Acts 18

Bolou Kolinitie tinu.

Iniale vani mole Bolou Ateni halei Kolinitie tinu. Keve tiale Diue ata mole Akuila isi mahinave Bisila kebiamo tinu. Malaha ke neinaveu Bontasi vatae mamoge au halei tiale Itali vatae ua. Keve uniale Loma Kosive baluga Kalodiasiu menaka mamoge Diue ata bahataeau vata ke halevai vata degomoleve tilu. Kateige Akuilau abu mahinati Kolinitie lohoge Bolou tiale kebia elegevei abuhi ua. Abuhi keve ui loviabe ke nahate vai abu valai houmale ke nahate vai kemo ibina malenu. Isi bula bahata kela auna Diue dubue tiniege Diue ata isi. Giliki ata kebia haivei isivialeike abu Iesu hoto evisi ehovai.

Isege vani mole Sailasiu Timotiti Masedonia halevai Kolinitie loholu. Lohoale velehovoge Bolou au lovi ke halei vani bahata hotoe dua loui Diue ata haivei avoe, “La tedaeveveve kosive keike Iesu.” Kateai louge abu ke evilata hotove ke bamui avuho hotoe toela louge au abuho itumuai au ogo sesiai abuho loui avoe, “La hoto ko bamualemo vatehani malege keu la isivimoike. Keu di isivi holioholinu. Iale nova komo dana la halevei Diue ata holioholiale kebia haiveho tai.” Kateai louito halevei tiale Diue ata holioholiale malaha mole Tisiasi Diasitasi ke ou Diue dubue vavamo ualemo biloanu. Malaha keu Dilava hoesehavomale ata. Isege Diue dubue kosive Kilisibasiu au uvu mai Iesu omige ovemo umale kebiata abu uvu mai Iesu omilu. Ige Koliniti ata degomoleau hoto ke evisi abu uvu mai Iesuemo mavoi babatisolahalu.

Vavi molemo Dilavau lohoahoa nahate Bolo omige au elehasege Kosiveu avuho loui avoe, “Ainaho bae di hoto louveve ke vabuhavoi halegelive. Isito negobedai ata haivegenela. 10 Dana aiti uge atabeu bae a aiohavolivebene. Kosealemo di ata moagaeabulike kove ua.” 11 Ige Bolou vagana igae isi bata sigisi (6) ke uvumo o kemo ui Dilava hoto loui ata haivenu.

12 Vani mole Loma gamaniu kosive mole Galio ebagemage au Giliki vata nalinu. Kateimalela Diue ataeau mole bevuevei Bolo mai kotaho tilu. 13 Mai tiale kotae kosive namihai avoe, “Malaha kou isiviale ataeau vaveve nimolete vai Dilava hoesehavoi Lomae menaka ke aiohavoi.” 14 Kateai louge Bolou isiviai hotoeabe ibina louho vasege Galiou Diue ata namigevei avoe, “Di la namigevege evive. Malaha kou laemo vaveve toela vage dana la hoto evisi la tedaevei. 15 Isito di huhuige laeau la menaka kemo atae ivi unaha isi hoto moleike la ko loumalemo di bae malaha kemo vaveveve kaovalivebene. Isito la biaeau bae ke kaovave.” 16 Isi kateai loui ata kebia nunuvege abu heie tilu. 17 Kosive keu hotoeabe evioholige abu heie tiale abu dubue kosive Soseteni evudei mai lohoale kotae oe ulidamo hamage Galiou ke elehai hotobe louholisi momoleai ua.

Bolou Antiokae hoilahanu.

18 Vaveve keu uoholige Bolou Koliniti atahi uniale vani mole kebia halevei Akuilata Bisilata holoevei abuhi Senikiliae tilu. Keve usege Bolou Dilava ivimo menakale kemo Diue vaveve nahate vai au kina bohinu. Kateaito abuhi bouti mai Siliae tilu. 19 Tilialeau humaha tavae Evesasie dobuluvige Bolou avu igae tiale Diue dubue atahi hotohotoanu. 20 Ige ataeau isiviale Bolou vani degomole abuhi ui. Isito au isiviholinu. 21 Isi kebia namigevei avoe, “Dilavana isiviage dana tota lohoniege bae la elegevei.” Kateai louito kebia halevei bouti mai tinu. 22 Tiale Sesaliae velemai bouti halei Dielusalemae tiale ekalesia kebiahi vahaehoaito halevei Antiokae tinu. 23 Keve velemai vani degomole unahamo uito halei tota Galesia isi Vilisia vatae tiale evievi ata tedaevei negotievenu.

Abolosiu ekalesia tedaevenu.

24 Bolou kateai oisege Diue malaha mole Abolosiu Alekisandia o balugamo lohoale Evesasie lohonu. Malaha keu hoto loue dua vai Bukae Hoto kaovai kemo lulele baluganu. 25 Subuta malaha moleu Dioniu Iesu deiada louale ke loui namihage au negobedai Iesu hoto loue dua vai ata haivenu. Isito keu Iesu vaveve bahata hilokaholisito Dioni ata babatisogevemale ke vaveve unaha hilokanu. 26 Au kateai Diue dubumo vabuoholisi Kosive hoto louge Akuilau abu mahinati ke evisi melavei tiale abu oe Dilava deiada degomole neniai loui namihalu. 27 Iniale vani mole Abolosiu isiviale Giliki vatae tai. Tige Evesasie ataeau haokuvuiabeau Giliki vatae umale kebiaho levaleva hisaliai isiviale abu Abolosi hoesehavoi mai o hatui. Iniale au keve velemai Dilavau kebia huhuevei hoesegeveale hoto ke loui kebia negotievenu. 28 Negotievei ata moaga kebia vudimo lamisi Diue ata kebiaho hoto negote loui hotoeabe hamai Bukae Hoto mai selevetisi abuho loui avoe, “Iesu keu Diue ata tedaeveveve kosive Keliso.”

Copyright information for `KPX