Hebrews 12

Iesu keu nahie evievie umuka

Subuta evievi ata keau haluvilu. Isito vaveveabe keau nahie haivege nahi hilokale kemo vaveve isuteu nahie bamuevemale ke nahi aehai. Isi nahi vaveve toela matageve tumuimale keta nahi halevai. Isi nahie evievimo negolahai bibuluvimale kebia nahate vai talive Dilavau nahiho ono mole mamoale ke malei. Iesu keu nahie evievie umuka. Iale nahi negolahai vani bahata vaveveve ke kaovai huhulahagei. Keu idi ke do kabebihavoholisito gabie au Mamati ui vahaehoaveve ke huhuaime isiviale idi ke domo vatehani malei hatai. Ige ataeau hehavoi aiohavomale keu ke huhuholisito idie domo hatinu. Iale kemo keu aike Mamaveu telonamo ugulamoale ke ada inuteveatae ugulamoi uma.

Iale ataeau aiohavoi avuho loumale ke huhulahave. Katealemo la bae vatehani malemale ke kabebihavoi halevalivebene. Iesuu au vavevemo negoai vaveve toela vaholisito hatinu. Isito laeau vaveve toelamo negolahaito haluviholilu. Mesoho laeau Dilavau la negotievei la malevei au ese toale ke la momahavolu. Au Bukae Hotomo loui avoe,

“Di esea, Kosiveu vatehani laoveale kemo lainaho kabebihavolive.
La vaveve toela vage au laheho hoto isute louge lainaho ke evisi la Kosive halevalive.
Kosealemo Kosiveu ata olemeho isiviale kebia auna vatehani ovei.
Isi olemeau eseve holiale kebia vaveve auna hoesegeveliho vatehani ovei.”
Bukae Hotou kateanu. Iale la vatehani maleale kemo negolahave. La vatehani maleale kemo hilokage Dilavau la malevei au ese toai la hoesegevema. Vatae ataeau isiviale eseabeau vaveve dua valiho vage abuna vatehani ovei. Iale ke nahate Dilava ese bahataeabuna vatehani malei. Isito mesoho la vatehani maleholiale kemo laeau Dilava ese holioholilu. Isito mamaesi nahate. Nahie vatae mamuvuiau nahiho louge nahi hotoeabe evisi nahie vaveve hoesegevelu. Isito nahie otogoe Mamau nahiho louale keu hotoeabe ke evihanu. Iale nahi hotove ke evisi nahie vaveve hoesegevei kemo ue dua vai. 10 Nahie vatae mamuvuiau vagana moagavesite ke uvumo abu isivimo nahiho loui vatehani nahiovelu. Isito Dilavau kateholisito nahi hoesegeveliho vatehani nahiovei isiviale nahi kemo vaveveve nahate vai. 11 Nahiabuna vasohuta vatehani malege kena tumuige nahiabuna kemo vahaehoholisi. Isito nahiabuna kemo dobuluviholisito kemo negolahaliege nahie vaveve keabuna duaveage nahiabuna bae kemo ue dua vai.

Vaveve toelamo la ebia nenigeveve.

12 Iale la vaveve degomoleau toelage la ebika negotievei vaveve dua vave. 13 Isi humaha inutolotolote kela tigeve. Ige kemo elike ata degomoleau negoholimale kebia tedaevei abuhi tie dua vageve. 14 Iale hovedevei ata bahatahi ue dua vave. Isi la vaveve hoesegevege abu Dilava vaveve nahate vai. Vaveve kateale vaholimale keau bae Kosive elehalivebene. 15 Iale nenilahave. Labelako Dilavau nahie huhuevei hoesegevemale ke halevai hoidevelive. Isi lainaho ono mole toelau la uvumo uale ke halevage au balugai ata degomoleta aiogevelive. 16 Iale nenilahave. Lana la ebika nenigeveholiliege lana teibae vaveve vageve. O mesoho Isou Dilava huhuholisito vaveve toela vale ke nahate lana vave. Iso keu esee ovokina. Isito au au mamae kunai maleveve ke huhuholisito au lovi iveve ke huhuai kunai bahata malei au hoho omige hohoveu lovi mai omige au inu. 17 Isito ke iae la hilokage Isou isivialeike tota au mamae kunai ke bahata malei. Ige mamaveu humahave bamunu. Kosealemo Isou subuta kunai ke malei au hoho ominu. Katealemo Isou kunai kebia huhuevei nina baluganu. Isito maleveve keu avuemo anekianu.

Otogoe Dielusalema

18 Subuta Iselala ataeau tana mole ivi Sainai keve tilu. Keve tiliale tana ke mutie usege Dilavau tana kemo uge veneu kemo lahage goeu ke bamuge loanu. Ige kemo hanunu balugau lohonu. 19 Ige Iselala ataeau tana keve usege kibiu hotoige abu ke evilu. Abu ke evisege Dilava hotou lohoge abu ke evisi isiviholialeike ke iae tota hotove mole eviliho. 20 Kosealemo keau Dilava hoto eviale kemo vabulahalu. Dilavau abuho loui avoe, “Lainaho tana kove vealuvisi loholive. Ige la ovobetana tana kove lohoge muneta hamage au hatai.” 21 Tana ke vaveveu toela balugage Moseseu loui avoe, “Di ke elehai teteai vabuanu.”

22 Iselala ataeau subuta tana keve tiale vaveve kateale elehai vabulahalu. Isito laeau nova Dilavaluvuta igaetoale kemo la bae vabulahalivebene. Isito lana momolelahai Saioni tana keve ukolikolie Dilava ke o Dielusalema keve aneluve moagamoagahi uve. 23 Ige ata bahata vaveve kaovamale Dilava keu keve ua. Ige ekalesiave ovokinae ivi hisaliale kebiata keve ua. Ige Dilavau au ata hoesegevege vaveveabeu nivemo duave seleveale kebia munanata keve ua. 24 Ige Iesuvu nahiho menakae doga mamoale keta otogoe ua. Ige Iesu tahou lotai nahie toela ulihale ketaike ua. Subuta Dilavau Eibolo tahou lotiale ke ibina vanu. Isito Iesu tahou lotiale keu nahie toela ulihanu.

25 Laeau otogoe matama keve tiveve ataea. Iale kemo la ebika nenigeveve. Lainaho Dilavau laheho louale ke kabebihavolive. Dilavau subuta vatae lohoale tana keve ataho louge abu hotove evisito kabebihavoge au kebia aiogevenu. Iale Dilavau aike otogoe ui nahiho loumale ke nahiabuna eviholiliege nahiabuna oleve katelahai au nahie aiogeveveve ke aehai. 26 Vani kela au louge vata unahau kibikibianu. Isito au aike nahiho hoto mole loui avoe, “Dana gabie tota louge vatana otogoti kibikibilahai.” 27 Au louale ke ihuu koseanu. Au subuta onobenobe vaeveale keabuna kibikibilahai uoholisi. Isito au umaleve kena vani bahata ugei.

28 Iale Dilavau otogoe matamae dogau kibikibiholiale ke mai nahioveale kemo nahi nenilahai vabuhavoi hoesehavoi guligulie dua vagei. 29 Kosealemo nahie Dilava keu vene nahate. Iale nahiabuna vaveve kateale vaholige auna nahie aiogevei.

Copyright information for `KPX