Hebrews 5

Dubue kosive baluga ke vaveve.

Diue ataeau abu ataemo dubu nalimale kosive baluga igaegae tabagevege keabuna Dilava lovi vai abu ataho guligulilahai toelaeabe ulihaliho ovo havei mahoevegei. Ige ataeau luleleholisi vaveve toela vage dubu nalimale kosive baluga keu bae kebiaho itumualivebene. Isito auna kebiaho uvuai kebia hoesegevei. Kosealemo keu avuta negoholimale ata. Iale kemoike auna au ebia isi au ata bahata kebia toelaho ovo havei mahogei. Atabeu bae dubu nalimale kosive baluga lovi ke valiho au ebika ebagemalivebene. Isito Dilava igaena lovi keho ata ebagemai. Au subuta Mosese nana Eloni ebagemale ke nahate.

Iale ke nahate Iesu Kelisou lovi keho au ebika ebagemaholinu. Keu kateholisito Mamaveu ebagemai avuho loui avoe,

“Au di mo,
Isege dau a Mama.”
Isi tota namihai avoe,

“Mekisedekiu subuta dubu nalimale kosive
baluga holiale ke nahate ana vai
dubue kosive baluga holisi
vani bahata ui tigei.”
Iesuu vatae ui vani degomole ninanamo guliguliai baita Dilava imihanu. Keu kateai au ebika ebagemaholisito Dilava isivi unaha vamale kemo Dilavau guligulive evisi hatihatimo manu. Iesu keu Kosive baluga mo. Ige Mamaveu isiviale au hotove evisi vatehani malei elike vatehani kemo hilokage hoto evimale kemo ataeabuna vatehani malegei. Iesuu au Mamae isivi vai vatehani ke behata malei hilokalemo Dilavau ebagemage au dubu nalimale kosive baluga Mekisedeki ke nahate holinu. Iale oleuoleu Iesu isivi vai ehovale keabuna ukolikoli malei.

Dilava hotomo luleleholiale keau eseese nahate.

11 Di isiviale hoto kemo hoto mole loui la haivei. Isito la solekai luleleholiale kemo dana oleve kateai hoto ke ihu neniai la haivei. 12 Abege novae vani komo la biaeau Dilava hotomo luleleai mole haivei. Isito la sohu isivialeike ata moleu Dilava hotoe umuka ke loui la haivei. La vaveve keau eseeseau lovi tolote ioholisito amu unaha imale ke nahate. 13 Amu imale eseeseau vaveve toela vaveve dua hilokaholilu. Isito kosi holiale keau lovi tolote isi vaveve toela vaveve dua hilokalu. Iale ke nahate ata oleuoleu Dilava hotomo luleleholiale keau eseese nahate. Isito ata oleuoleu Dilava hotomo luleleale keau kosi nahate. Keau Dilava hoto kaovalata kemo hilokage vaveve oleteu duave isege vaveve oleteu toelanu.

Copyright information for `KPX