Acts 22

Bolou Diue ataho au deiada lounu.

Au loui avoe, “Di haokuvuia, bahata di hoto evisege di di deiada louge evive.” Isi kateai hotoeabe selevemo namigevege abu bahata hotohotoholisi ua. Ige au namigevei avoe, “Dau Diue ata. Iale di neinau vata mole Silisia keve o mole Tasisie di mamoito di esebuluta usege abu di mai hanavoge di Dielusalemae lohoale kove velemage menaka haivemale kosive baluga Gameliela keu di haivunu. Kosive keu nahie buluve vaveve isi menakaeabe ke bahata loui di haivuge di kemo negoai la nahate vai isiviale Dilava hoesehavoi. Isime di subuta Iesu evievi ata kebia havei aiogevei keate malaha kebiata havei malei dibulae otovema. Iale lana la dubue kosive isi kanisolo baluga kebia namigevege abuna bae di vaveve hilokamale ke loui la namigevei. Diue ataeau Damasikasie umale kebiaho abu levaleva hisaliai malei daovage di ke elehai isiviai talive Iesu evievi ata kebia seimita umudievei malevei loholive kove aiogevei.”

Bolou Kosive elehale deiada lounu.

Abo 9.1-19; 26.12-18

“Di vaveve kateale huhuaito halei lohoale Damasikasi vavae lohosege vanie lilimo ataga mole balugau otogomo dobai lohoale di bamunu. Ige di vatamo dobai evisege hoto moleu dahoe loui avoe, ‘Solo, Solo, a osiohoike di aiohavoma.’ Ige di loui kosea, ‘Kosive, ole a.’ Ige au loui avoe, ‘Dau Nasaleta ata Iesu keike a aiohavoma.’ Kateai di namihage daluvuta lohoale keau ataga ke elehaito daho loumale hoto ke evioholilu. 10 Kateige di Kosive namihai kosea, ‘Kosive, dana vadeu vai.’ Ige au daho loui avoe, ‘Hovelahai Damasikasie talive ata moleu bae Dilavau a ono vade vaveve louale ke loui a namihai.’ 11 Ige ataga balugau daemo lohoge di niu keduige daluvuta tiale keau di melavei Damasikasie tilu.

12 “O kemo malaha mole Ananaiasi keu ui vani baita nahie menaka ehomai Dilava hoesehavoma. Katealemo Diue ata bahataeau Damasikasie umale keau vaveveve ke elehai malaha ke eahalema. 13 Iale malaha keu lohoale di vavamo lamisi loui avoe, ‘Di haoka Solo, bato nianela.’ Kateai lousege di niai elehanu. 14 Ige keu loui avoe, ‘Nahie buluvebia Dilavau a ebagemai isivialeike a isivive ke hilokai esemuve tumute ke elehai biageu au hoto louale ke evisi hilokai. 15 Isi isivialeike a vadeu elehai eviale ke loui ata bahata haive. 16 Iale a ono vade nalisi uma. Hovelahai Kosive ivimo babatisoage a vaveve toelau uoholisi.’”

Dilavau lahoahoamo Bolo haivunu.

17 “Kateige di o kemo uniale hoilahai Dielusalemae lohoale dubue uvue guligulianata lohoahoai Kosive elehanu. 18 Elehage au dahoe loui avoe, ‘Solekai hovelahai o ko halei tenela. Kosealemo ata koeau bae a di hoto louale ke evisi malivebene.’ 19 Ige di loui kosea, ‘Kosive, keau hilokage di dubuiabe tiniale a ehovamale evievi ata kebia malei havei aiogevenu. 20 Ige ata degomoleau a hoto loumale esemu mole Sitiveni hamage di kebia kelueveholisito dabaeabe ogo nalievesege abu hamage hatinu.’ 21 Kateai louge Kosiveu daho loui avoe, ‘Dana a hanavoge haeavamoleve Diue ata holioholiale kebia haiveho tenela.’”

22 Bolou au deiada ke lounata Diue ata holioholiale kebiae tiveve hoto louge abu ke evisi hovedevei baita loui avoe, “Hamage au hatai uoholisi. Keu nita uale keu toelanu.” 23 Kateai loui itumulahai itolahai abu ogo malei hatui gogea mugai malei ehue hatulu. 24 Kateisege Loma ame kosiveu au esemu namigevei avoe, “Ko mai talive oe uvue visuhavoge au au vamale ke nahiho louge elike nahi Diue ataeau avuemo vamale ko ihu hilokai.” 25 Kateai louge abu mai tiale oe uvue visuhavoho umuvage au ame esemu moleu vavavemo lamiale ke namihai avoe, “La di toela kaovai hilokaholisito dahavo kavage keu toelanu. Dau Loma ata. Iale lana daemo vaveve kateale valiege Loma menaka ke eguvave.” 26 Ige ame malaha keu ke evisi tiale au kosive baluga namihai avoe, “Ata keu Loma ataike. Iale nahi hamage keu toelanu.” 27 Ige ame kosiveu tiale Bolo belahai avoe, “Au ana Loma ata.” Ige Bolou loui avoe, “Ito.” 28 Ige kosive keu namihai avoe, “Dau Loma ata holiliho ibina baluga vanu.” Ige Bolou loui avoe, “Au kateanu. Isito dau di mamau Loma ata.” 29 Kateai lousege ame esemu keau visuhavoho vavavemo laviale keau halevalu. Ige ame kosive keu Bolou Loma ata holiale ke evisi vabuanu. Kosealemo au au esemu namigevege abu Bolo umuvalu. 30 Iniale vavita ame kosive keu isiviale Bolo mai Diue ataeau avuemo hoto loumale ke kaovai. Isi louge abu dibulae melavei loholu. Isi hoto hanavoge Diue dubue kosive isi kanisolo ata bahata keau lohoale usege au Bolo mai vudiabemo mamonu.

Copyright information for `KPX