2 Corinthians 11

Bolo isi loboe abostolo

La hilokage nahi nahie ebika tabagevemale keu vaveve toela. Isito dana aike di vaveve loui di ebika ebagemaveve hoto louge lainaho ke evisi kabebihavolive. Kosealemo lahehoike di ke louma. Laeau ma moleu ata moleti lahaholige vaveveveu duaveale ke nahate. Dilavau isiviholinu la vaveve toela valiho. Ige data kateanu. Di isiviale la vaveveu duaveage Kelisou la malevege elike di vahaehoai. Isito di ke huhuai vabuanu. La Kelisoluvuta igaetolahai la uvu bahata omiale kemo onoilage ata degomoleau lae lohoi la uvu isi la lobogevege kemo Keliso halevama. Subuta mole ute lulelete keu Ivi uvu isi lobohavoale ke nahate onoilage abu laemo vama. Abu lae lohoi la lobogevei Iesu hotomo hoto nimolete loui la namigevema. Isito noeau kateholisito lae tiale Iesu hotoe dua loui la haivege la kemo Dilava Munanae Tumu malelu. Iale lana no hoto ke kabebihavoi kebia hoto eviliege munanae tumu nimolete maleve.

La loui kosea, “Ata keau no abostolo atae duaea.” Kateike la vai di hoto evioholima. Isito di huhuige ata keau abostolo lovimo di evihaholilu. Mesoho la huhuige di neniai la haiveholima. Isito di Dilava vaveve hilokai kemo luleleanu. No vani moaga lae lohoi la haivemale kemo la hilokage di lulelemoike la haivema.

Di Dilava hotoe dua loui la haivemale kemo di isiviholiale laemo ibina maliho. Isito di isiviale di ebika etolemaito la tabagevei la haive dua vai. Di kateige la huhuige di vaveve kena toelanu. Di lahehi ui loviasege ekalesia degomoleau di ibina vama. Ige moniabe kemoike di loviai la tedaevema. Di lahehi usege di moniu uoholige di moniho la belageveholinu. Isito evievi ata degomoleau Masedonia halevai lohoale di isivie kunai daovalu. Di subuta laemo kunai maleholinu. Isi di bae gabie laemo kunai malelivebene. 10 Keliso hoto seleveu di uvumo umale kemo di laemo kunai maleholiale hoto ke lounu. Katealemo Giliki vatamo umale la keau bae koseale loulivebene. “Bolou au ebikaho no kunai malema.” 11 Vadeuhoike di hoto kateale laheho louma. Mesoho la huhuige di laheho isiviholinu. Isito Dilavau hilokage di uvuu laemo ua.

12 Loboe abostolo keau abu ebika tabagevei loui avoe, “Bolou ata haivei kemo ibina malemale ke nahate nota vama.” Keau katelahai lobolahamale kemo dana di vani bahata vamale ke nahate vai di ibinaho la haivelivebene. Elike kemo di loboe abostolo kebia hoto hamai. 13 Keau abostolo ata seleve holioholilu. Isito keau loboe abostoloea. Abu lovi kemo ata lobogevei abostoloe vaveve nahate vage ataeau elegevei loui kosea, “Keau Keliso abostolo selevea.” 14 Keau katelahage lainaho elegevei vikolahalive. Kosealemo Seteneu ata lobogevei au ebika ekovehai anelu nahate holige ataeabuna elehai loui kosea, “Otogoe anelu.” 15 Iale ke nahate esemuvetaeabuna ata lobogevei vaveve inutolotolote nahate vage ataeabuna elegevei loui kosea, “Vaveve inutolotolote esemuiabulike ko.” Keau katelahage lainaho elegevei vikolahalive. Kosealemo keabuna vanie gabila bae abu lobolahamale ke ibina malei.

Bolou abostolo holisi vatehani malema.

16 Di tota hoto ke lou moleai. Lainaho huhulahai kosea, “Bolo keu momae hoto loumale ata.” La di mai momate toale keta duave. Isito di hoto louale evive. Ata degomoleau abu ebika tabagevei abu vaveve loumale ke nahate momate dalua dana di ebika ebagemai di vaveve loui la namigevei. 17 Dana hoto kateale loui di ebika ebagemage keu Kosive isivi holioholinu. Isito hoto kemo dana luleleholiale hoto nahate loui. 18 Loboe ata moagaeau vatae vavevemo abu ebika tabagevemale ke nahate datana isivianiege di ebika ebagemai. 19 La huhuige laeau lulele ataea. Isito osiohoike luleleholimale ataeau lohosege la vahaehoabe vai abuhi igaetoama. 20 Keau lae lohoi la lobogevei la uvu isi la malevema. Isi abu ebika tabagevei la onobenobe malei la aiogevema. Keau katelahasege laeau ke huhuoholisito hotoeabe evisi vahaehoabe vai abuhi igaetoama. La katelahamalemo la keau luleleholilu.

21 Keau laemo vaveve kateale vage di matianu. Abu laemo loboe vaveve vale ke nahate di laemo vaholinu. Isito keabuna abu vamale kemo abu ebika tabagevege dana data di vamale kemo di ebika ebagemai. La hilokage nahi nahie ebika tabagevemale keu vaveve toela. Isito dana ke vage lana ke elehai di hoto evive. 22 Loboe ata keau loui avoe, “Noeau Hibulu hoto loumale ataea.” Ige kemo di loui kosea, “Dataike.” Keau loui avoe, “Noeau Iselala ataea.” Ige dataike. Keau loui avoe, “Noeau Ebalahamu valada.” Ige dataike. 23 Keau loui avoe, “Noeau Keliso esemuia.” Isito di Keliso esemu seleve holisi kebia evigevenu. Di hoto kateale loui di ebika ebagemage toelanu. Isito di louge evive. Di Kosive lovimo negoai vatehani malemale kemo ata kebia evigevenu. Vani moaga ataeau di mai dibulae mavolu. Vani moaga abu di visuhavoi dahavolu. Ige kemo di hativeveu vuguvuguanu. Di vatehani baluga maleale kemo di loboe ata kebia evigevenu. 24 Dana vatehani maleale ke hoto mole louge evive. Diue ataeau vani moaga di aiohavolu. Abu di mai dibulamo mavoaleu bahata ada mole (5). Isi kemo di visuhavoale teti naini (39). 25 Ige Loma ataeau di mai dibulamo mavoi di visuhavoaleu bahata abuita igaeta. Ige ata degomoleau vani mole muneta dahavolu. Ige vani mole di boutimo tiale keu mutuanu. Isi vani molemo tiale keta mutuanu. Isi tota molemo tiale keu vani mole mutuage di davala goloe ualeu vani igae isi vavi igae uoholinu. 26 Di vani moaga oai timale kemo eu lalamoi di mai tima. Isime vavoloe ataeau dahavoma. Isime Diue ataea isi Diue ata holioholialea keau dahavoma. O balugae timale botoe timale mesoho davalae timale keve vatetumu malema. Di oleve keve tige loboe evievi ataeau di lobohavoi dahavoma. 27 Di vani moaga Dilava lovi vai neniai lahaholisi vaeta enuta ke vama. Loviu uoholige ou uoholige ogou uoholige di ke huhuoholisito negoai lovi ke vama. 28 Di vatehani degomole malemale ke di bae loulivebene. Isito hoto ko igae di louge evive. Di vani baita ekalesia kebia huhueve tumutumuige keu daemo isuima. 29 Evievi ata molena au evievimo negoholige dana ke huhu balugai. Ige evievi ata molena vaveve toelae humahala tige dana ke huhuai isiviale ke tedahoi.

30 Dana di ebika ebagemaniege deiada mole loui la haivege lana kemo di negoholiale ke hilokave. 31 Nahi vani bahata nahie Kosive Iesu ke Mama hoesehavomale ke ivimoike di la namigevema. Keu hilokage di la lobogeveholima. 32 Vani mole di Damasikasie usege vatae kosive baluga Aletasi ke valamo uale kosive moleu o baluga ke nalima. Kosive keu louge tuvalie ataeau o ke baluga udahae vavamo di maliho lavisi uma. 33 Isege di haokuvu degomoleau di maime bosea baluga uvumo mavoi vuindoamo manevege di heie dobai tialeu detitinu. Iale di deiada kemoike lana di negoholiale ke hilokave.

Copyright information for `KPX