Acts 25

Bolou isiviale Loma o baluga keve kotai.

Iniale vanie ni abuita igaetaeau uoholige kosive nehe Vesitasiu au o Sesalia halei Dielusalemae tinu. Tiale keve velemage Diue dubue kosive isi oe kosive degomoleau avue lohoale Bolou vamale deiada ke loui namihalu. Namihai avoe, “Ana vali Bolo hanavoge au Dielusalemae lohoi.” Abu hoto ke loui isivialeike Bolou lohosege abu humaha tavae hamai. Abu kateai louge kosive keu namigevei avoe, “Bolou aike Sesaliae dibulamo uale di hoilahai tiveveu vuguvuguanu. Ialelua la oleuoleu vuvune malealeau daluvuta Sesaliae talive keve Boloemo vavevevebe toelau uge kaovave.

Vesitasiu deiada kateale louge uoholige au abuhi ui bula mole ke vaito bula mole ke uvue halevei Sesaliae tinu. Iniale vavita au kotamale keve ugulamoi louge abu Bolo melavei loholu. Lohoge Diue ataeau Dielusalemamo lohoale keau Bolo mai evilikahavoi au vaveve degomole vaeveholimale ke loulu. Abu kateai hoto ke mai selevetiveve humahadau uoholinu. Kateige Bolou hotoeabe hamai loui avoe, “Dau Diue menaka isi dubuiabe aiohavoholisi Loma kosive baluga Sisa keta di aiohavoholinu.” Kateai louge Vesitasiu isivialeike Diue atae isivi vai. Kateai Bolo namihai avoe, “Ana isiviage naiti Dielusalemae talive keve kotalahai bae hoto ko inutolotolohavoi.” 10 Ige Bolou avuho loui avoe, “Di bae keve talivebene. Loma gamani balugau kotamale komo dana di vaveve bahata louge au uoholisi. Di hilokage dau vavevebe toela Diue ata kebiamo vaholige ata di vaveve ke hilokanu. 11 Iale mesoho di vaveve toela vai menaka aiohavoge a dahamoge di hatige keta duave. Isito di vaveve toela vaholisege a bae di mai ata kobia ovelivebene. Di isiviale Loma gamani kosive baluga Sisa keu di deiada evisi.” 12 Kateai louge Vesitasiu au esemuhi hotohotoai gabiai Boloho loui avoe, “Duave. A isivialeike Loma kosive balugau a hoto evisi. Iale dana a hanavoge avue tenela.”

Bolou Agilibata amakiniveta vudimo laminu.

13 Vani mole Kini Agilibau abu amakini Benisiti Sesaliae deiai Vesitasie loholu. 14 Lohoale vani degomole avuluvuta usege au Bolo deiada loui Agiliba namihai avoe, “Di Velisi lovo mage au dibulae ata mole halege keu ua. 15 Ige di vani mole Dielusalemae tige Diue dubue kosive isi oe kosive degomole keau daemo ata ke vaveve kaovai isiviale di ke hamage au hatai. 16 Ige di kebia haivei kosea, ‘Keu Loma gamani vaveve holioholinu. Iale vasohuta mole vudimo lavisi mole vaveve kaovai kotalahai ke hilokaito bae hamave.’ 17 Iniale abu kove kotaho lohoge di vavita solekai tiale kotamale keve ugulamoi louge abu malaha ke melavei dae loholu. 18 Isi lohoge Diue ataeau hovedevei vaveveve toela louge di huhuai kosea, ‘Mesoho abuna malaha ke vaveve toela baluga loui.’ Isito abu kateholilu. 19 Isito abu guliguliamale ke hoto unaha louma. Ige Bolou malaha mole Iesuu hatiale kemo loui avoe, ‘Keu hovelahanu.’ 20 Abu kateige di dolodoloai huhuai kosea, ‘Dana oleve kateai hoto kobia ihu hilokaevei.’ Isi kateai Bolo namihai kosea, ‘Ana isiviage naiti Dielusalemae talive kotalahai hoto ko ihu kaovai.’ 21 Ige keu katealiho isiviholisito isiviale tige Loma kosive balugau bae deiadave evisi. Ige di iomage au dibulae usege di au tiveve ke humahada kaovama.” 22 Velisiu hoto kateale loulage Agilibau namihai avoe, “Di isivialeike data malaha ke hoto evisi.” Ige au avuho loui avoe, “Duave. Nivu loholive bae hotove evinela.”

23 Iniale vavita Agilibau Benisiti Bolo elehaliho lohoge ata moagaeau lohoale isiviale kosive kebia vaveve elegevei. Ige ame kosiveau oe kosivehi bahata igaetoai loholu. Kateisege Vesitasiu hoto hanavoge abu Bolo melavei loholu. 24 Ige Vesitasiu loui avoe, “Kini Agiliba isi la bahataea, malaha ko elehave. Kove isi Dielusalema keve Diue ataeau malaha ko vaveve toela loui di namihai isivialeike di ata ko hamage au hatai. 25 Kateige di ata ko vaveve kaovage vavevevebe toelau uoholige di hamaveve ke humahadau uoholinu. Isito biageu isiviale Loma kosive baluga elehai au deiada loualemo dana iomage auna tai. 26 Isito dana hanavoniege hoto vade toleai Loma kosive haivui. Kateike di vaime mai lae lohonu. Iale Kini Agiliba, di isiviale neniai ata ko hoto evisi bae tota di haivuge di Loma kosive balugaho levaleva toleai haivui. 27 Kosealemo di dibulae atae vaveve toela hilokaholisito levaleva hisalikavai hanavoale keu daemo anekianu.

Copyright information for `KPX