Colossians 2

Di hoto mole louge evive. La hilokage di lovive ke vai la tedaeve dua vanu. Isi Laodesia evievi ata kebiata tedaevei ata degomoleau di elehaholiale kebiata di tedaeve dua vanu. Di lovi baluga vamale kemo isivialeike la malevei negotievege laeabuna uvu igaeai moleho isivilahai mole tedaevegei. Di kateai isivialeike la Dilava hotomo lulelelahai. Lana kemo lulelelahaliege Dilavau hoto mahogovale ke hilokave. Au mahogovale keike Iesu Keliso hoto. Iesu Keliso kemo luleleu ua. Dilavau au lulele bahata malei ominu. Di laheho louale keu koseanu. Ata degomoleau loholive la lobogevei la sovavigevege lainaho hotoeabe evilive. Kosealemo di lahehi ualebene bae la haivei. Isito di keve uoholige di uvuu lahehi ua. La la uvu mai Iesu Kelisomo mavoi negolahai igaetoai lovilahamale ke di evisi vahaehoanu.

Evievi selevemo Iesuluvuta uveve

La uvu mai Iesu Kelisomo mavoge au la Kosive holialemo avuluvuta igaetolahai uve. Idumukau vatae uvue dobai tiale ke nahate la la evievi mai Iesuemo mavoale kemo negolahave. La Iesu ehovale kemo vani bahata negolahai ui tigeve. Isi no hoto seleve loui la haiveale kemo negolahai vani bahata vahaeholahai Dilava hoesehavogeve.

La ebika nenigeveve. Kosealemo ata degomole abuna hotou ihuholiale ke loui la uvu ige lainaho hotoeabe evigelive. Keau Iesu Keliso hoto louholisito abu lulelemo vatae hoto unaha loui la haivema. Iesu Kelisou vatae lohoale ata holige Dilavau au vaveve bahata malei avuemo mamonu. 10 Ige Iesuu vuvune kemo otogoe umale kebia bahata evigevenu. Iale ke vuvunemo laeau avuluvuta igaetolahai uveveve nahate malelu.

11 La Iesuluvuta igaetolahage au la vava unaha hoesehavoholisito la uvue toela bahatamo la hoesegevenu. 12 Katealemo abu la babatisogevei la tabagevege la Iesu Kelisou hatai hovelahale kemo avuluvuta igaetoalu. Dilavau Iesu etuvage hovelahale ke vuvunemo la la uvu mai avuemo mavoi babatisolahai avuluvuta igaetoalu. 13 La subuta vaveve toela vamale kemo la haluviale ke nahate valu. La Dilavamo uveve doga maleholilu. Vavae isivi keu laemo lohoge la isivive ke unaha vama. Isito Iesu Kelisou hatai hovelahale kemo Dilavau la vaveve toela ulihai la malevei uveve doga laovenu. 14 Isi vaveve toelaeau la halie uale kebia isi la menakave evisi ehovaholimale ke bahata malei idie domo hatige vuvuneabeu uoholinu. 15 Iesuu idie domo hatai hovelahale kemo Setene isi atave kebia vuvunemo nahie haliohatuge kebia vuvuneu nahiemo negoholinu. Iesuu atae nimo hatai hovelahage ataeau hilokage Setene vuvuneu negoholinu.

16 Iale lainaho atae menaka ehovalive. Ata degomoleau abu kinamo menaka mavoi isiviale la lovi mole mesoho e mole i halevai. Abu kinamo vani ebagevai isiviale la vani ke hoesehavoi. 17 Vaveve katealeau seleve holioholilu. Isito Iesu Keliso vaveve keau seleve. 18 Mesoho ata moleu lae lohoi la lobogevege lainaho hotove evilive. Ata kena loui kosea, “Di tababuai hilokage nahi anelu hoesegevei.” Keu kateai louge lainaho hotove evigelive. Kosealemo hotove keu loboe hoto. Ata katealeu au kinamo hoto kateale loui au ebia ebagemai isiviale la hotove evisi ehovai. 19 Keu katealemo Iesuti igaeto holioholinu. Iesu keu ekalesia kebia kina. Isege ekalesiau vavave. Iesu keu ekalesia bahata negotievege abu avuemo nego malei Dilava vavevemo negolahai tima.

Lainaho atae menaka ehovalive.

20 La Iesuluvuta igaetolahai haluviale kemo osiohoike la atae menakamo negolahai tima. 21 Loboe ataeau loui kosea, “Lainaho ke matagevelive. Isi lainaho ke igelive. Isi lainaho ke levelive.” 22 Menaka kateale abuna bahata uoholisi. Kosealemo menaka keau atae menaka unaha. Ataeau menaka kebia otovei isivialeike ataeau menaka ke loui mole haivei ke ehovagei. 23 Loboe ata keau lobolahai loui avoe, “Noeau atae dua.” Kateai anelu hoesegevei abu ebika havei tahotievei lobolahai abu ebika tatolevege ataeau huhuai kosea, “Ata kobiau luleletea.” Isito abu vamale kemo keau luleleholilu. Nahi hilokage vaveve kateimaleau bae vaveve toela bamulivebene.

Copyright information for `KPX