Acts 10

Bita isi Koniliasi

Sesalia o kemo malaha mole Lomae ame kosive baluga Koniliasi keu ua. Keu Italiae ame esemu kebia nalievema. Keu au ese bahata kebia holoevei abuhi Dilava vabuhavoi hoesehavoma. Keu negoai Diue ataeau kunaiholimale kebia tedaevei vani bahata guliguliai Dilava imihama. Iale keu gutu mole tili (3) okolokie lahoahoai elehasege Dilava anelu moleu avue lohoale avuho loui avoe, “Koniliasi.” Ige Koniliasiu ke evisi vabuai namihai avoe, “Kosive, a onoleho isivianu.” Ige anelu keu namihai avoe, “Dilavau a guliguli evisi a vaveve dua hilokai a huhu seleveanu. Iale ana a esemu degomole hanavege abu talive Diobae malaha mole ivi Saimoni Bita namihage au lohoi. Bita keu Saimoni mole bolomakau vatemo onobenobe vamale ata keti davala vavae ovemo avuti ua.” Kateai louito halei tisege Koniliasiu au esemu abui ovemo lovilahamale kebia hohavei au ame esemu mole Dilava hoesehavomale ata keta hohavonu. Hohavege abu lohoge au deiada ke loui namigevei hanavege abu Diobae tilu.

Ladeveliale vani mole tiliale Dioba oe vavae tisege Bitau vanie vigomo guliguliho oe hovadae tinu. 10 Keve tiniale guliguliaito vaeai isiviai lovi isi. Kateige abu lovi vasege au lahoahoa mole vanu. 11 Lahoahoa kemo elehasege otogou dikolahage ogo mole baluga omokutialeu dobai lohonu. 12 Ogo ke uvumo mesia nimolete moaga kosealeau ua. Ovo, mi, ute, ugu isi degomolea. 13 Ige hoto moleu avuho loui avoe, “Bita, hovelahai ke havei inela.” 14 Ige Bitau loui avoe, “Kosive, di bae mesiae toela kebia havei ilivebene. Subuta no menakau kateale louge di kemo menakanu.” 15 Kateai louge hoto keu tota avuho loui avoe, “Dilavau onobenobe vae dua vale keho ainaho bae loui kosea, ‘Keu toelanu.’” 16 Vaveve katealeu velema abuita igaetageto ogo keu veatisi tota otogoe tinu.

17 Ige Bitau lahoahoale ke huhuai isivialeike ke ihu hilokai. Kateai huhuisege Koniliasi esemuiau Saimoni o kaovai lohoale heie lavisi ua. 18 Isi holahai avoe, “Malaha mole ivi Saimoni Bita kena kove ua.” 19 Holahasege Bitau negobedai isiviale au lahoahoale ke ihu hilokai. Kateisege Munanae Tumuu avuho loui avoe, “Evinela. Malaha abuita igaetaeau lohoale ahoe nilahai a kaovama. 20 Iale hovelahai heie dobai abuhi tenela. Dalike kebia hanaveale ainaho abuhi taliho vabualive.” 21 Kateai louge Bitau dobai tiale malaha kebia namigevei avoe, “Lana dahonike nilahama. Dalike ko. Iale osiohoike la di kaovama.” 22 Ige abu loui avoe, “Ame kosive mole Koniliasi keike no hanavenu. No kosive keu atae dua. Keu Dilava hoesehavoge Diue ataeau bahata avuho isivilahalu. Iale Dilavau nivu anelu mole hanavoge tiale no kosive ke namihage no kosive keu kemoike no hanavege no aho loholu. Keu isiviale a talive hoto louge au a hoto evisi.” 23 Ige Bitau malaha kebia namigevege abu avuluvuta vavi igaemo uliale vavita hovelahai esemu kebiahi tisege Dioba o kemo Diue evievi ata degomoleau bae abuhi tilu.

Bitau Koniliasi oe velemanu.

24 Tiliale humaha tavae ladeveliale vavita Sesaliae velehovoge Koniliasiu au eseta au haokuvuta holoevei abuhi hemei usege Bitau velemanu. 25 Velemaime Koniliasi oe udahamo velemasege Koniliasiu vudivemo kome bokoai vata bisi isiviale hoesehavoi. 26 Ige Bitau namihai avoe, “Hovelahai laminela. Dau Dilava holioholisito ata unaha dalike.” 27 Kateai louge Koniliasiu hovelahai avuti hotohotoaniale uoholige abu oe uvue ata moagaeau igaetoai umale keve tilu. 28 Tige Bitau namigevei avoe, “La hilokage dau Diue ata. Iale no menaka keu koseanu. Diue ata keau bae Diue ata holioholiale kebiahi igaetoalivebene. Isito Dilavau di haivuale keu koseanu. Ata bahata nahiau mole nahate unaha. Iale dau bae Diue ata holioholiale kebiaho huhu kosealealivebene. Keau atae toela. 29 Iale la daho hoto hanavoge di dolodoloholisito lohoale isiviai la daho hoto hanavoale ke hilokai.”

30 Kateige Koniliasiu Bita namihai avoe, “Di vavitege gutumo tili (3) okolokie di oe uvue guliguliasege malaha mole ogo taete seleve holovale keu lohoale di vudimo laminu. 31 Isi loui avoe, ‘Koniliasi, Dilavau a guliguli ke evisi a lovie dua vamale kemo a huhuanu. 32 Iale ata degomole hanavege abu talive Diobae malaha mole ivi Saimoni Bita ke namihai. Malaha keu Saimoni mole ovoe vatemo onobenobe vaevemale ke oe ua. Malaha ke ou davalae vavamo ua.’ 33 Aneluu kateai louge di solekavesite aho di esemu hanavege a lohoale keu duave. Iale noeabulike ko bahata a hemei uma. No isiviale Dilavau onole a namihale ke loui no namigevenela.”

Bitau hoto loui ata haivema.

34 Ige Bitau ata kebia namigevei avoe, “Di nova hiloka seleveage Dilavau huhuige ata bahata keau mole nahate unaha. 35 Vatae ata oleuoleu Dilava vabuhavoi vaveve inutolotolote vage auna kebia malevei. 36 La hilokage Dilavau au hotoe dua Diue ata noheho hanavonu. Hotoe dua keu Iesu Kelisou ata malevege abu Dilavaluvuta uveve dua malege au ata bahatae Kosive holinu. 37 La hilokage ata babatisogevemale Dioni keu vasohuta hotoe dua loui Galili ata haivegeto kemo hoto keu Diudia vata bahatae tinu. 38 La hilokage Iesu keu Nasaletae malaha. Ige Dilavau Munanae Tumu omisi vuvuneta omiale kemo au o bahatae tiale vaveve dua vai ata hoesegevei munanae toela abuemo nunuvema. Kosealemo Dilavau avuti ualemoike. 39 Iale Iesu keu Diudia vata isi Dielusalema o baluga kemo vaveve bahata vamale ke noeau elehai hilokalu. No hilokage abu mai idie domo hamage hatinu. 40 Ige vanie ni abuita igaetaeau uoholige Dilavau etuvage hovelahanu. 41 Hovelahaime ata bahatae tioholisito Dilavau no unaha tabageveale kebiae tiale nohehi lovi isi e inu. 42 Isi no namigevege no tiale ata bahata haivei hotoe dua loui namigevei kosea, ‘Dilavau Iesu ebagemale auna bae ataeau haluvisi nita umale kebia bahatae vaveve kaovai loui.’ 43 Iale subuta beloveta bahata keau Iesu vaveve kemo loui avoe, ‘Oleuoleu abu uvu mai omige auna au ivimo vaveveabe toela ulihai.’”

Diue ata holioholialeau Munanae Tumu malelu.

44 Bitau kateai namigevesege Munanae Tumuu dobai lohoale hotove evimale kebiamo ua. 45 Ige Diue evievi ataeau Bitaluvuta Diobamo lohoale keau Dilavau au Munanae Tumu mai Diue ata holioholiale kebia oveale ke elehai vikolahalu. 46 Keau vikolahale keu koseanu. Abu evisege ata keau hoto nimoletemo hoto loui Dilava hoesehavoma. 47 Ige Bitau Diue evievi ata namigevei avoe, “Ata koeau nahi Munanae Tumu maleale ke nahate abuta malelu. Iale nahi bae keau babatisoaveve kemo keluevelivebene.” 48 Isi namigevege abu Iesu Keliso ke ivimo babatisolahalu. Isi Bita namihai avoe, “No isiviale vani degomole nohehi unela.”

Copyright information for `KPX