Acts 27

Bolou bouti mai Lomae tinu.

Iniale vani mole kosive keau Bolo mai Italie hanavoveve humaha ke kaovaliale bae bouti mole elehai Bolota dibulae ata degomoleta malevei ame kosive mole Diuliasi omisi isiviale au nalievei. Keu ame etule mole Ogasita ke kosive. Ige no bouti kemo biloluvilu. Bouti keu Adalamiti kemo lohoale isiviale Esia vatae tai. Kateige no kemo biloluvisi tige malaha mole Alistakasi keu nohehi tinu. Malaha keu subuta Masedonia vatae o mole Tesalonia ke halei lohonu. No vani mole lohoale Saidoni oe velehovoge ame kosive Diuliasiu Bolo hoesehavoi namihage au tiale au haokuvu elegevege abu isivive hau omilu. Ige no o ke halevai tota tige no tiveve keveatae heluka balugau lohoma. Ige no hedevei vata mole Saibalasi ke iae lotilu. Keve lotilialeau Silisia vata evihai lotilialeau Babilia vata keta evihai tilialeau Lisia vatae velehovoi o mole Maila keve dobuluvilu. Isi keve usege ame kosive keu bouti kaovasege bouti moleu Alekisandia kemo lohonu. Iale bouti keu Italie tiho vage kosive keu no holoevei kemo tinu.

Kemo tiale heluka balugau lohoge no saiavoi tilialeau o mole Naidasi keve velehovolu. Isi kemo inuta tioholisito hedevei vata mole Keliti keve tilialeau matama mole Salomone ke evihai Keliti vatae iae lotilu. Keve lotiale vatae vava unahala lotilu. E keu toela balugage no saiavoi tilialeau boutiu lamimale matamae duae lavilu. Matama ke vavamo o mole Lasia keu ua.

Ige no keve dobuluvisi vani moaga ua. No isiviai taito eu toela seleveage no keve usege Diue ataeau abu vaveve toela ulihamale ke vaniu uoholinu. Ige Bolou hoto mole loui kebia namigevenu. 10 Isi avoe, “Di la namigevege evive. Nahiabuna vani kosealemo tiliege boutina toelage kunaiabuna emo tai uoholige mesoho nahiabuna haluvisi.” 11 Bolou kateai lousege ame kosive keu hotove evioholisito bouti ke biage isi matahamale kebia hoto evinu. 12 Abu isiviale ke halevai o moleve tai. Kosealemo boutiu vaganamo keve lamiale keu toelanu. Kateige abu isiviai talive Keliti vatamo o mole Vonisi keve ui. Keu boutiu lamimale matamae dua. Helukau lohoito negoholimale matama.

Hanunu balugau lohoale deiada

13 Iniale vani mole heluka esehameu lohoi duaveage abu loui avoe, “Nahi tai.” Isi kateai abu boutie anika butuhai mai mavoi vatae vava unahala tilu. 14 Tisege hanunu baluga bouti matahamaleau ivihai avoe, Elokadoni keu vataeatae lohoale boutiemo lohonu. 15 Keu lohoale bouti mai tige abu isiviai bouti giloai hoidevei vataeatae tai. Isito hanunu balugau negoalemo abu kateige anekianu. Ige abu halevasege hanunu keu bouti mai e ni seleve tinu. 16 No katelahalata lohoale e nie vata mole Kolada ke iae loholu. No ke iae lohoime vanagi mai bouti baluga iae etunuvale ke ebagevage keu toloanu. Isito no negoai ke ebagevai mai boutie uvue mavolu. 17 Ige eu no bouti baluga ke aiohavoge toelale ke no hote mai bouti ke valahatui umuvage bouti matahamale keau vabulahai valai butuhai etolevalu. Abu huhuai avoe, “Onoilage hanunuu no malevei Avilikae tiniege esagamo vatoge no haluvima.” Kateisege hanunuu no malevei tota e nie tinu. 18 Iniale vani mole eu balugai toelage abu kako degomole malei davalamo hatuge boutiu vokovokoanu. 19 Iniale vani mole eu tota kateige abu boutie hau degomole malei davalamo hatulu. 20 Hanunuu kateai vani moaga loholage vau bukai loalage no vanita didita elehaholisi moleho loui kosea, “Nahi bae ulivebene.”

21 Keau katelahai vani moaga lovi ioholige Bolou vigoeabemo lamisi namigevei avoe, “Evive. Di Keliti vatae laheho loui kosea, ‘Ti halevave.’ Ige la di hoto evioholige nahi lohoalemoike vaveve toela kou nahiemo velemanu. 22 Isito di hoto mole louge evive. Negolahave. Labeu bae hatilivebene. Lana bahata usege bouti unahana toelai uoholisi. 23 Di hilokale keu koseanu. Di Dilava baluga ke hoesehavoi atave holialemo au nivu vavimo au anelu hanavoge dae lohonu. 24 Isi loui avoe, ‘Bolo, ainaho vabualive. Ana bae Loma kosive baluga Sisa ke vudimo lamisi a deiada lounela. Ige Dilavau a guliguli ke evialemo aluvuta timale kebiataeabuna ue dua vai.’ 25 Anelu keu daho louale deiadaike di loui la namigevealemo negolahave. Di huhuige Dilavau hoto ke louale auna bae velemai. 26 Velemage bouti kona tiniege vata moleve vunavunai toelai.”

27 Bolou kateai lousege hanunu balugau bula abuita ke uvumo no bouti mai e baluga Meditelenia kemo tiniale vavi ke vigomo bouti matahamaleau huhulahai avoe, “Mesoho nahi aike vatae vavaike ko lohoma.” 28 Kateai loui isiviai hilokage esagana vuguvuguanu. Emena egeanu. Kateai hote mai mune mai avuemo etunuvai emo manevege keu dobai esaga male egeveu uani handele tuenti (120). Ige abu uito tota ke nahate va moleage egeveu dobai naintianu (90). 29 Kateai vabulahai loui avoe, “Nahi aike onolahalata munemo tima.” Isi kateai bouti iae anika abuita abuita malei emo hatui isiviale vau solekai alamoi. 30 Isi vabulahai isiviale vanagi mai bouti baluga halevai vatae tai. Isi lobogevei loui avoe, “No anika malei vanagimo talive boutie ulimo hatui.” 31 Kateai vanagi mai manevesege Bolou ame kosiveta esemuiabeta namigevei avoe, “Koeabuna bouti halevai tige laeabuna bahata uoholive.” 32 Bolou kateai louge ame esemu keau vanagie hote heisi bohige keu emo dobage eu mai tinu.

33 Iniale vau alamoho vasege Bolou isiviale namigevege abu lovi isi. Isi loui avoe, “Nahi vanie ni votini (14) ke uvumo lovi ioholisito u unahalu. 34 Iale di isiviale lovi ilive elike negolahave. La bae haluvilivebene. Nahi bahataeabuna vatehani maleholisi bahata vatae velehovoi.” 35 Kateai loui namigeveito lovi mai kebia vudimo hoesehavoi vakoai inu. 36 Ige abu bahata ke elehai negolahai bae abuta lovi ilu. 37 Ata bahata bouti kemo uale noeau bahata tu handele seveniti sigisi (276). 38 Ata keau bahata lovi ige uniabeu hanilahage abu tiale boutie uvue laisu busi moaga malei emo hatuge boutiu vokovokoanu.

Boutiu toelale deiada

39 Iniale vau alamosege bouti matahamale keau vata elehai ke hilokaholilu. Isito esagae dua elehai isiviale keve bouti mavoi dobuluvisi ui. 40 Isi kateai anikae hote bohisi abu tali umuvale ke lulehai isiviale matahage boutiu inuta esagae tai. Isi boutie ulimo valaie ese ebagevai isiviale helukau bouti mai esagae tai. 41 Isito bouti keu tiale munemo vatoge uliveu munemo dai gigiai usege e balugau deive hamasege keu vunavunama.

42 Ige tuvalie ataeau isiviale dibulae ata bahata havege abu haluvisi. Kosealem keau isiviholilu abu esagae talive detuluviliho. 43 Kateige ame kosive keu Bolo huhuai isiviholinu abu haveliho. Isi etolahai hilokale kebiaho louge abu vasohuta emo biloluvisi esagae tilu. 44 Isege no degomoleau etolahai hilokaholiale keau boutiu bokobokoale ivi malei avuemo tige no bahataeau esagae tihatulu.

Copyright information for `KPX