Acts 2

Munanae Tumuu otogomo lohonu.

Iniale vani mole Diue vahaehoe vani mole Bentikosi keu lohonu. Iale vani kemo Iesu esemuiau bahata bevuai o igaemo ua. Igaetoai o kemo usege lulu moleu hanunu ke nahate otogomo luluai lohoale oe uvu ke bahatamo lohoge abu evilu. Isi nilahai elehage keu venee vedodo ke nahate dobai lohoi igaegaeai kinaeabemo ui lotinu. Vaveve keu Dilava Munanae Tumuike abuemo ui vuvunetievege abu igaegaeai hoto nimoletemo hoto loui lotilu.

Vani kemo Dilava hoesehavomale Diue ata moagaeau Dielusalemae ua. Keau Dielusalema ata holioholisito vata bahatamo lohoale eboulahai Dilava hoesehavoma. Iale keau luluale ke evisi bibuluvisi o keve lohoaleau o kela velehovoi vikolahalu. Kosealemo keau evige Iesu esemuiau hotoeabe igaegaemo hoto loui lotilu. Abu ke evisi vikolahai loui avoe, “Nahi hilokage malaha keau Galili ataeabulike. Keau nahie hoto hilokaholilu. Iale oleve kateike abu vai nahie hoto selevemo hoto louma. Nahiau o igaegaeai matama nimolete kebiamo loholu. Batia, Media, Elama, Mesobotamia, Diudia, Kabadosia, Botasi, Esia vata kebiamo loholu. 10 Isi Vilisia, Babilia, Egubito, Keliti, Alebia, Libia (Keu Sailini vavae) vata kebiamo loholu. Isege nahi benahateau Loma o baluga kemo loholu. Nahi degomoleau Diue ata seleve. Isege nahi degomoleau Diue ata holioholisito Diue vaveve ke vama. 11 Nahiau vata nimolete kebiamo loholu. Isito nahi malaha kebia hoto evige keau nahie hoto selevemo Dilava vaveve nimolete louma.” 12 Kateai tetelahai mole namigevei avoe, “Osialemoike abu vaveve kateale vama.” 13 Isi kateige degomoleau helahai loui avoe, “Ba, keau e toela ilike vaime katelahalu.”

Bitau hovelahai Dilava vaveve lounu.

14 Abu kateai louge Bitau abostolo degomolehi hoto ke evilu. Ige Bitau hovelahai baita namigevei avoe, “Diue ata bahataeau Dielusalemamo uale evive. Di isiviale vaveve ko deiada loui la namigevei. 15 La huhuige no e toela ilu. Isito keu hoto seleve holioholinu. Elehave. Vau aike alamonu. Iale la huhuige atabena valive vavita vavita e toela isi. Ba. 16 Isito beloveta Dioelau subuta mole hisaliale keike esemu koeau aike vama. 17 Dioelau hisaliale hoto keu koseanu.

‘Dilavau avoe, Dana vanie gabila di Munanae Tumu hanavoge auna dobai lohoi la bahata vuvunetievege la eseabuna ono vadeu gabie lohoveve ke loui ata namigevei.
Isege la atae doga keabuna lahoahoai.
Isege la malahae kosive keabuna tababu nimolete elegevei.
18 Ige Munana Tumutena dobai lohoi di esemu bahata negotievege malaha keate bahataeabuna ono vadeu gabie lohoveve hoto ke loui ata namigevei.
19 Ige dana vaveve nimolete otogomo hanavege vanina loasege batana tahoai.
Isege heie vata kove taho, vene isi dio balugana ui.
Keau kateisege iave keve Kosive vani balugana bae lohoi.
21 Vaveve katealeu velemage oleuoleu Kosive ivimo Dilava imihage auna kebia malevei.’
22 Iselala ataea, di hoto evive. Iesu keu Nasaleta omo lohoge Dilavau tedahoge au vuvunevemo vaveve nimolete vai vikoe vaveve nimoleta vaevenu. Iale au vadeu vale ke la elehai hilokalu. 23 Isito la isiviale hamage au hatisi. Isi kateai mai atae toela ovege abu mai idie domo hamage au hatinu. Isito subuta mole Dilavau au lulelemo la vaveve ke hilokai loui avoe, Abuna katelahai. Ialeike la ke valu. 24 Iesuu vatehani mai hatiale kemo Dilavau etuvage au hovelahanu. Kosealemo hatihati ke vuvuneu mage au gulimo uveve keu anekianu. 25 Deividiu subuta Samusi bukamo Iesu vaveve koseale hisalianu. Avoe,

‘Di hilokage Kosiveu vani bahata daiti uma.
Keu di vavamo umalemo vaveve isutena daemo lohoge di bae kemo dobalivebene.
26 Ialemo di uvuu vahaeho balugage di Dilava hoesehavoveve hoto louma.
Di hilokage dana hatige auna tota di etuvai.
27 Iale di hatige au bae di munana halege au bae odavae ulivebene.
Isi au bae au esemu tumute ke halege au bae gulimo ui sakavalivebene.
28 Au ukolikolie humaha di haivui vani bahata daiti uge di kemo vahaeho baluganu.’
29 Di haokuvuia, di isiviale nahie buluve Deividi ke deiada louge avuemo lulelelahave. Keu subuta mole hatige abu mai abavulu. Iale vutave keu nova avulike ua. 30 Deividi keu Dilava beloveta holisi hilokage Dilavana au ono vade louale ke vai. Au Deividi namihai avoe,

‘Dana aemo a valada mole mage auna kosive holisi telonamo ugulamoi.’
31 Ige Deividiu ke evisi Dilavau gabie vaveve hilokai Kelisou hovelahaveve kemo loui avoe,

‘Au hatige Dilavau bae munanave halege au bae odavae ulivebene.
Isi gulimo halege au bae ui sakavalivebene.’
32 Hoto kateale loualemo Dilavau etuvage hovelahage no ke elehalu. 33 Dilavau Iesu ebagamai au ada inuteve mamoi au louale ke nahate au Munana Tumute omige au Munanae Tumu noevege no vuvunevemo hoto ke louge la evilu. 34 Deividiu Iesuu vale ke nahate vai ehue tioholinu. Isito keu subuta loui avoe,

‘Dilavau di Kosiveho loui avoe, Di ada inuteve ugulamonela.
35 Isege di a aiohavomale kebia malevei a veloe heimo otovege Kosiveabe holinela.’
36 Iselala ata bahataea, hoto ko evive. La Iesu mai idie domo hamale keike Dilavau etuvage hovelahai Kosive holisi a tedaeveve ata Keliso holinu.”

37 Bitau hoto kateale louge abu ke evisi huhube nimole valu. Isi kateai Bitata abostolo degomoleta namigevei avoe, “No haokuvuia, noeabuna vadeu vai.” 38 Ige Bitau namigevei avoe, “La bahata la vaveve toela vamale ke halevave. Isime Iesu Keliso ivimo babatisoage Dilavana la vaveve toela ke ulihai au Munanae Tumu laovei. 39 Dilavau isiviale au Munanae Tumu laovei la ese ovei olemeau haeavamole ui Dilava hoto eviale kebiata ovei.” 40 Bitau hoto ke loui hoto degomoleta loui namigevei avoe, “Nova vata komo ataeau vaveve toela vage Dilavana ibinaeabe ovei. Iale kemo hoidevege Dilavana la malevei.” 41 Kateai louge vani kemo ata moagaeau deiada ke evisi abu uvu mai avuemo mavoi babatisolahalu. Ata bahata tili taoseni (3,000) keau babatisolahai Iesu esemuhi igaetolahalu. 42 Isi vani bahata abuhi igaetolahai abostoloeau louale ke evisi negolahai guligulilahai aleto isi Dilava hoesehavolu.

Evievi atae vaveve

43 Abostolo ata keau vikoe vaveve isi vaveve nimolete vaevege ataeau ke elehai vikolahalu. 44 Ata oleuoleu abu uvu mai Iesu omiale keau igaetoai lohoi Dilava hoesehavoi abu kunai bahata tasalievei mole ovelu. 45 Isi abu vata abu kunai voievei moniabe malei kemo kunaiholimale kebia ovema. 46 Abuna vani bahata abu dubu balugae tiliege igaetolahaime guligulilahagei. Isime oe tiliege igaetolahaime lovi isi vahaeholahai mole tedaevegei. 47 Keau katelahai Dilava hoesehavoge ata degomoleau ke elehai vahaehoabe vai Kosive hoto evige au kebia malevege abu Iesu esemuhi igaetoalu.

Copyright information for `KPX