2 Corinthians 8

Ekalesiau mole tedaeveveve hoto

Di haokuvuia, Dilavau Masedonia ekalesia huhuevei hoesegeveale hoto ke di loui la namigevege evive. Ekalesia keau vatehani baluga malema. Isito keau ke huhuoholisito kemo vahaeholahai hovedevei abu onobenobemo ata degomole tedaevema. Ata keau kunaite ata holioholilu. Isito di hilokage keau abu isivimo kunai baluga malei ata tedaeveliho noevelu. Abu hovedevei no namigevei isivi balugale no kunaiabe ke malei Dilava ataeau Diudiae umale kebia tedaevei ovei. No huhulahage keau kunaite holioholilu. Isito keau hovedevei vasohuta abu uvu mai Kosive omisito Dilava isivimo abu uvu mai noevei abu kunai malei noevei isiviale no malei ata kebia ovei. Taitasilike vasohuta Diudia ata tedaeveveve hoto ke louge la ke huhuale di isiviale tota hanavoge au talive laemo moni malei ata kebia tedaevei. La vaveve bahata vamale keu duave. La evievimo la negolahama. Isi la hotomo lulelelahai ata haivema. Isi la isivi noevei no tedaevei negolahama. Katealemo no isiviale la uvu mai ata kebia ovei la kunaimo kebia tedaeve dua vave.

Di isiviholinu vaveve kemo menakage la ke valiho. Isito Masedonia ata keau vai kebia tedaevemale keike di loui la namigevege la isivi unahamo la kunaimo kebia tedaeveve. La hilokage nahie Kosive Iesu Keliso keu la huhuevei la hoesegevenu. Otogo keve keu kunai moagate. Isito keu ke halei vatae lohoale kunaiholimale kebia nahate holinu. Keu vaveve kateale vale kemo isiviale la otogoe kunaite holisi.

10 Keu vaveve kateale vale kemo di huhuige la subuta vaganatemo obeleni otoveale ke ivi mole otovege au uoholisi. La dubu degomolebiamo vasohuta la isivimo moni otovelu. 11 Katealemo hovedevei negolahai ivi mole otovege au uoholisi. La lovilahamale kemo la subuta louale moni ke otovege au uoholisi. 12 Lana la isivimo moni ke otovege Dilavana ke elehai vahaehoai. La moni baluga malemale kemo moni baluga otovege keta duave. Mesoho la monie ese malemale kemo monie ese otovege keta duave. 13 Di isiviholinu la moni baluga malei ata kebia ovei vaeta uliho. Isito la aike kunai baluga malemale kemo kebia tedaevege vani mole vanie toelau laemo lohoge keabuna abuta la tedaevei. Katealemo la bae abuhi ue toela valivebene. 15 Bukae Hotou kemo loui avoe,

“Dilavau lovi mole mana Iselala ata kebia ovege degomoleau baluga malesege degomoleau eseve malelu.
Ige baluga malemale keau eseve malemale kebia ovege keau mole nahate.”
16 No Dilava vahaeho valu. Kosealemo Dilavau Taitasi uvu hoesehavoge no la haivei la tedaevemale ke nahate keu isivi balugale la haivei la tedaevei. 17 No au lae tiveve hoto ke loui namihage keu vahaehoai au isivimo isiviai lae tai la haivei la tedaevei. 18 No ke hanavoge evievi ata molena avui tai. Evievi ata keu Dilava hoto loui ata haivege ekalesia bahataeau lovi kemo ivive ebagevalu. 19 Ke ebagevai isiviale no avui obeleni malei talive Diudia ata kebia ovei. Ige keabuna nahi kebia tedaeveale ke elehai kemo Dilava ivi hoesehavoi.

20 No ata abui kebia hanavege keabuna lae lohoi moni ke malei. No isiviholilu la ke huhulahai kosea, “Bolou au ebikahoike au moni baluga ke malema.” 21 Isito no isiviai Kosive nimo vaveve dua vai atae nitamo vaveve dua vai.

22 Katealemo noeabuna no haoka mole hanavoge auna Taitasiti abu ata mole ebagevale kebiahi tai moni ke nalisi. Ata keu atae dua. No hilokage keu vani bahata Dilava lovimo negoima. Keu isiviai lohoi la tedaevei. Keu hilokage laeabuna hotove evisi tedahoi hoesehavoi. 23 La hilokage Taitasi keu daiti loviai la tedaevemale ata. Taitasi kena bae evievi ata abui kebia holoevei lae lohoi. Ekalesiau kove umale keau kebia hanavege keabuna lae lohoi vaveve dua vai la tedaevei kemo Keliso ivi hoesehavoi. 24 Keau lohoge isivi ovei kebia hoesegeveve. Katealemo ekalesiau kove umale keabuna ke evisi hilokage no la vaveve loui la tabagevemale keu seleve.

Copyright information for `KPX