Hebrews 7

Dubue kosive baluga Mekisedeki

Mekisedeki keu o mole Salemu ke kosive baluga. Ige ehudae umale Dilavau ke ebagemage keu dubu nalimale kosive baluga holinu. Iale Ebalahamuu tuvaliai kosive degomole haveito hoilahai lohosege Mekisedekiu avui belemai hoesehavonu. Ige Ebalahamuu kosive kebia havei kunaiabe maleale kemo taidi malei Mekisedeki ominu. Mekisedeki ke ivie ihuike inutolotolote kosive. Ige ove Salemu ke ihuike uvevete. Iale kemo keta uvevete kosive. Bukae Hotomo Mekisedeki ke mamata neinaveta hotou uoholinu. Isi valadave ke hotota uoholinu. Isi Mekisedeki keu uale vani isi hatiale vani keta nahi hilokaholilu. Keu kateale Dilava mo nahate. Keu dubu nalimale kosive baluga holisi vani bahata ui tima.

Nahi hilokage Mekisedeki keu kosive baluga. Iale kemo nahie umuka Ebalahamu keu tuvaliai kemo kunai malei lohoale taidi malei Mekisedeki ominu. Ebalahamu haokaike Livai. Iale Livaimo lohoale keau dubu nalimale ataea. Iale Dilavau Livai ata namigevei avoe, “Lana Iselala ata kebiamo taidiabe maleve.” Au kateai louge keau abu ata Ebalahamu valada unahamo taidi malema. Isito Mekisedeki keu Livai valadamo lohoholinu. Keu kateholisito Ebalahamuemo taidi malenu. Ebalahamu keike Dilavau avuho hoto loui mamoale Mekisedekiu avuemo taidi malei hoesehavonu. Iale nahi kemo dolodolo halevai. Mekisedekiu Ebalahamu hoesehavoale kemo nahi hilokage Mekisedekiu baluga. Livai dubue kosive keau ataemo taidi maleale keau subuta haluvilu. Isito Bukae Hotou loui avoe, “Mekisedekiu Ebalahamuemo taidi maleale keu hatioholisi vani bahata uma.” Iale di kemo hoto mole louge evive. Ebalahamuu taidi malei Mekisedeki ominu. Iale ke nahate Ebalahamu haoka Livai keu valadavemo lohoito taidi malei Mekisedeki omioholinu. Isito umukaveu taidi omige keta kemo taidi omiale ke nahate vanu. 10 Livaiu uoholisege Ebalahamuu taidi malei Mekisedeki ominu. Isito Livai keu Ebalahamu valadamo lohoalemo avuta au umuka kemo taidi malei Mekisedeki omiale ke nahate vanu. Katealemo nahi hilokage Mekisedeki vaveve keu Livai vaveve evihai baluganu.

11 Dilavau subuta au menaka loui Iselala ata haiveito Livai ata kebia tabagevege keau menakave kemo dubu nalimale ata holilu. Au kateaito Livai valadamo ata mole ivi Eloni ke ebagemage keu dubu nalimale kosive ovokina holinu. Ige Eloni isi valadave keau dubue lovi vai ata haivege vaveveabeu duavatebe dubu nalimale kosive mole dogau Mekisedeki ke nahateu lohoholinu. Kosive mole doga keu lohonu. Isito keu Eloni valadamo lohoholinu. 12 Dubu nalimale kosive dogau lohoale kemo menaka dogata mai lohoge mamiveu uoholinu. 13 Dubu nalimale kosive dogau lohoale keike nahie Kosive Iesu Keliso. Keu Eloni valadamo lohoholinu. Iale au lohoale valadave keau dubue lovi ke vaholilu. 14 Nahi hilokage Iesu keu Diuda valadamo lohonu. Ige Moseseu subuta dubu nalimale kebia tabageveale kemo Diuda valada ke louholisito Eloni valada ke unaha lounu.

Dubue kosive baluga Mekisedeki nahate.

15 Iale nahi dolodolo halevaito hilokage dubu nalimale kosive dogau lohoale keu Eloni nahate holioholisito Mekisedeki ke nahate holinu. 16 Subuta Moseseu menaka mamoi loui avoe, “Eloni valadamo lohoale kebia unahaeabuna dubu nalimale kosive holisi.” Isito Iesu keu menakave kemo dubu nalimale kosive baluga holioholinu. Isito au ukolikoli vuvune mai vani bahata umale kemo dubu nalimale kosive baluga holinu. 17 Bukae Hotou kemo loui avoe, “Ana vani bahata Mekisedeki vale ke nahate dubue kosive baluga holisi ui tigenela.” 18 Iale Dilavau menakae mami ke evovoai menakae doga mamonu. Kosealemo menakae mami keu negoholialemo ataeau bae kemo ukolikoli malelivebene. 19 Menakae mami kemo atae vaveve keau Dilava nimo duave seleve holioholilu. Isito Dilavau menakae doga mamoale kemo nahiabuna nivemo inutolotoloai au lohoveve ke huhulahalive au lohoge avuluvuta igaetolahai.

20 Iale kemo di isiviale hoto mole loui. Dilavau au ivi tumutemo subuta dubu nalimale kosive kebia tabageveholinu. 21 Isito Dilavau au ivi tumutemo Iesu ebagemage au dubu nalimale kosive baluga holinu. Bukae Hotomo hoto katealeu ua. Isi avoe,

“Dilavau au ivi tumutemo loui avoe, ‘Ana vani bahata dubu nalimale kosive baluga holisi ui tigenela.’
Iale Dilavau bae au louale ke halelivebene.”
22 Dilavau hoto kateale louale kemo nahi hilokage Iesu menakae doga keu menakae mami ke evihanu. Iale nahiabuna ke ehovaliege ue dua vai tigei.

23 Diue dubue kosive keau abu lovimo haluvisege tota degomoleau lovoeabe mai dubue kosive holisi lovi ke vama. Katealemo dubue kosive moagaeau ua. 24 Isito Iesu keu dubue kosive baluga holisi vani bahata uma. Iale atabeu bae lovove mai lovive valivebene. 25 Keu vani bahata umale kosive. Iale ataeau vuvunevemo Dilavae lohoale keabuna seleveta ukolikoli malei. Kosealemo kena vani bahata Dilava vudimo ui abuho Dilava imihagei.

26 Iesu keu ata tumute. Vavevebe toelau avuemo uoholinu. Ige uvuve keu vatae atae vaveve toela ke nahate vaholinu. Isito uvuve keu duave unaha. Iale Dilavau otogoe ebagemage keu nahie dubue kosive baluga holisi nahie tedaeve dua vama. 27 Keu Diue dubue kosive baluga kebia nahate vaholinu. Diue dubue kosive keabuna vani bahata abu toela ulihaho ovo havei mahogei. Isi abu ata kebia toelataho katelahai ovo havei mahogei. Isito Iesu keu vanibela kateale vaholisito tava igae ata bahatae toelaho hatinu. 28 Subuta Dilavau menaka mole mamonu. Isi kemo ata tabagevege abu dubu nalimale kosive holisi neniai lovi ke vaholilu. Kosealemo keau ata unaha. Iniale gabie Dilavau au ivi tumutemo hoto loui au mo ebagemage keu hotove evisi vaveve inutolotolote unaha vai kemo vani bahata uma.

Copyright information for `KPX