John 21

Iesuu au esemu seveniemo (7) velemanu.

Vani mole Iesuu Taibiliasi tabu keve au esemue ti moleanu. Au keve tiale deiadave keu koseanu. Iesu esemu degomoleau keve mole bevuevei igaetoai uale kebia iviabeike koea. Saimoni Bita. Ige ese nehe Tomasi (ivive mole Didimasi). Ige Galili vatamo umale Keina ata mole ivi Nataniela. Ige Sebedi mo abuita. Ige Iesu esemu mole abuita. Keau keve mole bevuevei ua. Isege Saimoni Bitau namigevei avoe, “Dana tiniege e mahoi.” Ige esemu degomoleau avuho loui avoe, “Noeabuna aluvuta tai.” Katelahai avuluvuta vanagi mai tiliale vavi igae kemo e maholata huenabe maleholilu. Ilage vau alamoge Iesuu lohoale tabu ke esagae lamisi ua. Ige esemuiabe keau ke elehaito valitiholilu. Ige Iesuu hohavei avoe, “Esemuia, lana huenabe malelu.” Ige abu loui avoe, “No bebe maleholilu.” Kateai louge Iesuu namigevei avoe, “La ugabi mai ada inuteveatae mihatuliege lana huena moaga maleve.” Ige abu hotove evisi ugabi mai au louale keveatae mihatuge huena moagamoagaeau ugabi kemo uge abu butuhai mai vanagimo mavoveveu abuemo anekianu. Ige Iesu uvue esemu keu ke elehai Bita namihai avoe, “Ata keu nahie Kosive.” Ige Saimoni Bitau di hoto ke evisi au ogo elokohale ke mai holovai emo biloai Iesue tinu. Isege noeau vanagita ugabi butuhai loholu. No esagamo haeava holioholilu. Katealemo no lohoaleau esagae dobuluvisi elehage Iesuu vene beisi kemo huena mahoevei valavata malei otovenu. 10 Isi noheho loui avoe, “La huena maleale kebia degomole malei lohove.” 11 Ige Saimoni Bitau tiale ugabi ke butuhai esagae lohonu. Ige ugabi kemo huena moagamoagaeau ua. Huena keau bahata uani handele vivti tili (153). Ugabi keu ililohoito levelahaholinu. 12 Ige Iesuu noheho loui avoe, “Lohoi lovi ive.” Ige no vabulahale kemo koseai Iesu belahaholilu, “A ole a.” Kosealemo no hilokage keu no Kosive. 13 Katelahage Iesuu tiale valavata huenata malei lohoale noevenu.

14 Iesuu hatai hovelahale ke iae au ebika mai au esemu haiveale abuita. Isi tota nova kota louge abuita igaeta.

Iesuu Bita belehanu.

15 No lovi ke isi gabilahasege Iesuu Saimoni Bita namihai avoe, “Dioni mo Saimoni, a daho isiviale a isivi kena esemu koeau daho isiviale ke evihanu. Emena.” Ige Bitau namihai avoe, “Ito, Kosive, a hilokage di aho isivianu.” Ige Iesu avuho loui avoe, “A katealemo di mamoe ese nalievenela.” 16 Kateai avuho louito tota belahai avoe, “Dioni mo Saimoni, ana seleveta daho isivi baluganu.” Ige Bitau namihai avoe, “Ito, Kosive, a hilokage di aho isivianu.” Ige Iesuu avuho loui avoe, “Di mamoe kebia nalievenela.” 17 Kateai louito tota belaha moleai avoe, “Dioni mo Saimoni, ana daho isivianu.” Kateai Bita belaha abuita igaetage Bitau hotove kemo isuanu. Iale kemo au Iesu namihai avoe, “Kosive, a vaveve bahata hilokanu. Iale di aho isiviale ke a hilokanu.” Ige Iesuu avuho loui avoe, “Di mamoe kebia nalievenela.” 18 Kateai avuho louito namihai avoe, “Seleveta di hoto mole louge evinela. A mohohota ui a ogo vai a isivi matama keve ohanoi tinu. Isito gabie ana a ebika holiniege bae kateai a isivi valivebene. Isito ana a ada hatuge ata molena a ada umudievei a melamei a isiviholiale matama keve tai.” 19 Iesuu kateai louale keu Bitau hatai Dilava ivi ebagemaveve hotoike au ke lounu. Au kateai avuho louito namihai avoe, “Di ehomai lohonela.”

Bitau Iesu esemu molemo Iesu belahanu.

20 Kateige Bitau hoilahai Iesu uvue esemu ke elehanu. Esemu keike subuta Iesu vavamo ugulamoi namihai avoe, “Kosive, ata olena aho haiai.” 21 Iale Bitau hoilahai esemu ke elehai Iesu namihai avoe, “Kosive, a di hatihati hoto ke lounu. Isito ata kona oleve kateai avuta hatai.” 22 Ige Iesuu Bitaho loui avoe, “Dana isiviage kena ulage dana tota lohoi. Iale di ehomai lohonela. Ainaho bae ata mole vaveve ke kaovagelive.” 23 Iesuu hoto louale kemo hoto mole igaeu evievi ata bahata sonumaevei gabianu. Hoto keu loui avoe, “Esemu keu bae hatilivebene.” Isito Iesuu hoto kateale louholinu. Keu loui avoe, “Dana isiviage kena ulage dana tota lohoi. Iale ainaho ata mole vaveve kaovagelive.”

Hotoe gabi

24 Iesu uvue esemu seleve keike vaveve ko bahata elehai hisalianu. Iale esemu ke daliko. Iale la hilokage di hoto louale keu hoto seleve. 25 Isito di buka komo Iesu hoto bahata hisaliholinu. Iesu keu vaveve moagataho vaevenu. Iale dana ke bahata hisaliage di huhuige auna buka moagamoaga holisi.

Copyright information for `KPX