Acts 26

Bolou Kini Agiliba vudimo hoto louma.

Vesitasiu kateai louge Agilibau Bolo namihai avoe, “Di a namihama. A biageu hovelahai a deiada lounela.” Ige Bolou hovelahai au ada ebagemai loui avoe, “Kini Agiliba, di deiada ko louge evi. Di a vudimo lamisi Diue ataeau daemo loumale ke loui a haivui vahaehoanu. Kosealemo di hilokage au Diue menaka isi vaveveabe ke hilokale di isiviale kabebi haleito di louale ke evinela. Di esebuluta ui lohoale ke bahata Diue ataeau hilokalu. Isi di vata seleve uniale kosi holisi halei lohoale Dielusalemae uale ke bahata abu hilokalu. Iale abu hilokale ke abuna louge keu duave. Abu hilokage dau Balisia ata. Iale Balisia keau Diue menaka kebia ehovei vaveveabe kemo negoai ke vama. Ige data vaveveabe kemo negoai ke vama. Iale di nova lamisi kotamale keu koseanu. Di huhuige Dilavau subuta no buluvebiaho louale keike lohoale nova velemanu. Iale hoto ke igaeike Diue valada tuelo (12) keau ke kaovai vavita gututa Dilava hoesehavoi isivialeike ke mai. Diue ataeau di mai kotalahale keu di menakaeabe aiohavoholisito hoto nehe ke igae no abuhi ehovamale keike di louge abu di mai kotalahalu. Iale Iesuu hatai hovelahale hoto kemo la osiohoike dolodololahalu. Ose la huhuige Dilavau haluviale kebia tatuveveve keu avuemo anekianu.

“Di subuta huhuai kosea, ‘Dana vaveve toela moaga vai Nasaleta ata Iesu ke ivi aiohavoi.’ 10 Isi kateai subuta Dielusalemae ui vaveve kateimale vai Diue kosivebiamo vuvune malei Iesu ata kebia aiogevei malei dibulae otovema. Kosealemo kosive keau isiviale evievi ata kebia havege abu haluvisi. Ige data katealeho isivianu. 11 Vani degomole di no dubu moagae timale Iesu ata kebia kaovei malevei aiogevei isivialeike abu Iesu ehovamale ke halevai. Isi dana itumu baluganiege tiniege o degomole keve kebia degomoleta aiogevegei.”

Bolou au ekalesiale deiada louma.

(Abo 9.1-19; 22.6-16)

12 “Di kateai vani mole isiviai talive dubue kosivebiamo vuvune malei Damasikasi oe talive ata katealebia aiogevei. 13 Isi kateai tiale keu humahada tavae vanie lilimo tisege ataga baluga vanie ni ke evihaleu daemo halui daluvuta tiale kebiatamo halunu. 14 Ige no bahata vatamo dobuluvisege da igaeu Diue hotomo hoto mole evige au loui avoe, ‘Solo, Solo, a osiohoike di aiohavoma. A di ata aiogevemale kemo onoinata a ebikata aiohavoma.’ 15 Ige di hoto ke evisi loui kosea, ‘Kosive, ole a.’ Ige au loui avoe, ‘A di aiohavomale Iesu ke dalike. 16 Iale hovelahai laminela. Di ae lohoi isiviale au di esemu holisi a nova elehale ko loui ata haivei di gabie onole vaveve a haivuge keta loui ata haivenela. 17 Isege dana bae Diue ata isi Diue ata holioholiale kebiamo a tedahoi a hanavoge kebiae tenela. 18 Kebiae tiniege niabe alavoge abuna vavie vaveveta Setene vaveveta halevai atagae vaveve vai Dilava ehovai. Abuna kateale vai abu evievi mai daemo mavoge dana vaveveabe toela ulihage abuna otogoe tai Dilavau au ata maleveale kebiahi ui.’”

Bolou au lovie deiada louma.

19 Bolou kateai loui Kini Agiliba namihai tota loui avoe, “Hoto keu otogomo lohoge di ke kabebihavoholisito evinu. 20 Di ke evisi vasohuta tiale Damasikasi ata haivei halei tiale Dielusalemae velemai ata haivenu. Isi Diue ata isi Diue ata holioholiale kebia vata bahatae tiale haivei namigevei kosea, ‘La vaveve toela halevai Dilava ehovai vaveve dua vage auna ke elehai huhuige laeau ekalesia seleve.’ 21 Katealemoike di vani mole Diue dubu baluga keve usege abu isiviale dahavoge di hatai. 22 Isito kateimalela Dilavau di tedahoge di aike uniale hotove loui vatae kosive isi ata bahata kebia haivema. Subuta beloveta degomole isi Mosese keau louale nahateike di loui ata haivema. 23 Abu loui avoe, ‘Kelisona hatiniege tota hatihatimo hovelahai ukolikolie hoto loui Diue ata isi Diue ata holioholiale kebia haivege abuna kemo lulelelahai.’ Iale ke nahateike data louma.”

24 Bolou hoto kateale louge Vesitasiu baita avuho loui avoe, “Bolo, ana tilogoanu. Mesoho a lulele moaga kaovalage a kinau toelanu.” 25 Ige Bolou avuho loui avoe, “Kosive, di tilogoholisito hoto seleveike di ke lounu.” 26 Kateai louito Kini Agiliba namihai avoe, “Di huhuige vaveve ko bahataeau hogodeveholige a vaveve bahata kobia hilokaevenu. Iale di vabuoholisito momoleai hoto ko louma. 27 Iale Kini Agiliba, ana belovetaeau louale ke evisi manu. Di huhuige a ke evisi manu.” 28 Kateai louge Agilibau namihai avoe, “Bolo, a huhuige ana valive hotoe esehame kemo di mage di evievi ata holisi Dilava ehomai.” 29 Ige Bolou namihai avoe, “Hotoe esehame mesoho hoto baluga keta duave. Isito di Dilava imihai isiviale a isi ata bahata komo ualeau da nahate vai evievi ata holisi Dilava ehovai. Di katealeho Dilava imihaito isiviholinu la seimita di ada umuvale ko nahate valiho.”

30 Bolou kateai louge gamani kosive Vesitasi, Kini Agilibau abu amakini Benisiti isi esemuiabe bahata keau hovedevei heie tilu. 31 Heie tiale mole namigevei avoe, “Malaha kou vavevebe toela vaholiale nahiabuna oleve kateai dibulae hanavoi mesoho hamage au hatai.” 32 Ige Agilibau Vesitasi namihai avoe, “Malaha keu Loma kosive baluga Sisa elehaho namihaholivatebe nahi iovage au oe tinu.”

Copyright information for `KPX