John 16

Munanae Tumuu lohoveve hoto

“Di hoto ke laheho louale kemo isiviale la la evievimo dobuluvi halevai. Kosealemo Diue ataeabuna gabie abu dubumo la nunuvei. Iale vani kemo ata oleuoleu lahaveliege abuna loui kosea, ‘Noeau Dilava lovilike ko vama.’ Abuna di Mamata data hilokaholiliege laemo vaveve kateale vai. Di hoto ke laheho loui isivialeike gabie vani keu laemo lohoge di laheho louale hoto ke huhulahave. Di subuta lahehi uale kemoike di laheho hoto ko louholinu. Isito di la halevei talihoike hoto ke laheho lounu.”

“Dana aike hoilahai di hanavoale ata keve tai. Isito labeu hoto kemo di belahaholisi di namihai kosea, ‘A oleveike taliho.’ Di hoto ke laheho louale kemoike la uvu balugalu. Iale di hoto seleve ko louge evive. Di la halevei tige keu duave. Kosealemo di la halevei tioholige la hoesegeveveve Munanae Tumuu bae lae loholivebene. Isito dana la halevei tiniege laheho hanavoge auna lohoi. Auna lohoniege vatae ata haivege abuna abu vaveve toela hilokai Dilava vaveve dua keta hilokai. Isi Dilavau atae vaveve abuemo kaovaveve keta abuna hilokai. Ataeau vaveve toela vai abu uvu mai daemo mavoholiale ke auna vaveveabe loui. 10 Di hatai hovelahai di Mamae tige la bae di elehalivebene. Isito Munanae Tumu kena di vaveve ata haivege abuna hilokage di vaveveu inutolotoloanu. 11 Dilavau Vatae Kosive vaveve kaovaliho louale kemo Munanae Tumuu nahi haivege nahi hilokage seleveta Dilavau Setene vaveve kaovage vuvunevena bae uoholisi.

12 “Di isiviai hoto degomoleta loui la haivei. Isito dana hoto keta louge ke vavevena laemo isuai. 13 Isito hoto seleve loumale Munanae Tumu kena lohoniege la haivege lana hoto seleve bahata hilokave. Keu bae au kinae hoto loui la haivelivebene. Isito auna au ehue eviale ke loui gabie vaveveu lohoveve keta loui la haivei. 14 Munanae Tumu kena di hoto di vaveve ke bahata loui la haivege kemo di ivina balugai. 15 Di Mamae onobenobe bahata keau di onoea. Iale kemo di la namigevei kosea, ‘Munanae Tumu kena di vaveve bahata loui la haivei.’”

Uvulahai vahaeholahaveve deiada

16 Iesuu kateai au esemuho louito tota namigevei avoe, “Dana aike la halevege la bae di elehalivebene. Iniege ke iae vanie ni degomoleau uoholige lana tota bae di elehave. 17 Kateai louge esemuiabe degomoleau moleho loui avoe, “Keu hoto vadeike au ke lounu. Au loui avoe, ‘Dana aike la halevege la bae di elehalivebene. Iniege ke iae vanie ni degomoleau uoholige lana tota bae di elehave.’ Isi tota loui avoe, ‘Dana hoilahai tota di Mamae tai.’ 18 Vanie ni degomoleau uoholige nahi tota elehaveve ke ihuike ono vade. Nahi hotove ke evisi kemo daudaulahalu.” 19 Kateai lousege Iesuu hilokage abu isivialeike belahai. Iale kemo Iesuu namigevei avoe, “Ose di laheho louale keike la ko loui mole belagevema. Di laheho loui kosea, ‘Di aike la halevege la bae tota di elehalivebene. Iniege ke iae vanie ni degomoleau uoholige lana tota bae di elehave.’ Hoto kenike la moleho louma, ani. 20 La katelahalelua di hoto seleve laheho louge evive. Lana bae uvulahai ninalahave. Isege vatae ataeabuna vahaeholahai. Keau katelahasege la uvu kena ekovehage lana lata vahaeholahave. 21 Di louale keu koseanu. Keate mole eseu uho vage tumuu hamage auna vatehani malei kemo ue toela vai. Iniege ese kena uge vateve hani keu uoholige keate kena vahaehoai. Kosealemo eseveu ua. 22 Vaveve ke nahate lana vave. La nova uvulahalu. Isito gabie di hatai hovelahage lana tota di elehai vahaeholahave. Ige ataeau la aiogevege la vahaeho keu bae laemo gabialivebene.

23 “Iale di Mamae tiveve vani kela la bae onobeho di namihalivebene. Isito di louge evive. Lana di ivimo onoleho isiviai di Mama imihage auna la isivi ke laovei. 24 La subuta di ivimo onobeho di Mama imihaholilu. Isito nova komo lana lavisi di ivimo onoleho imihage auna la isivi ke laovei. Ige kemo la vahaehona balugai.”

Iesuu tota hoilahai au Mamae tiveve hoto

25 “Di subuta laheho dovudovue hotomo la haivenu. Isito vani mole di bae dovudovue hoto loulivebene. Isito dana vani kemo inuta di Mamae hotoe ihu laheho loui. 26 Iale vani keu lohoge la biaeabuna di ivimo di Mama imihave. Di louale keu koseanu. Di laheho di Mama imihaveve ke louholinu. Isito la biaeabuna di ivimo imihave. 27 Ige biagena laheho isiviai la isivi ke vai. Di Mamau laheho isiviale keu koseanu. La daho isivilahai la uvu mai daemo mavoi hilokage dau Dilavamo lohonu. 28 Di seleveta di Mamaemo lohoi vata kove lohonu. Isito dana tota vata halei hoilahai di Mamae tai.”

29 Iesuu hoto ke louge esemuiabeau avuho loui avoe, “A keu nova dovudovumo louholisito inutaike a ko noheho lounu. 30 Ige no nova a hoto kemo hilokage a keu onobenobe bahatamo luleleanu. Iale kemo atabeu bae onobe loui a haivulivebene. Kemoike no no uvu mai aemo mavoi hilokage au Dilavamo lohonu.” 31 Ige Iesuu hotoeabe ibina vai namigevei avoe, “Seleveta lana nova la uvu mai daemo mavolu. 32 Di louge evive. Di louale vani keu aike lohoma. Iale ataeabuna di maliho lohoge lana di halevai detuluvisi la o igaegae tisege dana dahuvela ui. Isito di bae dahuvela ulivebene. Di Mamana daiti ui. 33 Di hoto ke loui isivialeike la la uvu mai daemo mavoime uveve dua vai. Vatae ataeabuna la aiogevege lana kemo vatehani maleve. Isito kemo vabu halevaito negolahave. Kosealemo di vatae vaveve toela vaholisi aehale ke nahate lata ke aehave.”

Copyright information for `KPX