Acts 19

Bolou Evesasi oe lovianu.

Abolosiu Kolinitie usege Bolou lohoale Esia vatae tiale Evesasi oe velemai evievi ata degomole elegevenu. Elegevei belagevei avoe, “La subuta evievi ata holige Munana Tumutena laemo lohonu.” Ige abu loui avoe, “Noeau a Munana Tumute loumale ke hilokaholilu.” Ige Bolou belagevei avoe, “La ole hotoike evisi babatisolahalu.” Ige abu namihai avoe, “Noeau Dioni hotoike evisi babatisolahalu.” Ige Bolou namigevei avoe, “Dioni ata babatisogevemale keu Diue ata namigevei avoe, ‘La la vaveve toela halevaliege bae babatisolahave. Isi la uvu mai di iae lohomale Kosive Iesu kemo mavoi ehovave.’” Kateai loui haivege abu ke evisi Kosive Iesu ke ivimo babatisolahalu. Ige Bolou au ada mai kebia tatamo mamoge Munanae Tumuu abuemo lohoge abu hoto nimolete loui kemo Dilava hotota loulu. Vaveve kateale vale keau bahata tuelo (12) unaha.

Ige Bolou ata kebia halevei bata abuita igaeta ke uvumo Diue dubumo ataeau Dilava adae vuvunemo uveve hoto ke loui ata haivenu. Au kateai baita loui isiviale ataeau hoto ke evisi Iesu ehovai. Isito ata degomoleau hoto ke evisito isiviholilu ehovaliho. Isi atae uvumo Kosive ehovaveve ke aiohavoi hotoe toela louge Bolou kebia halevei evievi ata unaha holoevei abuhi tiale ebouamale o baluga kemo biloanu. O keu Tailanasi oike. Iale o kemo Bolou vani bahata hotohotoai ata haivema. 10 Vagana abuita ke uvumo ata haivelage hoto keu Esia vatamo o kebia bahata sonumai gabiage Diue ata isi Diue ata holioholiale keau bahata hoto ke evilu.

Sikiva esee deiada

11 Dilavau au vuvune mai Bolo omige au vaveve nimolete vaevenu. 12 Katealemo evievi ataeabuna Bolo muko isi ogove ivi ke unaha malei tiliege vavahanite kebia golomo otovege vavahaniabe kena uoholigei. Isi munanae toela malemale kebia golomo otovege munanae toelana halevei tigei. 13 Bolou au esemuhi kateisege Diue ata degomoleau o igaegaela olahai munanae toela nunuvemale keau lohoale Bolou vamale ke nahate vai isiviale Iesu ivimo ata hoesegevei. Diue dubue kosive baluga Sikiva ke ese bahata seveni (7) abulike vaveve kateale vama. Iale vani mole keau tiale munanae toelau malaha molemo uale ke namihai avoe, “Bolou Iesu ivimo ata haivemale ke ivimo no a namihale halei tenela.” 15 Kateai louge munanae toela keu abuho loui avoe, “Di Iesuta Bolota hilokaevenu. Isito laeau olemea.” 16 Kateai lousege malaha nehe munanae toelau avuemo uale keu kebia vudievei havei ogoeabe dikohage keau vatetumu malei ove ke halevai vava unahata detuluvisi tilu. 17 Abu kateige ata bahata Evesasie uale keau ke evisi vabulahai Iesu hoesehavoge Kosive Iesu ke iviu abuemo baluganu. 18 Ige evievi ataeau lohoale ata bahatae vudimo vaveve toela abu vamale ke loui haivelu. 19 Ige eveimale ata degomoleau abu evee vaveve bukamo hisaliamale kebia malei lohoale ata bahatae vudimo mahoevelu. Buka kebia bahata mahoeveale ibinaeabeu bahata vivti taoseni kina (K50,000). 20 Vaveve katealemoike Dilava hotou negoai o bahata sonumai tinu.

Evesasie ata moleu Boloho itumuale deiada

21 Vaveve ke iae Bolou isiviale o ke halei Masedonia vata, Giliki vata isi Dielusalema o baluga kebiae tai. Kateai huhuai avoe, “Dana o kebiae taito bae halei tota Lomae tai.” 22 Kateai Esia vatae uito au esemu Timoti isi Elasitasi kebia hanavege abu vasohuta Masedonia vatae tilu.

23 Bolou Evesasie usege vaveve toelau evievi ataemo lohoale keu koseanu. 24 O kemo abuna siliva mahoi loboe dilavae munana vaevegei. Loboe dilava ke ivilike Daiana. Iale keabuna lovi ke vai moni baluga malegei. Lovi ke vale malaha mole ivilike Demitiasi. 25 Iale malaha keu au haokuvu degomole abu avuluvuta lovimale kebia hohavege abu mole bevuevesege malaha keu namigevei avoe, “Di haokuvuia, nahi lovi komoike ibinae dua malema. 26 Isito Bolou vamale ke la elehai evige au ata haivei avoe, ‘Ataeau abu adata dilava nahate vaevemale keau Dilava seleve holioholilu.’ Bolou hoto kateale louge Esia vata komo isi o baluga komo ata moagaeau hotove evisi ehovalu. 27 Katealemo ataeabuna nahi vamale ko voilahaholige nahiabuna monioholisi. Isi kateale vage nahie dilava Daiana ketana uoholige oleteabuna bae lohoi dubu komo ke hoesehavoi. Aike Esia vatamo umale kebia isi vata degomolemo umale kebiabulike nahie dilava hoesehavoma. Isito ataeabuna Bolo hoto evisi ehovage nahie dilava kena uoholisi.”

28 Demitiasiu kateai louge kemo mole bevuevei uale keau hoto ke evisi detumulahai baita holahai avoe, “Nahie dilava Daiana keu Evesasi o komo balugataho.” 29 Kateai baita louge o kemo ata bahataeau ke evisi loui tai lohoma. Kateilata mole bevuevei lohoale Bolo haokuvu Gaiasi isi Alistakasi kebia elegevelu. Masedonia ata abui keau Bololuvuta olahamale ataea. Iale abu kebia elegevei malevei eboue oe tilu. 30 Ige Bolou ke evisi isiviale talive ata kebia namigevei. Isito evievi ataeau katealeho isiviholisi kelualu. 31 Ige Bolo haokuvuiau vata kemo gamani baluga holiale keau hoto ke evisime Boloho hoto hanavoi namihai avoe, “Ainaho eboumale o keve talive.” 32 Kateisege o ke uvue ata bahataeau hoto ke loui daudauasege degomoleau hoto nimolete lousege degomoleau hoto mole louma. Kosealemo abu keve igaetoale ke ihu hilokaholilu. 33 Ata bahataeau kateisege Diue ataeau Alekisanda kabitisi iovai isiviale au talive atae vudimo lamisi hoto loui. Ige au tiale au adata keluevei isiviale namigevege abu hoto ke hilokai. 34 Isito abu ke elehage keu Diue ata. Katealemo abu tota hoto ke baita loui holahai avoe, “Nahie dilava Daiani keu Evesasi o komo dilava baluga.”

35 Abu hoto ke unaha loui kateilage oe kosive balugau hovelahai kebia keluevei namigevei avoe, “Evesasi ataea, ata bahataeau hilokage nahie o komo nahie dilava baluga Daiana ke nahiabulike nalima. Isi mune tumuteu otogomo dobai lohoale keta nahiabulike nalima. 36 Atabeu bae ke vovoholivebene. Iale la osiohoike vaveve kateale vama. Vaveve kateale halevai tobekai uve. 37 La osiohoike malaha abuita kobia malevei loholu. Keau nahie dilavae dubu kemo onobe vai vavoloholilu. Isi nahie dilava keho hotobe toela louholilu. 38 Iale Demitiasiu au esemuhi isiviai kotaho valiege kotae vaniu lohoge bae loholive vaveveabe lousege abuta la vaveve loui. Vani kela kotae kosiveu usege loholive bae ke louve. 39 Isi o komo hotobeta uge ke mai talive kanisolo hotohotomo bae louve. 40 Lana kateale vaholisito vaveve toela koseale vage Loma gamanina ke evisi nahie o ko aiohavoi. Isi nahie belagevege nahiabuna oleve kateai vaveve ke ihu loui namihai.” 41 Kateai louito ata kebia iovege tilu.

Copyright information for `KPX