Acts 8

Solou ekalesia aiogevemale

Vani kateimalela ata keau ekalesiau Dielusalemae umale kebia bahata aiogevege abu vatehani baluga malelu. Vatehani malei Diudia vata isi Samalia vata keve detuluvisi tisege abostolo unahaeau Dielusalemae ua. Ige vani kela atae dua degomoleau Sitiveniho ninalahai mai abavulu. Ige Solou isiviale ekalesia aiogevege abu uoholisi. Kateai o igaegae kela evievi ata kebia havei malevei lohoale dibulae otovenu.

Bilibiu Samalia oe ata haivema.

Ekalesiau detuluvisi matama bahatae tiale Iesu hoto loui ata haivelu. Isege Bilibiu Samalia oe tiale keve Iesu Kelisoe hoto loui ata haivema. Ige ata moagaeau hotove ke evie dua vai au vaveve nimolete vamale keta elehalu. Abu ke elehasege Bilibiu munanae toela kebia abuemo nunuvege abu kekolahai ata halevei tilu. Isi vavaeabeu kibioholimale isi velo golote kebiata hoesegevenu. Keu kateige ataeau ke elehai vahaeho balugalu.

Isege malaha mole Saimoni keu o kemo ui vani moaga au ebia mai mihatui ata lobogevege abu vaveveve ke elehai vikolahalu. 10 Ata bahata kosi esebulu keau hotove evisi loui avoe, “Malaha ke vuvuneu balugatahoai Dilava vuvune nahate.” 11 Loboe vaveve vamale keu kateai ata lobogevege ataeau vabuhavoi hotove evima. 12 Abu kateisege Bilibiu lohoale ataeau Dilava adae vuvunemo uveve hoto loui Iesu ivimo ata haivege ata bahataeau hotove evisi babatisolahalu. 13 Ige Saimoni nehe keta hoto ke evige Bilibiu babatisohavoge au avuti oima. Ige Bilibiu vikoe vaveve vage au ke elehai vikoanu.

14 Samalia ataeau Dilava hoto evisi male hoto ke abostoloeau Dielusalemae umale keau ke evisi Bitata Dionita hanavege abu tilu. 15 Tiale keau Samaliae velehovoi kebiaho guliguliai isiviale abu Munanae Tumu malei. 16 Kosealemo Munana Tumuteu kebiamo lohoholige keau Iesu ivimo babatiso unahalu. 17 Ige Bitau Dioniti abu ada malei tataeabemo otovege kebiau Munanae Tumu malelu. 18 Kateisege Saimoniu vaveveabe ke elehai isiviale moni malei Dionita Bitata ovei. 19 Isi namigevei avoe, “Moni ko malei vuvune ke mai daovage elike data di ada malei atae tatamo otovege abu Munanae Tumu malei.” 20 Ige Bitau namihai avoe, “A huhuale ana a moni keta Dilava vuvune ke ibina vai. A katealemo a moni keti matamae toelae tenela. 21 A vaveve kateale vaniege a bae no lovi ko valivebene. Kosealemo a uvu keu Dilava nimo inutolotoloholinu. 22 Di hilokage vaveve toelau a uvu ke mai aiohavoge a vaveve toelae isivi unaha vama. A huhuihuhuie toela kateale huhuimalemo hoilahai Dilava imihage au a vaveve toela ke ulihai.” 24 Kateai louge Saimoniu namigevei avoe, “Daho Kosive imihage elike la louale keu daemo loho halei.”

25 Bitau Dioniti Dilava hoto loui ata haivege uoholige halevai Dielusalemae hoidevei tilu. Tiale humaha tavae hotoe dua loui Samalia ata haivei tilu.

Bilibiu Itiobiae gamani kosiveti belemanu.

26 Vani mole Dilava anelu moleu Bilibi namihai avoe, “Hovelahai valahae talive Dielusalemae velemai humahae eseu Gasa vatae tiale kela tenela.” 27 Ige Bilibiu hovelahai tiale humaha tavae Itiobia malaha moleti belemanu. Malaha keu Itiobiae gamani kosive baluga holisi Kuini Kadasiu vata ke naliale monive ke bahata nalima. Iale malaha keu Dielusalemae Dilava hoesehavoito halei au kaliotamo hoilahai beloveta Aisaia buka dodavei lohoma. 29 Ige Munanae Tumuu Bilibi namihai avoe, “Talive kaliota ke vavala tenela.” 30 Kateige Bilibiu bibuai vavavela tai evisege malaha keu beloveta Aisaia buka ke dodavema. Ige au belahai avoe, “Ana a dodavemale ke ihu hilokanu.” 31 Ige malaha keu avuho loui avoe, “Dana oleve kateai ke hilokai. Isito ata moleu di haivuhutevage di bae ke hilokai.” Kateaime Bilibi namihage au veatisi kaliotavemo avui ugulamonu. 32 Malaha keu Aisaia bukamo dodavemale keike ko.

“Ata keu mamoe nahate.
Ataeabuna melavei tiliege bae hamai. Keu mamoe doga ke nahate.
Ataeabuna vomove bohige au bae kekoalivebene.
Iale abu mamoemo vale ke nahate abuna ata ke hamage au bae hotobe loulivebene.
33 Ataeabuna aiohavoi mai kotalahai vaveveve toela elehaholisi hamage au hatige valadavebeu bae uge ataeau bae hilokalivebene.”
34 Isi kateige kosive nehe keu Bilibi belahai avoe, “Di namihanela. Beloveta kou ata oleike au huhuai ko hisalianu. Auna au ebikanike au ke huhuaime. Emena ata moleike.” 35 Ige Bilibiu Bukae Hoto kemo Iesu hotoe dua loui haivunu. 36 Isi avuti tiale e mole vavamo velehovoge kosive keu Bilibi namihai avoe, “E ko elehanela. Dana valive e komo babatisoai.” 37 Ige Bilibiu namihai avoe, “Ana a uvu bahata mai Iesuemo mamoniege bae babatisoanela.” Ige malaha keu loui avoe, “Duave. Di hilokage Iesu Keliso keu Dilava mo.” 38 Isi kateai au kaliota ke mamoge Bilibiu avuti dobuluvisi e keve tiale kosive ke babatisohavonu. 39 Kateaito e kemo hoidevei lohosege Dilava Munanae Tumuu Bilibi mage uoholinu. Ige kosive keu Bilibi kaovai elehaholisi vahaehota tinu. 40 Isito Bilibiu solekavesite o mole Asodasi keve velemai halei tiale o kebia bahatala hotoe dua loui ata haivei tiale Sesalia o ketala velemanu.

Copyright information for `KPX