2 Corinthians 12

Bolou tababuai otogoe vaveve elehanu.

Di katealemo di ebika ebagemage keu toelanu. Isito Kosiveu tababumo di haivuale ke dana loui la haivei. Vagana votiniu (14) uoholisege Dilavau di melamei ehue otogoe tinu. Mesoho seleveta di otogoe tinu. O mesoho di tabau unahamoike tinu. Di ke hilokaholinu. Dilava ke igaeu hilokanu. Isito di hilokage Dilavau di melamei ehue tinu. Mesoho tababumo au di melamei tinu. O mesoho seleveta au di melamei tinu. Di ke hilokaholinu. Dilava ke igaeu hilokanu. Di keve tiale hoto mole dua evinu. Isito louveve keu daemo anekianu. Kosealemo Dilavau isiviholinu di hoto ke louliho. Dilavau daemo vale kemo dana ke loui. Isito di bae kemo di ebika ebagemalivebene. Isito dana di vaveve degomole loui la haivege lana kemo di negoholiale ke hilokave. Dana isiviai di ebika ebagemaniege momae hoto loulivebene. Kosealemo Dilavau di haivuale hoto seleve ke unaha dana loui. Isito di bae kemo di ebika ebagemalivebene. Dana kemo di ebika ebagemai di vaveve loui la haivege lana ke evisi huhuige Bolo keu baluga. Isito di isiviale la di vaveve elehai di hoto evisi kemo hilokage di vadeu loui vamale keau Dilavau di haivumale unahaike di loui la haivema.

Dilavau isiviholiale di otogoe tiale onobenobe dua elehale kemo di ebika ebagemaliho. Kemoike au vaveve mole nimolete beikanahate di vavamo mamoge tumuima. Ige Seteneu ke elehai isiviale di lobohavoge di kemo dobai. Isito Dilavau ke mai daemo mamoale keu isiviholiale di otogoe elehale kemo di ebika ebagemaliho. Vani abuita igaeta di Kosive imihanu. Di loui kosea, “Daemo vaveve nimolete ke mai evihanela.” Ige au di namihai loui avoe, “Halege di a huhuai a hoesehavomale keu baluga. A negoholimalemo di vuvune keu aemo baluga.” Dilavau daho kateale louge di vahaehoanu. Dana di negoholimale ke unahamo di ebika ebagemalive elike Keliso vuvune keu daemo ui di negotigei. 10 Di Keliso ivimo loviamale kemo ataeau daho hotoe toela loui vaveve toela daemo vai di aiohavoge di vatetumu malei negoholiale kemo dana vahaehoai. Kosealemo di negoholialemo Kelisona di negotisi.

11 Di hoto ke louale keu momae hoto nahate. La di ebagevai di hoesehavovatege di hoto kateale louholinu. Di hilokage dau ata baluga holioholinu. Isito di loboe abostolo kebia bahata evigevenu. 12 Di lahehi ui kabebiholisito negoai vikoe vaveve nimolete moaga vaevege la ke elehai hilokage dau abostolo seleve. 13 La huhuige dana ekalesia degomole tedaeveito la tedaeveholinu. Di kateholinu. Di la tedaeveito kunaiho la imigeveholinu. Isito lainaho di kunaiho la imigeveholiale keta huhulahagelive.

Bolou Koliniti kebia huhuevenu.

14 Dana nova tota lae loho abuita igaetai. Isito dana lae lohoniege onobenobeho bae la imigevelivebene. Di isiviholinu la moni, la kunai maleliho. Isito di isiviale la malevei. La hilokage eseau bae abu mamuvu abu neinuvu lovi ovei kebia tedaevelivebene. Isito mamuvuiabe neinuvuiabe keabuna lovi abu ese ovei kebia tedaevei. 15 Di isivi keu laheho balugalemo dana di moni di kunai di nego bahata laovei la tedaeve dua vai. Isito la di vale ke nahate vaholisito la dahoe isiviale keu esevehame.

16 Mesoho la molena di hoto kemo loui kosea, “Seleveta Bolo keu noe deiai lohomale no kunaibe maleholima. Isito keu lulelete. Mesoho keu no lobogevei no malevei isiviale kemo humaha mole vai noemo kunaita monita malei.” 17 Laeau hoto kateale louma. Isito di oleve kateanu. La huhuige di ata degomole hanaveale keabuna lae tiale laemo kunaita monita malelu. 18 Di Taitasita evievi ata moleta hanavege keau lae tilu. Keabuna laemo onobe malelu. Di huhuige keau kateholilu. La hilokage noeau Taitasiti uvu igaeai vaveve igaealu.

19 Di uvue haokuvuia, di hoto kateale loualemo lainaho huhulahai kosea, “Bolou hoto ke loui isiviale au ebika ebagemage elike no kemo ivive ebagevai.” Kosealemo Dilavau hilokage di Keliso isivimo hoto ke bahata loui la haivei isiviale di hoto kemo la tedaevei. 20 Isito di vabuanu. Dana lae lohoniege la vaveve toela elehage nahiabuna kemo molehi ugologoloai. Dana lae lohoniege la moleho hotoe toela loui mole maina mai isi moleho itumulahai mole havei la ebika tabagevei mole aiogevei vaveve kateale vamalemo dana laheho hoto louge nahiabuna molehi ugologoloai. 21 Di vabuanu. Dana tota gabie lae loho moleaniege la degomolebiamo vaveve toela elegevei Dilava nimo uvuai. Isime vaveve toela moaga elegevei uvuai ninai. La teibae vaveve vai molehi ladevei vaveve toela ke halevaholimalemo dana kemo uvuai ninai.

Copyright information for `KPX