1 John 3

Dilavau nahi malevei au ese toevenu.

Di hoto ko louge evive. Nahie Mamau nahiho isiviale ke bato huhulahave. Isivive keu balugalemoike au nahi malevei au ese toevenu. Iale kemoike nahi eseve holilu. Ige vatae ataeau Dilava vaveve hilokaholiale kemoike nahie vaveveta abu hilokaholilu. Di uvue haokuvuia, nahi aike Dilava ese holilu. Isi nahi sohu nahi gabie uveve ke bahata hilokaholilu. Isito gabie au lohoge nahiabuna bae elehai vaveveve hilokai kemo bae avu nahate vai. Iale oleuoleu Iesu lohoveve ke hemei umale keau abu uvu hoesegevege vaveveabeau Iesu vaveve nahate vai duaveai.

Isito oleuoleu vaveve toela vale keau Dilava hoto eguvalu. Vaveve toela vade vale keu Dilava menaka egumanu. La hilokage Iesuemo vavevebe toelau uoholinu. Iale kemo au vatae lohoale ataemo vaveveabe toela ulihanu. Iale oleuoleu Iesuluvuta igaetolahai umale keau bae vani bahata vaveve toela valivebene. Isito oleuoleu vani bahata vaveve toela vamale keau kemo luleleholisi Iesu hilokaholilu.

Di esea, ataeau loboe hoto louge lainaho hotoeabe evilive. Ata oleu vaveve dua vamale ke vaveveu inutolotoloanu. Vaveveve keu Iesu Keliso vaveveu inutolotoloale ke nahate. Isito oleu vani bahata vaveve toela vamale keu Setene ata. Kosealemo Seteneu subuta mole vasohuta vaveve toela vai lohoale keu nova emo ke vai uma. Au kateilage Dilava mou lohoale Setene vaveve ke aiohavoi isiviale vuvuneve keu uoholisi.

Iale ata oleu Dilava ata holiale keu bae vaveve toela vagelivebene. Kosealemo keu Dilava ese holige Dilava vaveveu avuemo ua. Iale au bae vaveve toela vagelivebene. 10 Isito nahi oleve kateai Dilava eseta Setene eseta hilokaevei. Ata olena vaveve dua vaholisi au haokaho isiviholisi tedahoholige kemo nahi hilokage keu Setene ese.

Moleho isivilahai mole tedaeveve.

11 Abu vasohuta tiale la haivege la eviale hoto keike ko. Nahi moleho isivilahai mole tedaevei. 12 Subuta Keiniu vale ke nahate nahi va halevai. Keu Setene ata holisime au hoho hamanu. Keu vadealemoike au hoho hamage au hatinu. Kosealemo hohove vaveve keu duave. Isito eu vamale keu toelanu. Kemoike au hovelahai au hoho hamanu.

13 Iale di haokuvuia, vatae ataeau katelahai laheho itumuai la aiogevege lainaho ke elehai vikolahalive. 14 Nahi subuta katelahai mole aiogevema. Isito nahi aike nahie haokuvuho isivilahai tedaevemale kemo nahi hilokage nahi hatihatie humaha ke halevai ukolikolie humahala tima. Isito ata oleu au haokaho isiviholisi tedahoholiale keu sohu hatihatie humahala tima. 15 Isi ata oleu au haokaho itumuai aiohavomale keu ata hamale ke nahate. Iale la hilokage ata havemale keu bae ukolikoli malivebene. 16 Nahi moleho isivilahai mole tedaevemale vaveve ke hilokalu. Iesu Kelisou nahiho isiviai nahiho hatiale kemoike nahi vaveve ke hilokalu. Iale nahita Iesu vaveve ke nahate vai nahie haokuvuho isivilahai tedaevege duave. 17 Isito mesoho kunaite ata oleu au haoka elehage keu kunaiholige au avuho uvuholisi tedahoho isiviholige keu toelanu. Vaveve katealemo ata kena oleve kateai loui kosea, “Di di uvu mai Dilava ominu.” 18 Di esea, nahi moleho isivilahamale kemo hoto unaha lou halevai. Isito nahi mole tedaevei kunai mole ovei kemo hilokage seleveta nahiau moleho isivilahalu.

Dilava nimo negolahai lavive.

19 Vaveve katealemoike nahi hilokage nahie vaveve keu seleve. Iale nahiabuna Dilava nimo vabuholisito negolahai lavisi. 20 Isito mesoho nahi huhuige nahie vaveveu Dilava nimo egelegeleholige Dilavaike nahi vamale ke bahata hilokanu. Iale auna nahie uvu hoesegevei negotievei. 21 Di haokuvuia, mesoho nahie uvuu kateale huhu moagaholige nahiabuna vabuholisito Dilava nimo negolahai lavisi. 22 Nahiabuna mai vahaehotisi menakave ehovai isivive ke valiege nahi vadeuho imihale ke auna nahiovei. 23 Menaka kosealeike au nahiho lounu. Au isiviale nahi nahie uvu mai move Iesu Keliso kemo mavoi Iesuu nahi namigeveale ke nahate vai moleho isivilahai mole tedaevei. 24 Oleuoleu Dilava menaka ke evisi vale keau Dilavaluvuta igaetoalu. Ige Dilavau abuhi ua. Dilavau au Munanae Tumu nahioveale kemo nahi hilokage Dilavau nahehi ua.

Copyright information for `KPX