Acts 17

Bolomeau Tesaloniae tilu.

Halevai tilialeau Avibolisi isi Abolonia evihai tilialeau Diue dubuu Tesaloniae ualeve velehovolu. Keabuna oleve keve tiliege Diue dubuu uale keve guligulilahagei. Iale bula abuita igaeta kebiamo Bolou tiale dubumo guliguliai Bukae Hoto dodavei ata haivenu. Isi Bukae Hotou Kelisou lohoveve louale ke loui namigevei avoe, “Dilavana Diue ata tedaeveveve kosive ke hanavoge auna lohoniege vatehani maleime hatisi tota hovelahai. Iale di la namigevema. Diue ata tedaeveveve keike Iesu Keliso.” Kateai louge Diue ata degomole isi Dilava hoesehavomale Gilikie ata moaga isi keate ivite degomole keau hoto ke evisi Iesu ehovalu.

Ige Diue ata degomoleau hoto ke evisi itumulahai tilialeau laskolo namigevege abu mole bevuevei igaetoai loholu. Lohoaleau o ke bahata aiohavoito Bolome Sailasimeho nilahai lohoaleau evievie ata mole Diesoni ke omo loholu. Keau isivialeike Bolome Sailasime elegevei havei malevei talive atae nimo otovei. Isito nilahage uoholige abu Diesoni mai evievi ata degomoleta malevei tiale oe kosive nimo otovei baita abuho loui avoe, “Ata koeabulike o bahatala vaveve toela vama. Iale keabulike ko nahie oe loholu. Keau lohoge Diesoniu malevei o hatuevenu. Iale keau bahata Loma kosive baluga Sisa ke menaka aiohavoma. Kosealemo abu loui avoe, ‘Kosive mole baluga Iesu keu ua.’” Laskoloeau kateai louge Loma kosiveau ata bahatahi hoto ke evisi itumulahalu. Ige Loma kosiveau louge Diesoniu evievi atahi ke ibina vai moni ovege abu iovege tilu.

Bolomeau Beliae tilu.

10 Iniale vau giduige evievi ataeau Bolota Sailasita hanavege abu Beliae tiale velehovoito halevai Diue dubue tilu. 11 Keve tige ata kebia vaveveu Tesalonia ata kebia vaveve nahate vaholisito duaveanu. Keau hotoeabe evisi ma seleveai vani bahata Bukae Hoto dodavei isiviale hilokage Bolou loumale kena vali seleve holisi. 12 Vaveve katealemoike Diue ata moagaeau hoto ke evisi Iesu ehovage Gilikie ata ivite degomoleta Iesu ehovalu. 13 Kateige Diue ataeau Tesaloniae umale keau ke evisi hilokage Bolou Beliae tiale Dilava hoto loui ata haivenu. Ige abu ke evisi lohoaleau isiviai ata holoevei abuhi talive Bolo hamai. 14 Kateige evievi ataeau ke evisi Bolo melavei avuluvuta davala vavae tisege Sailasiu Timotiti oe ua. 15 Keau Bolo melavei tiale Atenie velehovoi mavoito hoidevei Beliae lohoho vage Bolou namigevei avoe, “Talive Timotita Sailasita namigevege abu solekai loholive komo daemo lohoi.”

Bolou Atenie ua.

16 Bolou kateai louito o kemo Sailasime Timotime hemevei uime loboe dilava moagamoaga elegeveime kabebianu. 17 Au kebia elegevei tiale Diue dubue Diue ata isi Gilikie ata kebia haivenu. Isi tiale maketie Dilava hoto loui ata kebiata haivenu. 18 Kateige lulelete ata degomoleau Ebikulia hoto mai lohoale keau Sitoika hoto male kebiahi Bolo hoto kemo hoto nimolete louma. Kosealemo Bolou Iesuu hatai hovelahale ke loui namigevenu. Ige abu mole namigevei avoe, “Malaha vadeike ko au ebika mai mihatuma. Mesoho malaha keu dilava nimolete deiadaike au ke louma.” 19 Kateai Bolo melavei kanisolo balugaeau umale keve tilu. Matama ke ivilike Aliobagasi. Abu Bolo mai tiale keve velehovoi avuho loui avoe, “A aike loumale hoto ke ihu loui no namigevenela. 20 A hoto degomole louale keau noemo hotoe doga. Iale no isiviale aike ke ihu loui no namigevenela.” 21 Kosealemoike abu hoto ke loulu. Ateni ata isi ata degomoleau abuhi umale keabuna vani bahata hoto mole doga loui mole haivei isiviale ke evigei.

22 Abu kateai louge Bolou hovelahai namigevei avoe, “Ateni malahaea, di elehage laeau dilava moagamoaga hoesegevema. 23 Di la o kola lohoale la loboe dilava hoesegevemale ke elehanu. Isi la batabatae golomo la loboe dilava hoesehavoi hisaliai loui kosea, ‘No hilokaholiale dilava ke no komo hoesehavoma.’ Isito la dilava hilokaholisito hoesehavomale ke dana nova loui la namigevei. 24 Dilava keu vata vai onobenobe vaevei avuemo otoveale keu otogoe Kosive isi vatae Kosive. Iale keu bae ataeau abu adala dubu houale kemo ulivebene. 25 Dilava igaeu onobenobe bahata vaevei lu ata ovealemo nahiabuna oleve kateai bae adala vale mai omisi. 26 Dilavau subuta ata mole igae vale kemoike ata bahataeau lohoale vata bahatamo igaegaeai ui lotilu. Isito ataeau uoholisege au abu oleve keve uveve isi vani vaesute uveve ke ovenu. 27 Au ke vai isiviale ataeau kaovai huhuai elike hoesehavoi. Au ke vaito nahiemo haeava holioholinu. 28 Iale nahiabuna vuvunevemo ui tigei. Di hoto ke igaemo la ata moleu loui avoe, ‘Nahita eseabe nahiabulike.’ 29 Iale nahi Dilava ese holialemo huhuihuhui nimolete va halevai. Ataeau golo, silivi, mune malei abu lulelemo loboe dilava vaeveale keau Dilava seleve holioholilu. Isito Dilava seleve keu nimolete. 30 Subuta ataeau vaveve kateale vage Dilavau kebia elegevei aiogeveholisito aike ata bahata namigevei avoe, ‘La vaveve toela ke halevai di ehovave.’ 31 Au louale keu koseanu. Au vani mole ebagemale kela au ata mole ebagemale kena bae ata bahatae vaveve kaovai abu vamale kemo ibinaeabe ovei. Iale ata keike Dilavau etuvage hovelahanu.”

32 Atau hatisi hovelahale ke Bolou louge ata degomoleau ke evisi hehavosege degomoleau loui avoe, “Loholive tota hoto ke loumoleage no evisi.” 33 Kateai louge Bolou halevei tinu. 34 Isege ata degomoleau hoto evisi abu uvu mai Iesuemo mavoi Bolo ehovalu. Iale kebiamo ata degomole abulike koea. Daioniasi (Keu Aliobagasie kanisoloe esemu). Ige keate moleike Damalisi. Ige ata degomoleta.

Copyright information for `KPX