Acts 11

Bitau tota Dielusalemae au deiada lounu.

Iesu abostolo isi esemuiabe bahataeau Diudiae uale keau evige Diue ata holioholiale keau Dilava hoto evisi malu. Iniale vani mole Bitau veatisi Dielusalemae lohoge esemu degomoleau itumulahai avuho loulu. Kosealemo abu isiviale Diue ata holioholiale keau abu vudie vate bohisito bae Dilava ehovai. Esemu keau Bita namihai avoe, “A vudie vate bohioholimale kebiahi igaetoai lovi iale keu toelanu.” Kateai louge Bitau ono vadeu avuemo velemale ke deiada bahata loui namigevenu. Namigevei avoe, “Di vani mole Diobae guligulianata lahoahoa mole mai elehasege otogomo ogo mole baluga omokutiale keu dobai lohoale di tatamo ua. Ige di ke uvumo niai elehage ovo, botoe mi, ute isi botoe ugu keau ke uvumo ua. Ige di evisege hoto moleu lohoale loui avoe, ‘Hovelahai ke havei inela.’ Ige di loui kosea, ‘Kosive, kateai lou halenela. Subuta mesiae toela katealebiamo no menakau louale di bae ke ilivebene.’ Ige hoto keu tota otogomo lohoale loui avoe, ‘Dilavau onobenobe vae dua vale keho ainaho bae loui kosea, Keu toelanu.’ 10 Vaveve katealeu velema abuita igaetageto ogo keu veatisi tota otogoe tinu.

11 “Kateisege di umale o keve Sesalia malaha abuita igaeta keau di melaveliho loholu. 12 Ige Munanae Tumuu di namihai avoe, ‘Dolodolo haleito abuhi tenela.’ Ige Diobae evievi malaha sigisi (6) keau daluvuta tiale Sesalia oe velehovoi Koniliasi oe tilu. 13 Tige Koniliasiu no namigevei avoe, ‘Anelu moleu di vavamo lamisi di namihai avoe, A esemu hanavege abu talive malaha mole ivi Saimoni Bita melavei lohoi. 14 Loholive au la haivege a isi a omo umale lana hoto kemo ukolikoli maleve.’ 15 Kateai louge di lohoale kebia haivesege Munanae Tumuu subuta nahiemo lohoale ke nahateu abuemo lohonu. 16 Ige Iesuu louale ke di huhuanu. Au avoe, ‘Dioniu e unahamo la babatisogevenu. Isito Munana Tumutena lohoi au vuvunemo la malevei vuvunetievei.’ 17 Iale di hilokage keau abu uvu mai Iesu omige Dilavau au Munanae Tumu nahioveale ke nahate kebia ovenu. Iale Dilavau vaveve kateale vasege di bae osioho ke bamui.” 18 Bitau kateai louge Dielusalemae evievi ata keau ke evisi vahaeholahai Dilava hoesehavoi loui avoe, “No hilokage Dilavau vaveve kateale vage Diue ata holioholiale keabuna abu vaveve toela kemo hoidevege Dilavana ukolikoli ovei.”

Ekalesia ataeau Antiokae umale

19 Abu Sitiveni hamamale vani kela abu evievi ata degomole aiogevege keau detuluvisi o igaegae keve tilu. Degomoleau Venisiae tisege degomoleau Saibalasie tisege degomoleau Antiokae tilu. Keve tiale hotoe dua loui Diue ata unaha haivelu. 20 Kateisege Saibalasi isi Sailinie evievi malaha degomoleau detuluvisi Antiokae tiale Diue ata holioholiale kebia Iesu hotoe dua loui namigevelu. 21 Kateimale vanila Kosive vuvuneu abuhi uge ata moagaeau hotoeabe evisi Iesu ehovalu.

22 Keau Iesu ehovale ke Dielusalemae ekalesiaeau ke evisi Banabasi hanavoge Antiokae tinu. 23 Tiale keve velemage Dilavau Diue ata holioholiale kebia huhuevei hoesegevege au ke elehai vahaeho balugai namigevei avoe, “La evievi kemo negolahai la uvu bahata mai Kosivemo mavoi ehovageve.” 24 Banabasi keu atae dua isi evievie malaha seleve. Au kateige Munanae Tumuu keti uge ata moagamoagaeau Dilava ehovai tilu.

25 Banabasiu kateaito Tasisie Solo kaovaliho tinu. 26 Tiale kaovai elehaime melamei Antiokae hoilahai lohoale vagana igae ke uvumo ekalesia bahata bevuevei haivei evieviholimale kebiata haivelu. Ige Antioka keve evieviholimale keau vasohuta evievi ata kebiaho loui avoe, “Keliso ehovamale ataea.”

27 Kateimalela ekalesia beloveta degomoleau Dielusalema halevai Antiokae loholu. 28 Ige kebiamo beloveta mole Agabasi keu hovelahai Munanae Tumue vuvunemo ata namigevei avoe, “Gabie vae balugana bae vata bahatamo lohoi.” 29 Kateai louge evievi ataeau ke huhulahai isiviale haokuvuiabeau Diudiae umale kebia tedaevei. Isi oleuoleu abuemo moniu uge malei abu haokuvuho hanavei. 30 Isime kateai moni malei Banabasita Solota ovege abu malei Diudiae tiale ekalesiae kosive ovelu. Iniale Kalodiasiu Loma gamanie kosive baluga holimale vani kemo vae balugau lohonu.

Copyright information for `KPX