivi balugale Dilava hotoe dua loui ata haivei kemo negolahave. Ata moleu hoto nimoletemo guliguliai hoto louale keu ataho louholisito Dilavahoike au ke louma. Kosealemo ataeau hotove ke hilokaholilu. Isito Munana Tumue vuvunemoike au Dilavau au vaveve mahogovale ke louma. Ata oleu Dilava hoto loui ata haivemale kena kemo ekalesia tedaevei hoesegevege abuna kemo negolahai ue dua vagei. Ata oleu hoto nimoletemo hoto loumale keu hoto kemo au ebika unaha tedahoma. Isito ata oleu Dilava hoto loui ata haivemale keu ekalesia bahata tedaevei hoesegevema.

La bahata hoto nimoletemo hoto louge keu duave. Isito di isiviale la bahata Dilava hoto loui ata haivegei. Kosealemo ata moleu Dilava hoto loui ata haivemale keu baluga. Keu ata moleu hoto nimoletemo loumale ke evihanu. Isito mesoho hoto nimoletemo loumale ata kena hoto ke ekovehai loui ekalesia bahata haivege keu duave. Ekalesia bahata keabuna kemo lulelelahai. Di haokuvuia, dana lae lohoniege hoto nimoletemo loui la haivege lana oleve kateai di hoto ke hilokai. Keu anekianu. Isito dana lae lohoi la hotomo Dilava hoto loui lulele hoto loui la haivege lana hoto ke hilokai kemo lulelelahave.

Ke nahate ata oleu gita mesoho bibo hamae dua vage kemo ataeabuna ke evisi eneve hilokai. Isito kena neniai ke hamaholige ataeabuna oleve kateai eneve ke hilokai. Mesoho kibi uvumale ata kena kibi uvui neniai eneve vaholige tuvali ataeabuna oleve kateai eneve evisi mole bevuevei tuvalilahai. Iale ke nahate la hoto nimoletemo loui neniai ata haiveholige keabuna oleve kateai la hoto evisi kemo lulelelahai. Lana kateige la hoto ke ihuna uoholisi. 10 Vata komo hoto nimolete moagaeau ua. Ige hoto nimolete kebia biaeau abu hoto ke hilokalu. 11 Isito di ata mole hoto hilokaholiale kemo au daho louge dana kemo dolodoloai. Isi dana data di hotomo louge ata kena avuta kemo dolodoloai. 12 La la ebika unaha huhuevei isiviale Munana Tumue vuvune vaveve kebiamo negolahai. Keta duave. Isito di isiviale la kebiamo negolahai ekalesia bahata tedaevei hoesegevege abu negolahai.

13 Katealemo ata oleu hoto nimoletemo loumale kena Dilava imihage Dilavana vuvune omige auna hoto ke ekovehai ihuve loui. 14 Dana hoto nimoletemo Dilava imihai guliguliage di uvuna avuemo ui. Isito di huhuihuhuina kemo uoholige di bae kemo lulelealivebene. 15 Katealemo dana vadeai. Dana di uvuta di huhuihuhuitamo guliguliai Dilava imihai. Isi di uvuta di huhuihuhuitamo nogoli loui Dilava hoesehavoi. 16 Lana la uvu unahata guliguliai Dilava hoesehavoge Dilava vavevemo luleleholiale kena oleve kateai la guliguli ke evisi luleleai loui kosea, “Hoto keu seleve.” Keu anekianu. Kosealemo la hoto nimoletemo guliguliage ata keu ke evisi kemo dolodoloanu. 17 Mesoho lana katelahai hoto molemo guliguliai Dilava hoesehavo dua vai. Isito ata molena oleve kateai la guliguli ke hilokai kemo luleleai.

18 Dilavau vuvune daomale kemo di hoto nimolete moagamo hoto loui la bahata evigevenu. 19 Isito dubue guligulimo dana hotoeabemo hoto moaga vesite loui ata haivege abu kemo luleleage keu duave. Isito dana hoto nimoletemo hoto moagamoaga loui ata haivege keau kemo dolodoloage keu toelanu.

20 Di haokuvuia, lainaho eseese huhuihuhui nahate valive. Isito eseeseau vaveve toelamo negoholimale ke nahate vave. Isi la huhuihuhui kemo kosie huhuihuhui nahate vave. 21 Bukae Hotou loui avoe,

“Kosiveu loui avoe,
‘Dana hoto nimolete loumale ata hanavege abuna tiliege di hoto loui di ata haivei.
Dana hoto nimolete loumale kebia hanavege abuna tiliege di hoto loui di ata namigevei.
Isito abu bae ke evilivebene.’”
22 Bukae Hotou louale ke ihuu koseanu. Ekalesiau hoto nimoletemo guliguliai isiviale evieviholimale keabuna ke evisi loui kosea, “Dilava vuvunemoike abu ke vama.” Isito abu Dilava hoto loui isiviale evievi ataeau ke evisi hoto kemo negolahai.

23 Katealemo ekalesia bahataeabuna mole bevuevei igaetolahai hoto nimoletemo loui guliguliasege luleleholimale isime evieviholimale ata keabuna dubue uvue loholiege hoto ke evisi loui kosea, “Tilogo ataeabulike.” 24 Isito ekalesiau Dilava hoto loui mole haivesege evieviholimale mesoho luleleholimale keabuna loholiege hoto ke evisi loui kosea, “La hoto kateale louge no ke evisi hilokage noeau vaveve toela vamale ataea.” 25 Ige hoto kemo abu abu uvumo huhuai mahogovamale kena dailahai. Ige keabuna vaveve toela ke halevai abu kome bokolahai Dilava hoesehavoi loui kosea, “Seleveta Dilavau lahehi uma.”

Oleve kateai dubumo guliguliveve deiada

26 Di haokuvuia, di hoto louale keu koseanu. La igaetoai guliguliasege ata molena nogoli loui ata haivei. Ige ata molena Bukae Hotomo loui ata haivei. Ige ata molena Dilavaemo hoto male ke loui. Ige ata molena hoto nimoletemo hoto loui. Ige ata molena hoto nimolete ke ekovehai ihuve loui. Isito vaveve ke bahatamo ekalesia tedaevei hoesegeveve. 27 Mesoho ata degomoleau isiviai hoto nimoletemo hoto louliho valiege ata abuita mesoho abuita igaetaeau hoto ke loui. Isito keau mole nenita hoto loulivebene. Isito molena hovelahai hoto louge molena hoto ke ekovehai ihuve loui ata haivei. Ige molena hovelahai hoto loui. 28 Isito hoto ekovehai ihuve loumale atau uoholige hoto nimoletemo loumale keau bae hoto loulivebene. Isito keabuna tobekai ui abu uvumo Dilava huhulahai ke imihai. 29 Ige Dilava hoto loui ata haivemale ata abuita mesoho abuita igaeta keabuna Dilava hoto loui ekalesia haivei. Keau katelahage ekalesia keabuna hoto ke evisi abu ebikaho huhulahai. 30 Ige mesoho Dilava hotou ekalesia mole uvumo doba seleveage Dilava hoto loumale keabuna hoto halevai. Ige ata kena hovelahai Dilava hoto ke loui. 31 La igaegaeai Dilava hoto loui mole haivege ekalesia bahataeabuna kemo lulelelahai negolahai. 32 Dilava hoto loumale ata keau bae bahata mole nenita hoto loulivebene. Isito keabuna mole hemevei igaegaeai hoto loui ekalesia haivei. 33 Kosealemo Dilavau isiviholiale la mole nenita hoto louge ekalesia ataeau evisi dolodololahaliho. Isito keu isiviale la mole hemevei igaegaeai hoto louge elike ataeau evisi lulelelahai.

Dubu bahatamo ekalesia vaveve keu koseanu.
34 Dubue guligulimo keateau bae sevesi mai hoto loui ata haivelivebene. Diue menaka keu subuta hoto kateale lounu. Avoe, “Keateau bae hoto loui malaha haivelivebene.” 35 Keate keau sevesimo hoto mole evisi hilokaholiliege abu lako dubumo hoto lougelive. Isito oe talive hoto kemo abu kolivu belagevei. Kosealemo keateau sevesimo hoto loui ata haivege keu toelanu.

36 La huhulahai kosea, “Dilava hotou noemo umukanu.” Isi huhuai kosea, “Dilava hoto keu no unahae lohonu.” Kateike la vai keateau sevesi maveve kemo di hoto loualemo isiviholilu. 37 Mesoho laemo atabeu huhuai loui kosea, “Dau Dilava hoto loumale ata. Dau Munana Tumue vuvune vaveve kemo negoanu.” Keu kateige di isiviale hoto mole ko louge au hilokai. Di laheho hisaliale kou di hoto holioholinu. Isito Kosive hotoike. 38 Katealemo ata keu di hoto ko evioholige lainaho hotove evigelive.

39 Di haokuvuia, di hoto mole louge evive. La uvu bahatamo negolahai Dilava hoto lougeve. Isi hoto nimoletemo hoto loumale kebia humaha lainaho bamugelive. 40 Vani bahata la guligulimo vaveve dua unaha vai mole hoesegevei tigeve.

Copyright information for `KPX