John 17

Iesuu au esemuho guliguliale deiada

Iesuu hoto ke loui gabiaito otogoe niai au Mama imihai avoe, “Mamai, di hativeve vaniu lohonu. Iale di ivi ebagemanela. Ige dana data a ivi ebagemai. A di ebagemai vuvune daoge ata bahata keau di adae valamo ua. Iale dana ukolikoli malei a ata malevei daoale kebia ovei. Ukolikoli maleveve keu koseanu. Ataeabuna hilokage a igae Dilava seleve. Isi abuna hilokage a di hanavoge di lohonu. Abuna katelahai abu uvu mai daemo mavoliege ukolikoli malei. A lovi mai daoale ke bahata di vai gabianu. Ige kemo a iviu vatae ataemo baluganu. Subuta mole vatau uoholisege di aiti uge a di ivi ebagemanu. Iale Mamai, tota di ivi ebagemai vuvune kateale mai daonela.

“Di a vaveve loui a vatae ata malevei daoale kebia haivenu. A kebia malevege keau a ataea. Iale di kebia haivege keau a hoto evisi malu. Iale keau hilokage di onobenobe bahata maleale keau aemo loholu. A daho hoto louale ke di loui kebia namigevege keau ke evisi malu. Iale keau hilokage di seleveta aemo lohonu. Isi keau hilokage ailike di hanavonu.

“Iale kebiaho di guliguli ko vama. Di vatae ata bahataho guliguliholima. Isito a malevei daoale kebiahoike di guliguli ko vama. Kosealemo keau a ataea. 10 Di ata maleveale keau bahata a ataea. Ige a ata maleveale keau bahata di ataea. Iale nahi ata kebia maleveale keau di ivi ebagevalu. 11 Iale dana nova vata halei ae tai. Di bae kove ulivebene. Isito di esemuiabuna kove ui. Di Mama, au tumute. Ige a iviu vuvuneanu. Iale a ivie vuvune kemo di esemu kobia nibieve tumutumuanela. Ige elike keau naiti uvu igaeale ke nahate abuta uvu igaeai. 12 Keau daluvuta usege di a ivie vuvunemo kebia nibieve tumutumuanu. Di kebia nalievege keau di halevaholilu. Isito kebia vigomo ata mole igae Diudasi keu di halei hatihatie humahamo tima. Ige vaveveve keu Bukae Hoto mai selevetinu. 13 Iale dana nova vata halei ae tai. Isito di kove ui hoto ko loui isivialeike di vahaeho vaveve keu di esemue uvumo ui balugai. 14 Di a hoto loui kebia haiveale kemo vatae ataeau aiogevelu. Kosealemo keau vatae ata holioholilu. Ige data vatae ata holioholinu. 15 A kobia vatamo maleveliho di a imihaholinu. Isito di a imihai isivialeike koeau vatae usege a neniai kebia nalievege Seteneu kebia maleveholisi. 16 Di vatae ata holioholiale ke nahate di esemu kebiata vatae ata holioholilu. 17 Iale a hoto seleve kemo kebia hoesegevege abu atae tumu holievei. 18 A di hanavoge di vatae lohoale ke nahate dana kebia hanavege abuna vata bahatae tai a hoto loui ata haivei. 19 Di debika mai aoi isivialeike kebiata seleveta abu ebika mai aoge ana kebia hoesegevei.

20 “Di ata kobia unahaho guliguliholima. Isito ata degomoleau di esemu kobia hoto evisi abu uvu mai daemo mavoveve kebiatahoike di guliguliai a imihama. 21 Mamai, di a imihai isivialeike di esemu koeau isi gabie daemo uvu mavoveve keau bahata uvu igaeai. Di isivialeike a daiti usege di aiti uale ke nahate abu vai nahehi igaetolahai. Ige elike vatae ataeau hilokage a di hanavonu. 22 A di ebagemale ke nahate di kebia tabagevenu. Ige elike naiti uvu igaeale ke nahate keau uvu igaeai. 23 A daiti uge di kebiahi ua. Iale keabuna seleveta uvu igaelahai. Ige kemo vatae ataeabuna hilokage a di hanavonu. Isi abuna hilokage a daho isiviale ke nahate a kebiaho isivianu.

24 “Mamai, a di esemu kobia malevei daonu. Iale di isivialeike keau di oleve uale keve abu daluvuta ui. Ilive elike a di ivi ebagemale ke abu elehai. A di ivi ebagemale keu koseanu. Subuta vatau uoholisege a daho isivi balugai di ivi ebagemanu. 25 Di Mama, au inutolotolote kosive. Vatae ataeau a hilokaholilu. Isito di a hilokanu. Ige esemu koeau hilokage ailike di hanavonu. 26 Di a vaveve loui kebia haivenu. Iale dana vani bahata kateigei. Ige elike a daho isiviale ke nahate abuna moleho isivilahai. Abuna katelahage dana abuhi ugei.”

Copyright information for `KPX