2 Corinthians 4

Vaveve dua vamalemo vatehani malema.

Dilavau noheho uvuai au hoto louveve lovi ke noevege no ke kabebihavoholisito kemo negolahama. No matie vaveve halevalu. No isiviholilu ata lobogeveliho. No isiviholilu Dilava hoto ekovehai loboe hoto louliho. Isito no Dilava nimo hoto seleve loui ata haivege ata bahataeau ke evisi huhulahage hoto keu seleve. No isiviholilu Dilava hoto mahogovaliho. Isito evieviholimale keau ke evige hoto keu abuemo hogolahale ke nahate. Vatae Kosiveu evieviholimale kebia huhuihuhui bamuge keau isiviholilu Dilava hoto eviliho. Keu kebia bamuevege keau Keliso hotoe dua ke ataga elehaholilu. Keliso keu Dilavati mole nahate. Ige atagaeabe keu balugataho. Isito Seteneu ata bamuevege keau ataga ke elehaholilu. Katealemo noeau no ebika tabagevei no hoto loui ata haiveholima. Isito Iesu Keliso hotoike no loui ata haivei loui kosea, “Keu nahie Kosive. Ige noeau la esemu nahate holisi Iesu lovimo la tedaevema.” Subuta mole Dilavau loui avoe, “Vavi kemo atagana bae lohoi.” Dilava keike louge Iesu Kelisou atagave mai lohoale nahie haivege nahi avuemo Dilava ataga elehai hilokalu.

Nahiau vaveve toela vamale ataea. Isito Dilavau au hotoe dua mai nahie uvumo mamoi isiviale ataeau atagave ke elehai hilokage atagave keu ataemo lohoholisito Dilava vuvune balugamo lohonu. Vaveve isute moagau noemo lohoma. Isito vaveve keau nahie aiogeveholima. Vani degomole no dolodoloima. Isito no kemo kabebilahai halevaholima. Ataeu vatehani noevei nohavema. Isito Dilavau nohehi uge no kemo haluviholilu. 10 Iesuu vatehani malei hatiale ke nahate no lovive vai vani bahata vatehani malema. Ige ataeau no vaveve elehai hilokage Iesuu vaveve doga mai lohoi vatehani maleale ke nahate no vaveve doga vai vatehani malema. 11 Vani bahata no Iesu lovi vamale kemo ataeau isiviai nohavei. Isito kemoike ata degomoleau no vaveve elehai hilokage no vaveve keu Iesu vaveve nahate. 12 No la uveve dua vai ukolikoli maleveve keho lovilahai vatehani baluga malema.

13 Ata moleu Bukae Hotomo loui avoe, “Di evievimoike di hoto ko loui ata haivema.” Ige nota katelahai evievi ke igaemo hoto ko loui ata haivema. 14 No hilokage Dilavau nahie Kosive Iesu ke etuvage hovelahale ke nahate auna nahie tatuvege nahiabuna hovedevei. Ige Dilavana nahi bahata holoevege nahiabuna Iesuluvuta igaetolahai ui. 15 Lahehoike no lovi ko vai avuemo vatehani malema. No isivialeike hoto kou ata bahata sonumaevei tige Dilavau kebia hoesegevege keabuna guliguliai Dilava hoesehavoi ivive ebagevagei.

Evievimo uveve deiada

16 Katealemo no bae lovi ke kabebihavolivebene. No vava keu ohelekama. Isito Dilavau vani bahata no uvu ke hoesehavoi negotima. 17 No vatehani malemale keu egeai baluga holioholinu. Isito vatehani kemo Dilavana au ataga baluga noevege kena vatehani ke evihai egeai vani bahata ugei. 18 Katealemo no vatae onobenobe aike elegevemale ke huhuoholima. Isito no otogoe onobenobe elegeveholimale ke huhulahama. Kosealemo nahi aike elegevemale keabuna uoholisi. Isito nahi elehaholimale keabuna vani bahata ugei.

Copyright information for `KPX