Acts 16

Timotiu Bolota Sailasitahi tinu.

Bolou Sailasiti tiale Debi oe velehovoi tilialeau Listae velehovolu. O kemo evievi ata abuiau ua. Keabulike Timotiu abu neinati. Neinave keu Diue keate. Isege mamave keu Gilikie malaha. Ige evievi ataeau Lista isi Aikoniomue umale keau Timoti eahalema. Katealemo Bolou isiviale melamei avuti tai. Isito Diue ataeau hilokage mamaveu Gilikie ata holialemo Bolou melamei vudive vate etulenu. Isi kateai au esemuhi o igaegaela tiliale Dielusalemae abostolo isi dubue kosive keau menaka nehe louale ke loui evievi ata haivei avoe, “Menaka ko evisime ehovave.” Ige ekalesiaeau ke evisi abu evievimo negolahage ata degomoleau ke elehai Iesu ehovama.

Bolou Toloasie lahoahoanu.

Iniale vani mole Bolou au esemuhi isiviale Esia vatae tai. Isito Munanae Tumuu isiviholinu abu keve taliho. Ige abu halevai Vilisia vatae tiale halevai Galesia vatae tilu. Tiale keau Misia vatae velehovoi isiviale Bitinia vatae tiho vasege Iesu Munanae Tumuu humahaeabe bamunu. Ige abu inuta Misia vatae tialeau o mole Toloasie velehovolu. Keve velehovoale vavi kemo Bolou lahoahoasege Masedonia malaha moleu lamisi hohavoi avoe, “Loholive kove no tedaevenela.” 10 Bolou lohoahoa ke vageto no isiviale Masedoniae tai. Kosealemo no hilokage Dilavaike lahoahoa kemo no haivei isiviale no talive hotoe dua loui ata kebia havei.

Keate mole Lidia keu evievi ata holinu.

11 Katealemoike no Toloasi halevai bouti mai inuta tiale Samotesie velehovolu. Isi vani mole tilialeau Masedonia vata keve o mole Niabolisie velehovolu. 12 Velehovoi heila tialeau Masedonia vata kemo o mole baluga Bilibaie velehovolu. Loma ata moagaeau o kemo umale kemoike no tiale vani degomole ua. 13 Uliale bulamo huhulahai kosea, “Diue ataeabuna e bavae guligulilahai.” Isi kateai tige keate degomoleau keve mole bevuevei uge no hotoe dua loui kebia haivelu. 14 Ige Taiataila keate mole Lidia keu no hoto evima. Keate keu ogoe dua tahote voievemale keate. Keu Diue ata holioholisito Dilava hoesehavomale keate. Ige Dilavau keate ke uvu alavoge au Bolou hoto loumale ke evisi au uvu mai Iesu ominu. 15 Iniale keate keu ovemo umale kebiahi Iesu ehovai babatisolahalu. Ige keate keu no namigevei avoe, “La huhuige di evievie keate seleve holige loholive di oe nohehi uve.” Isi kateai negoai louge no avuluvuta tilu.

Abu Bolota Sailasita malevei dibulae otovelu.

16 Vani mole no guliguliho tisege ma mole kosiveveau mage au abuemo heiata loviamale keu nohehi belemanu. Ma kemo munanae toelau uale kemo auna gabie ono vadeu lohoveve ke loui ata namigevege abuna ibinave vage kosiveve abuna kemo moni baluga malegei. 17 Iale ma keu no ehovei baita hoai loui avoe, “Malaha koeau Dilava esemu abulike koea. Iale keau la oleve kateai ukolikoli maveve ke louma.” 18 Vani moaga kateai loulage Bolou avuho itumuai hoilahai munanae toela ke namihai avoe, “Iesu Keliso ivimo di a imihama. Ma ke halei tenela.” Ige solekavesite munanae toela keu ma ke halei tinu. 19 Isi kateige ma ke kosiveau ke elehai loui avoe, “Noeabuna bae oleve kateai ma komo moni malegei.” Kateai ke loui Bolota Sailasita malevei kotaho tilu. 20 Kebia malevei tialeau Loma kosive kebia vudimo otovei loui avoe, “Ata koeau Diue ataea. Iale abu nahie o komo vaveve toela vama. 21 Keau abu vaveve loui o komo Loma ata nahie menaka aiogevema. Iale nahi bae vaveveabe ke ehovai nahie vaveve halevalivebene.” 22 Kateai louge oe ataeau ke evisi isiviale Bolota Sailasita malevei havei. Ige Loma kosiveau ogoeabe dikohai abu esemu namigevege abu visugevelu. 23 Kebia visugevelata dibulae hanavei dibulae kosive namihai avoe, “Kobia malevei otovei bamueve dua vanela.” 24 Ige dibulae kosive keu ke evisi malevei oe uvu seleve otovei abu idi baluga kobugeveale ke uvumo veloeabe malei emei bamuevelu.

25 Iniale vavie minamo Bolou Sailasiti nogoli loui Dilava hoesehavosege dibulae uale keau ke evima. 26 Kateisege hamu balugau hatuge dibulae o keu kibikibiage solekavesite udaha bahataeau solahai alavoge abu seimita umudieveale keau bahata solahalu. 27 Ige dibulae kosiveu hovelahai elehage udaha bahataeau solahage au huhuai avoe, “Atae abulemo bahata nova detuluvisi tihatulu.” Isime au siga mai isiviale au ebika bisi. 28 Kateisege Bolou baita hohavoi avoe, “A ebika hama halenela. Noeabulike bahata kove ua.” 29 Kateai louge dibulae kosiveu au esemu mole namihage au lameba mai omige au mai Bolome Sailasime oe uvue tiale teteai vudiabemo dobai hoesegevenu. 30 Isi holoevei heie lohoale namigevei avoe, “Di kosivea, dana ono vade vai ukolikoli mai.” 31 Ige abu namihai avoe, “A uvu mai Iesu Kelisomo mamoi bae a esehi ukolikoli mave.” 32 Kateai louito Kosive hoto loui haivui ovemo umale kebiata haivelu. 33 Kateimale vavimo dibulae kosiveu Bolome Sailasime vatee ohe totoai hoesegevenu. Hoesegevege uoholige au au omo umale kebiahi babatisoalu. 34 Ige kosive keu kebia holoevei au oe tiale lovi ovege abu ilu. Ige malaha keu au ese laluvei abu uvu mai Iesuemo mavoalemo vahaeholahalu.

35 Iliale vavita Loma kosiveau abu bukate hanavege abu tiale dibulae kosive ke namihai avoe, “Kebia iovege abu tai.” 36 Ige dibulae kosiveu ke evisi tiale Bolo namihai avoe, “Loma kosiveau hoto hanavoi isiviale Sailasiti teve. Iale halevai talive ue dua vave.” 37 Isito Bolou tiale bukate kebia namigevei avoe, “Keau no malevei kotaholisito ata moaga kebia vudimo no visugevei no malevei dibulamo otovelu. Isi aike isiviale no iovege no hoidevei tai. Iale no bae katelahalivebene. Kosealemo noeau Loma ataea. Iale Loma kosiveau bae loholive no iovege no bae tai.” 38 Kateai louge bukateau hoidevei tiale Loma kosive namigevei avoe, “La malaha abuita malevei dibulamo otoveale keau Loma atae abulike.” Ige Loma kosiveau ke evisi vabulahalu. 39 Isi tialeau Bolota Sailasita sovavigevei loui avoe, “La nohovu. No la aiogeveale keu toelanu. La o ko halevai tige duave.” 40 Kateige Bolou Sailasiti dibula halevai Lidia oe tialeau keve evievi ata elegevei hoto loui negotieveito halevai tilu.

Copyright information for `KPX