Acts 6

Abu ata seveni (7) tabagevelu.

Vani kateimalela ata moagaeau hoto ke evisi abu uvu mai Iesuemo mavolu. Isege vani mole Gilikie hoto loumale keau Diue hoto loumale kebiahi moleho louma. Giliki ata keau loui avoe, “Vani bahata no gobuvu keabuna loholiege lovie esehame malegei. Isito Diue gobuvu keabuna loholiege lovi baluga malegei.” Ige abostolo keau hoto ke evisi esemu kebia bahata hohavei abuho loui avoe, “La huhuige noeabuna Dilava hoto ke loui ata haiveveve ke halevai ata oveveve lovi unaha hoesehavoi. Ba, kateale keu toelanu. Di haokuvuia, nahie vigomo malaha seveni (7) tabagevege elike keau ata oveveve lovi ko nalisi. Isito malaha lulelete isi Dilava Munanae Tumuu negotievemale kebia tabageveve. Isege noeabuna vani bahata guliguliai ata haivegei.” Kateai louge esemu benahateau loui avoe, “Keu duave.” Isi kateai vasohuta Sitiveni ebagevalu. Keu au evievimo negoige Munanae Tumuu mai negotinu. Isi Bilibi ebagevai Bokolasi, Nikano, Timoni, Bamenasi, tabagevei gabiabela Antioka malaha mole Nikolasi ke ebagevalu. Nikolasi keu Diue ata holioholisito gabieike au vaveveabe manu. Kateai malaha seveni (7) kebia malevei lohoge abostolo keau abu ada malei tataeabemo otovei abuho guligulilahalu.

Keau kateige Dilava hotou Dielusalemae tai balugage ata moagaeau hoto ke evisi abu uvu mai Iesuemo mavolu. Ige Diue dubue kosive moagaeau hoto ke evisi abuta Iesu ehovalu.

Abu Sitiveni male deiada

Dilavau malaha nehe Sitiveni hoesehavoi vuvune omige au kemo vaveve nimolete isi vikoe vaveve moaga atae vigomo vaevenu. Kebia vaevege Diue dubu mole Libetini ata degomole keau hotove hamalu. Abu kateige Salini ata degomole, Alekisandia ata degomole, Silisia ata degomole, isi Esia ata degomole keau bahata igaetoai itumulahai isiviale Sitiveni hoto hamai. 10 Isito Munanae Tumuu Sitiveni negotige au lulelevemo hotoe dua unaha loui hotoeabe lobo ke hamanu. 11 Kateige abu tiale malahae toela kaovei malevei loholu. Ige ata keau lobolahai avoe, “No evige malaha kou vani bahata Mosese menaka isi Dilava ivi aiohavoma.” 12 Isi kateai louge Diue ataeau ke evisi itumulahalu. Ige Diue kosive isi Diue menaka loui hisaliamale keau lohoale Sitiveni evudei melavei kotaho tilu. 13 Isi tota malahae toela kebia kaovei holoevei lohoge abu loui avoe, “Malaha keike Sitiveni keu vani bahata nahie dubu isi Mosese menaka kemo hotoe toela louma. 14 No evisege au loui avoe, ‘Nasaleta malaha Iesu kena nahie dubu koiai hatui. Isi Moseseu menakae tumu mai nahie buluve oveale keta aiohavoge auna uoholisi.’” 15 Abu hoto kateale lousege Diue kosive keau Sitiveni niavosege niveu atagale anelue ni ke nahate.

Copyright information for `KPX