Acts 15

Dielusalemae hotohoto baluga

Abu abuhi usege Diudia malaha degomoleau Antiokae lohoale evievi ata namigevei avoe, “Mosese menakau louale ke nahate la vudie vate bohisi bae ukolikoli mave.” Kateai louge Bolou Banabasiti abuhi moleho loui itumulahage ekalesiau Bolome Banabasime namigevei avoe, “Evievi ata degomole holoevei abuhi talive Dielusalemae velehovoi dubue kosive isi abostolo kebiamo hoto ke ihu kaovave.” Kateai kebia hanavege abu halevai tiale Venisia vatae velehovoi tiale Samalia vatae velehovolu. Vata abui kebiamo o moagaeau ua. Iale o igaegaemo abu evievi ata haivei avoe, “Diue ata holioholiale keau Iesu hoto evisi ehovama.” Ige abu ke evisi vahaeholahalu. Ige abu Dielusalemae velehovoge abostoloea, dubue kosivea isi ekalesia ataeau vahaehoabe valu. Ige Bolou Banabasiti Kosive lovi vasege au tedaevemale deiada ke loui ekalesia kebia bahata haivelu. Ige Balisia ata degomoleau evievi ata holiale keau hovedevei avoe, “No isiviale Diue ata holioholiale keau abu vudie vate bohisi Mosese menaka ehovai.” Kateai louge abostolo isi dubue kosive keau mole bevuevei isiviale hoto ke kaovai.

Abu hotohoto ke vai butuhage Bitau hovelahai loui avoe, “Di haokuvuia, la hilokage Dilavau vani mole di ebagemage di tiale Diue ata holioholiale kebia haivege abu Dilava hoto evisi ehovalu. Ige atae uvu hilokamale Dilava keu Diue ata holioholiale keau Dilava nimo duaveage au au Munanae Tumu nahie oveale ke nahate ovenu. Diue ata isi Diue ata holioholiale keau Dilava nimo mole nahate unaha. Diue ata holioholiale keau abu uvu mai Dilavaemo mavoge au vaveveabe toela ulihanu. 10 Iale osialemoike la isiviale Dilava vaveve kaovai evievi ata kebiamo Moseseu subuta louale ke louge abu vai. Subuta nahie buluveau menaka isute ke ehovaveve keu abuemo anekianu. Ige nahita ke ehovaveve keu nahiemo anekianu. 11 Isito nahie Kosive Iesuu nahie huhuevei nahi tedaeveale kemo nahiabuna nahie uvu mai avuemo mavoliege ukolikoli malei. Isi Diue ata holioholiale kebiata auna ovei.”

12 Bitau kateai louge ata bahataeau ke evisi tobekai usege Bolou Banabasiti abu lovilahasege Dilavau tedaevesege abu vikoe vaveve ataemo vamale ke loui haivelu. 13 Abu hoto ke loui gabiasege Diemisiu avuta hovelahai loui avoe, “Di haokuvuia, di hoto evive. 14 Saimoni Bitau la haiveale keu koseanu. Dilavau aike Diue ata holioholiale kebia huhuevei isivialeike kebiamo ata degomole malevege abu atave holisi. 15 Iale subuta belovetau louale keu nova seleve holinu. 16 Au avoe,

‘Kosiveu loui avoe, Gabie vani molena lohoge dana Deividi valadau o nahate koilahale ke ebagemai houge auna tota duave holisi.
17 Ige elike ata bahataeabuna di kaovage dana Diue ata holioholiale kebia hohavege abuna di ata seleve holisi.
18 Kosiveu subuta hoto ke hilokaike vaime lounu.’
19 “Katealemo di huhuige nahi Diue ata holioholiale kebiamo menaka moaga lou halevai. Keau isiviale Dilava ehovai. 20 Iale nahi aiogeve halevaito vaveve koseale vai. Nahi levaleva abuho hisaliai loui kosea, ‘Lainaho bae abu mesia havei loboe dilava hoesegevemale ke igelive. Isi lainaho mole keatehi ladevegelive. Isi lainaho mesia tahoveu lotioholimale ke igelive. Isi lainaho tahove igelive.’ Nahi hoto ke unaha hisaliai abuho hanavoi. 21 Kosealemo vagana moaga ke uvumo bula igaegae kemo abu Diue dubue Mosese menaka ke dodavelata o bahata haivei tilu.”

Diue ata holioholiale kebiaho hisaliale

22 Diemisiu kateai louge abostoloeau, dubue kosiveau ekalesia atahi hotohotolahai ata abuita tabagevei isiviale abu Bolota Banabasita holoevei abu Antiokae ekalesiaho hisaliale keta mai tai. Iale malaha mole ivilike Diudasi. Ivive moleike Basabasi. Isege mole ivilike Sailasi. 23 Abu levaleva ke hisaliai avoe, “No haokuvuia, Diue ata holioholialeau Antiokae umale, Silia vatae umale isi Silisia vatae umalebia lahehoike no ko hisaliai hanavolu. Abostoloea, dubue kosivea isi ekalesia ata Dielusalemae umale noeabulike laheho no hoto ko hisaliai hanavolu. 24 No evige no esemu degomoleau keve tiale hoto mole louge la uvuu kemo kibikibianu. Abu vaveve kateale vale ke no hilokaholisi kebia hanaveholilu. 25 Ilike no vaime mole bevuevei hotohotolahai esemu abui kobia tabagevei hanavege abu no haokuvu Banabasita Bolota holoevei abuhi lae tilu. 26 Abostolo abui keau nahie Kosive Iesu Keliso ke lovi valage ataeau isiviale havege abu haluvisi. 27 No Diudasita Sailasita laheho hanaveale kebia lana belagevege abuna no louale ke laheho loui. 28 Munanae Tumuu noheho louike vage no laheho loui isiviholiale la no menaka moaga ehovei kemo isulahaliho. Isito no louale ko unaha ehovave. 29 Lainaho bae abu mesia havei malei loboe dilava hoesegevemale ke igelive. Isi lainaho tahove keta igelive. Isi mesia tahoveu lotioholimale ke igelive. Isi lainaho bae mole keatehi ladevegelive. Lana no louale ko valiege vaveve dua vave. No hotou kemo kateai ua. La nohovu.”

30 Abu levaleva ke hisaliai mai esemu kebia ovei hanavege abu mai Antiokae tilu. Tiale ekalesia bahata hohavege abu igaetoasege abu levaleva ke mai ovelu. 31 Ige Antioka ataeau levaleva kemo abu hotoe dua hisaliale ke dodavei vahaeholahalu. 32 Ige Diudasiu Sailasiti belovetae ata holialemo Antiokae ekalesia kebia haivelage abu abu evievimo negolahalu. 33 Ige keau vani degomole abuhi uliale Antioka ataeau hanavege abu vahaehota hoidevei tota Dielusalemae tilu. 34 Abu tisege Sailasiu isiviai o kemo ui. 35 Isege Bolou Banabasiti Antiokae ui ata degomolehi Kosive hoto loui ata haivema.

Bolou Banabasiti mole tasalievelu.

36 Iniale vani mole Bolou Banabasi namihai avoe, “Naiti hoidevei talive nahi subuta vata bahatae Dilava hoto loui haivemale kebia elegevei. Mesoho keau ue dua vama o ue toela vama.” 37 Kateai louge Banabasiu namihai avoe, “Nahi Dioni Maka melamege au nahehi tai.” 38 Isito Bolou isiviholialeike mo keu abuhi taliho. Kosealemo keu abuhi lovianata Babilia vata keve halevei hoilahai au oe tinu. 39 Kateai ke loui moleho itumulahai kemo mole tasalievelu. Ige Banabasiu Dioni Maka melamei avui bouti mai Saibalasie tilu. 40 Isege Bolou Sailasi melamei avuti tige ekalesiaeau namigevei avoe, “Dilavana bae la huhuevei au uvu laovei la hoesegevei.” 41 Ige abu halevai Silia isi Silisia vatae ekalesia haivege abu abu evievimo negolahalu.

Copyright information for `KPX