John 10

Iesuu mamoemo dovudovue hoto lounu.

Iesuu tota loui avoe, “Seleveta di hoto mole louge evive. Ata oleu ovoe iadi ke udahala velemai tioholisito iadi edolei uvuve tiale keu vavoloe ata. Keu isivialeike mamoe vavoloai. Isito ata oleu iadie udaha kela velemai tiale keu mamoe nalievemale ata. Mamoe nalievemale ata kena tige udaha nalimale kena avuho udaha alavoge auna ke uvue tiniege au mamoe kebia igaegae iviabe ivilovei hohavege abuna hotove evisi lohoge auna holoevei tai. Auna kebia holoevei iadi ke halei abuho uli holisi tisege mamoe abuna ehovai tai. Kosealemo keau abu biage hoto ke evisi hilokalu. Mamoe keau bae ata mole ehovalivebene. Isito abuna ke aehai detuluvisi. Kosealemo keau ke hoto hilokaholilu.”

Iesuu dovudovue hoto ke loui namigevege abu ke evisito ihuve hilokaholilu.

Iesu keu mamoe nalievemale atae dua

Iesuu tota namigevei avoe, “Seleveta di la namigevege evive. Dau mamoe kebia iadie udaha. Di lohoholisege ata degomoleau uli holisi lohoale keau vavoloe ataea. Keau isiviale mamoe malevei. Isito mamoe keau hotoeabe evioholilu. Dau mamoe kebiau tiveve udaha. Iale oleuoleu dae lohoale keabuna udaha kela velehovoge dana kebia malevege abuna ue dua vai. 10 Vavoloe atau lohoale isivialeike mamoe kebia malevei havei aiogevei. Isito dau lohoale isivialeike ukolikoli ovege abu kemo ue dua vai.

11 “Dau mamoe nalievemale atae dua. Iale dana di mamoe kebiaho hatige vavoloe ata keu bae kebia malevelivebene. 12 Isito mamoe nalievemale atae toela kena mamoe kebia nalieveniege ovo aihanitena mamoe kebia aiogeveliho lohoge auna kebia halevei detitisi tai. Kosealemo ata keu mamoe kebia nalievemale ata seleve holioholinu. Iale kemo ovo aihanite kena mamoe kebia uagevei aiogevege abuna igaegaeai detuluvisi tai. 13 Malaha keu detitiale keu koseanu. Keu mamoe nalievemale biage seleve holioholinu. Iale kemoike ovoe toelau lohoge au mamoe halevei detitinu. 14 Dau mamoe nalievemale atae dua. Ige di Mamau di vaveve hilokage data vaveveve hilokanu. Iale ke nahate di di mamoe kebia vaveve hilokaevenu. Ige abuta di vaveve hilokalu. Iale kemo dana di mamoe kebiaho hatai. 16 Isito di mamoe degomoleau ua. Keau ovoe iadi mole biaea. Iale dana kebiata malevege abuna di hoto evisi di ehovai. Ige di mamoe keabuna bahata igaetolahai hala igae ke uvumo uge dana kebia nalievei.

17 “Di di ataho hatiliho negoale kemoike di Mamau daho isivi baluganu. Iale dana hatige di Mamana tota di etuvage dana hovelahai. 18 Atabeu bae di lu mage di bae hatilivebene. Isito di biagena di isivimo hatai. Di Mamau daho loui vuvune mai daoale kemo dana hatiniege tota vuvune kemo hovelahai.”

19 Iesuu hoto kateale louge Diue kosiveau hoto kemo mole tasalievelu. 20 Ige degomoleau loui avoe, “Munanae toelau avuemo lohoge keu tilogoanu. Iale osialemoike la hotove evima.” 21 Isege degomoleau loui avoe, “Munanae toelau ataemo biloige au bae hoto kateale loulivebene. Munanae toelau avuemo uale kemo au oleve kateike vai ni kedute ke hoesehavonu.”

Iesu ata seleveau kabebihavolu.

22 Vani mole Diue vahaeho vani moleu lohonu. Subuta mole Diue ataeau vahaeholahai Dielusalemae dubu baluga hoesehavolu. Iale vagana bahata dabae vanila abuna vani ke huhulahai vahaeholahagei. 23 Iale vani kemo Iesuu Diue dubu baluga ke hedaka mole ivi Solomoni keve lamisi oai tima. 24 Ige Diue kosiveau lohoale evilikahavoi avuho loui avoe, “No vani moaga a hoto kemo dolodololahalu. Iale ana vadeumalela hoto seleve loui no namigevei. Aike noheho lounela. Au ana no ata tedaevemale kosive Keliso mena.” 25 Kateai louge Iesuu namigevei avoe, “Avuike di subuta loui la namigevenu. Isito laeau di hoto maholilu. Dau di Mamae vuvunemo vikoe vaveve vaevege la elegevelu. 26 Isito la la uvu mai daemo mavoholilu. Kosealemo laeau di mamoe holioholilu. 27 Di mamoe abuna di hoto evisi di ehovage dana kebia hilokaevei. 28 Isi ukolikoli ovege abu bae haluvilivebene. Ige atabeu bae di adamo kebia malevelivebene. 29 Di Mamau ata kebia malevei daonu. Di Mama keu ata bahata evigevenu. Iale atabeu bae adavemo kebia malevelivebene. 30 Kosealemo di Mama isi da noeau avuti igae.”

31 Kateai louge Diue ataeau hovedevei mune malei isiviai hamai. 32 Katelahage Iesuu abuho loui avoe, “Di Mamau daho louge di laheho vaveve dua moaga vaevenu. Iale vaveve oletemoike la mune malei isiviai dahavoi.” 33 Ige Diue ataeau avuho loui avoe, “A vaveve dua vale kemo no isiviholialeike mune malei ahavoliho. Isito a Dilava ivi aiohavoale kemoike no isiviai ahavoi. Au ata unaha. Isito au a ebika ebagemai loui kosea, ‘Dau Dilava.’ Iale kemoike no isiviai ahavoi.” 34 Ige Iesuu namigevei avoe, “La menaka kemo abu subuta hoto koseale hisalilahalu. Avoe, ‘Dilavau loui avoe, Laeau dilavaea.’ 35 Iale nahi hilokage Bukae Hotomo abu hisaliale hoto keu seleve. Iale kena vani bahata ugei. Hoto kemo Dilavau au ata tabageveale kebia au abuho loui avoe, ‘Laeau dilavaea.’ 36 Iale di Mamau di ebagemai di hanavoge di vatae lohonu. Iniale laheho loui kosea, ‘Dau Dilava mo.’ Iale osialemoike la daho loui kosea, ‘A Dilava ivi aiohavonu.’ 37 Mesoho di di Mamae vaveve vaholige kemo bae la uvu mai daemo mavoholive. 38 Isito di di Mamae vaveve vage la kemo la uvu mai daemo mavoholilu. Iale di vikoe vaveve vale kemo bae la uvu mavove. Ilive elike kemo di Mamau daiti usege di avuemo uale ke hilokave.”

39 Kateai louge abu isiviai mai kotai. Isito Iesuu adaeabe kabosevenu.

40 Isi tiale Diodani e houi vaki mole tiale Dioniu subuta ata babatisogeveale keve ua. 41 Ige ata moagatahoeau avue loholu. Avue loholiale moleho loui avoe, “Dioniu vikoe vaveve vaeveholinu. Isito Dioniu ata ko vaveve louale hotove bahata keu seleve unaha.” 42 Hoto kateale louge ata moagaeau hoto ke evisi abu uvu mai Iesuemo mavoi ehovalu.

Copyright information for `KPX