1 Corinthians 7

Kolivuai mahinuvuaveve deiada

La subuta daho hisaliai hanavoale kemo dana hoto loui la namigevei. Di huhuige ata moleu mahinaholiale keu duave. Isito ata moagaeau vaveve toela vai molehi ladevemale kemoike di isiviale la bahataeau mahinuvulahai kolivulahave. La oleu mahinai kolianiege molehi igaetoai ladeveve. Lainaho mole halevei lahuvela ladevelive. Kosealemo keate ke vavaike koliave vava. Ige malaha ke vavaike mahinave vava. Keate kena au vavamo au kolia isivi vai. Ige malaha kena au vavamo au keate isivi vai. Malahaeau keatehi moleho kabebi halevai vani bahata igaetolahai ladevege duave. Isito vani mole lana mole namigevei loui kosea, “Nahi molehi igaetolahai ladeve halevai guligulilahai.” Keta duave. Isito lainaho vani moaga mole halevei lahuvela ugei. Kosealemo vani moaga lana mole halevesege Setenena huhuihuhui toela laheho hanavoge kemo dobuluvive.

Di hoto ke louale keu menakae hoto holioholinu. Isito di isivie hotoike. Kemoike di isiviale ata bahata da nahate vai mahinuvuholisi. Isito di hilokage Dilavau vuvune igaegae ata oveale kemo ata degomoleabuna mahinuvulahasege degomoleau bae mahinuvulahalivebene.

Katealemo mahinuvuholisi kolivuholisi gobuvu holisi umale kebiaho dana hoto mole loui haivei. Evive. Di mahinaholiale ke nahate la mahinuvuholisi kolivuholige duave. Isito lana negoholisi koliaveve huhulahai mahinaveve huhulahaliege keta duave. Hovedevei la isivi vai kolivulahai mahinuvulahave. Isito lana kateholisito vani bahata vavoloe vaveve ke huhulahage keu toelanu. 10 Isito mahinuvulahai kolivulahamale kebiaho dana menakae hoto mole loui haivei. Kou di hoto holioholinu. Isito Kosive hotoike. Keu loui avoe, “Mahinau bae au kolia halelivebene.” 11 Isito auna au kolia haleniege au bae malaha mole melamelivebene. Vani mole auna tota hoilahai au kolia keti igaetoage keta duave. Mahinaho hoto keu kateanu. Ige koliave keta bae au mahina halelivebene.

12 Dana hoto mole loui ata degomole haivei. Kosiveu hoto ko louholinu. Isito di isivie hotoike di ko louliho. Mesoho malaha moleu evievi ata holisege mahinaveu evievi ata holioholisito au isiviai abu koliati uge koliaveu bae halelivebene. 13 O mesoho keate moleu evievi ata holisege koliaveu evievi ata holioholisito isiviai abu mahinati uge mahinaveu bae ke halelivebene. 14 Kosealemo keate keu au evievimo abu koliati uveve dua vage mesoho Dilavana koliave uvu ekovehage auna hoilahai evievi ata holisi. Ke nahate malaha moleu au evievimo abu mahinati uveve dua vage mesoho Dilavana mahinave uvu ekovehage auna hoilahai evievi ata holisi. Keau katelahage mesoho eseabe keabuna evievi ata holisi. Isito keau kateholige eseabe keau bae mesoho evievi ata holilivebene. 15 Ige evieviholimale ata moleu isiviai evievi ata halege keta duave. Lainaho keluige au ulive. Kosealemo Dilavau isiviale atave keau molehi uveve dua unaha vai. 16 Evievi keatea, la hilokaholilu. Vaveve oletemo lana la kolivu hoesegevege keabuna evievi ata holisi ukolikoli malei. Evievi malahaea, lata hilokaholilu. Vaveve oletemo lana la mahinuvu hoesegevege abuna evievi ata holisi ukolikoli malei.

Dilavau a hohavoge a ehomale kemo unela.

17 La lovi onole vasege Dilavau la hohavei vuvune igaegae laoveale kemo ui tigeve. Katealeike di dubu igaegae tiale ekalesia haivema. 18 Subuta Dilavau la hohaveholisege la degomoleau Diue vaveve vai la vudie vate bohilu. Isito Dilavau aike la hohavege la ke ehovamale kemo lainaho la subuta vale ke huhulahagelive. O mesoho la degomoleau la vudie vate bohioholige Dilavau la hohavege la ke ehovamale kemo lainaho Diue vaveve vai la vate bohilive. 19 Kosealemo vudie vate bohimale o vudie vate bohioholimale keu Dilava nimo baluga holioholinu. Isito Dilava menakae hoto evisi ehovamale keu baluga. 20 La lovi vade vasege Dilavau la hohaveale kemo uve. 21 La degomoleau heiata lovilahasege Dilavau la hohaveale keta lainaho huhulahagelive. Isito la vamale lovi ke valage vani mole abuna la iovege la lovi ke halevai la isivi unaha vave. 22 Di louale keu koseanu. Dilavau ataeau heiata vatae kosivebiaho lovilahamale kebia hohavege abu ehovamale kemo keau kosive kebia ata holioholisito Dilava ata holilu. Ige abu isivimo loviamale kebia Dilavau hohavege keau Keliso lovi vamale ata holilu. 23 Dilavau ibina baluga vai la malevenu. Katealemo lainaho vatae atae isivi vai vaveve toela vagelive. 24 Di haokuvuia, la lovi onole vasege Dilavau la hohaveale kemo uve. Ige Dilavana lahehi ui la lovi ke hoesehavoi.

Kolivuai mahinuvuholiveve deiada

25 Dana hoto mole loui mahinuvuai kolivuholimale kebia haivei. Kosiveu menakae hoto loui di namihaholinu. Isito keu au uvu mai daoi lulele daoale kemo dana hoto mole loui la haivei.

26 Di huhuige vatetumu balugau aike ekalesiamo lohoale kemo lainaho mahinuvulahalive. 27 Lana aike mahinuvulahalu. Keta duave. Lainaho ke halevalive. Mena lana mahinuvuholilu. Keta duave. Lainaho mahinuvuveve huhulahalive. 28 Isito lana mahinuvulahage keta duave. Keu vaveve toela holioholinu. Ige mahohoeau kolivulahage keta duave. Keu vaveve toela holioholinu. Isito lana kolivulahai mahinuvulahaliege vatae onobenobe huhu balugaito Kosive huhu eseveave. Katealeho di isiviholinu.

29 Di haokuvuia, di hilokage vaniu vuguvuguanu. Katealemo di isiviale mahinuvulahamale keau mahinuvuholimale kebia nahate vai Dilava lovimo negoagei. 30 Lainaho vanie duamo vanie toelamo Dilava momahavoi lovive vaholilive. Isi lainaho kunai vade voilahaveve huhulahai kemo lovive vaholilive. 31 Lainaho vatae onobenobe huhulahai la uvu bahata kemo mavolive. Kosealemo vatae onobenobeu aike umale keabuna bahata uoholisi.

32 Katealemo di isiviale vatae onobenobe ke huhu moaga halevave. Mahinuvuholimale keau isiviai Kosive lovimo uvu igaeai lovive vai Kosive vahaeho vai. 33 Isito mahinuvulahamale keau vatae onobenobe huhulahai isiviale abu mahinuvue vahaeho vai. 34 Ige kemoike mahinuvulahamale keau uvu abuilahalu. Keau Kosive lovi huhulahai vatae onobenobe keta huhulahama. Isege kolivuholimale keau kateholisito abu vava abu uvu bahata Kosive lovimo mavoi ke unaha huhulahama. Isito kolivulahamale keau vatae onobenobe huhulahai isiviale abu kolivue vahaeho avi.

35 Keatealemo di hoto ko loui isiviai la tedaevei. Di isiviholinu menaka isute laheho mamoliho. Isito di isiviale la vaveve dua vai la uvu bahata Kosive lovimo mavoi kemo negolahave.

36 Mo moleu mesoho ma moleti moleho isivilahaito mole holoeveholilu. Kosealemo abu isiviale Kosive lovi vai. Iniege mo keu ma ke elehage keu belika holima. Isi kateai isiviale ma ke melamei. Kateige au ma ke melamege keta duave. Kemo vavevebe toelau uoholinu. 37 Isito mesoho mo keu au isivimo loui kosea, “Di bae ma ke melamelivebene: Dana Kosive lovi vai.” Kateige keta duave. Au ma ke melame halei. 38 Di louale keu koseanu. Mo keu au ma melamege keu duave. Isi mesoho au ma melameholige keu duave seleve.

39 Kolivulahamale keate keau bae abu kolivu halevelivebene. Isito kolivuiabeau haluvige keabuna malaha mole melavei. Humaha kateale di bae bamulivebene. Isito di isiviale keau evievi ata unaha holoevei. 40 Di huhuige gobuvu keabuna kolivuholisito abuhuvela uge keu duave. Keabuna kemo vahaeholahai. Keu di huhuihuhuilike. Isito di huhuige Kosivelike au Munanae Tumumo huhuihuhui ke mai daonu.

Copyright information for `KPX