John 4

Samalia keateu Iesuemo lohonu.

Balisia ataeau evige Iesuu ata moaga malevei babatisogeveale keu Dioni evihanu. Isito Iesuu atabe babatisogeveholinu. Esemuiabe unaha abuike ata babatisogevelu. Ige Iesuu abu hoto louale ke evisi Diudia vata halei Galili vatae taliho Samalia vatae velemai tinu.

Tiale keu Samalia o mole ivi Saika keve velemanu. O ke vavamo Diekobou subuta au vata mole mai au mo Dioseba ominu. Iale vata kemo Diekobo e abatau ua. Iale Iesuu oai lohoalelua enuai kabebiai e abata ke vavamo ugulamoi uma.

Keve ugulamoi usege esemuiabeau halevai taunie lovi voilahaho tilu. Isege vanie vigoe Samalia keate moleu e haliho lohonu. Ige Iesuu avuho loui avoe, “E hage di isi.” Ige keate keu namihai avoe, “Au Diue ata. Isege dau Samalia keate. Iale osialemoike a isiviale di e hai aoge a isi.” Keate keu hoto ke louale keu koseanu. Diue ataeau bae Samalia atahi kabu igaemo e igelivebene. 10 Ige Iesuu keate ke namihai avoe, “A Dilavau onobenobe ata ovemale ke hilokai aiti hotoimale keta hilokavatebe a di namihage di ukolikoli e mai aonu.” 11 Ige keate keu avuho loui avoe, “Kosive, e kou heila ua. Iale a e bagu mai lohoholialemo ana oleve kateai ukolikoli e hai daoge di isi. 12 No buluve Diekobo keu subuta abata ko lovoi kemo e isi e hai au eseta au ovota ovenu. Iale ose a ke evihanu.” 13 Ige Iesuu avuho loui avoe, “Ata oleu e ko iale kena tota enuai. 14 Isito di e mai ata oleme ovege abu iale keau bae tota enulahalivebene. Isito ukolikoli e kena uvuiabemo hanage abuna uveve doga malei.” 15 Ige keate keu avuho loui avoe, “Kosive, avage e ke hai daoge di isi. Ilive elike enuholisi e ko haliho tota loho halei.” 16 Kateige Iesuu namihai avoe, “Talive a kolia melamei tota kove lohonela.” 17 Ige keate keu namihai avoe, “Dau koliaholinu.” Ige Iesu namihai avoe, “Seleveike a ke lounu. A aike koliaholinu. 18 Isito a subuta malaha ada mole holoeveito kebia halevenu. Isi aike a moleti umale keu a kolia seleve holioholinu. Iale a daho louale keu seleve.” 19 Kateai avuho louge keate keu namihai avoe, “Kosive, di huhuige au beloveta ata. 20 No buluveau subuta tana komo guligulilahalu. Isito Diue ata la loui kosea, ‘Ataeabuna Dielusalemae Dilava hoesehavogei.’” 21 Ige Iesuu avuho loui avoe, “E, di hoto louale ko evinela. Vani molena lohoge ataeau bae tana komo mesoho Dielusalema o kemo nahie Mama hoesehavolivebene. 22 Samalia ata laeau la guligulilahamale ke ihu hilokaholilu. Isito Diue ata noeau no guligulilahamale ke ihu hilokalu. Kosealemo Diue ata noemo Dilavau toelamo ata maleveve kosive hanavonu. 23 Iale vanive keu aike lohonu. Iale guliguli seleve vamale keabuna abu uvu bahatamo vaveve seleve unahamo nahie Mama hoesehavoi. Ata kateale biahoike Dilavau isiviale keau hoesehavogei. 24 Dilava keu ata holioholinu. Isito keu munanae tumu. Iale oleuoleu Dilava hoesehavoliho valiege abu uvu bahatamo vaveve seleve unahamo hoesehavoi.”

25 Kateai louge keate neheu namihai avoe, “Di hilokage abu ata tedaevemale kosive ke ivihai avoe, ‘Keliso.’ Iale di evige kena lohoniege no onole vamale ke bahata noheho loui.” 26 Ige Iesuu avuho loui avoe, “Ata ke dailiko aho louma.”

27 Kateai lousege esemuiabeau hoidevei lohoge Iesuu keate keti hotohotoima. Ige abu ke elehai vikolahalu. Isi isiviale keate ke belahai avuho loui kosea, “A onole vama.” Isi isiviale Iesuho loui kosea, “A osiohoike keate keti hotohotoima.” Katelahai huhulahaito abuho hotobe louholilu.

28 Abu lohoale velehovosege keate keu au e bagu halei oe tiale ataho hoto ke lounu. 29 Isi namigevei avoe, “Lohoge nahi talive malaha mole elehai. Malaha keu di vaveve bahata vamale ke daho lounu. La huhuige nahie ata tedaeveve kosive Keliso kenike.” 30 Kateai louge ataeau o halevai Iesue loholu.

31 Isito abu lohoholisege Iesu esemuiau avuho loui avoe, “Kosive, lovi mai inela.” 32 Ige Iesuu abuho loui avoe, “Di lovi iale ke la hilokaholilu.” 33 Ige abu ke evisi abu moleteho loui avoe, “La huhuige ata moleu lovi mai ominu.” 34 Kateale huhulahasege Iesuu namigevei avoe, “Di lovi keu koseanu. Dana di hanavoale ke isivi vai au lovi daoale ke vai gabiai.

35 “Isito la loui kosea, ‘Bata abuita abuita uoholisege lovina bae baeai.’ Iale di la namigevege evive. Nenilahai bulu elegeve dua vave. Lovi keau baelahage maleveve vaniu lohonu. 36 Ata molena lovi hai. Ige keu baege molena lovi ke lovoi. Iale ke nahate ata molena Dilava hoto loui ata haivei. Ige ata molena lohoniege tota kebia haivei malevege abuna ukolikoli malei. Ige ata abui keabuna abu lovi kemo ibinae dua malei vahaeholahai. 37 Hoto keu seleve. Ata molena lovi hasege molena bae lovoi. 38 Dana ata degomoleau lovilahale keve la hanavege lovi maleliho teve. Isito lana loviabe teige kemo tota lovi degomole maleve.” Iesuu kateai lovie hoto au esemuho lounu.

39 Ige Samalia ataeau avue loholiale namihai avoe, “Loholive nohehi unela.” Kosealemo keate keu abuho loui avoe, “Keu di ono vade vamale ke bahata daho lounu.” Ige abu hotove evisi abu uvu mai Iesuemo mavolu. Kateige Iesuu tiale vanie ni abuita abuhi ua.

41 Abuhi ui haivege ata moagaeau hotove evisi bae abu uvu mai omilu. 42 Isi keau bae keate ke namihai avoe, “No a hoto louale ke unahamo no uvu mai avuemo mavoholilu. Isito no biaeau nova hotove evisi hilokage keu vatae ata maleveve kosive. Kemoike no uvu mai avuemo mavolu.”

Iesuu gamanie kosive mo hoesehavonu.

43 Vanie ni abuita keau uoholige Iesuu halevei Galili vatae tinu. 44 Keu subuta loui avoe, “Ata olena beloveta holige atave seleve keau bae hoesehavoi hotove malivebene.” 45 Isito au Galilie tiale velemage ataeau elehaime vahaehove vai hoesehavolu. Kosealemo abu Dielusalemae tiliale Diue vahaeho vani Basova kemo Iesuu vikoe vaveve moaga vaevege abu ke elehalu.

46 Igeto Iesuu kemo halei tota Keina oe tinu. O keveike au subuta vikoe vaveve vage eu uaini holinu. Iale o kemo gamanie kosive moleu ua. Kosive ke mou o mole Kabenumu keve vavahanianu. 47 Iale kosive keu Iesuu Diudia halei Galilie lohoale hoto ke evinu. Isi avue tiale namihai avoe, “Ana vali loholive di mo hoesehavoi. Au hativeveu vuguvuguike vage di lohonu.” 48 Ige Iesuu avuho loui avoe, “La isiviale di vikoe vaveve moaga vage bae di hoto evisi mave.” 49 Kateai lousege gamani kosive keu avuho loui avoe, “Kosive, lohoge naiti tai. Onoilage di mou hatima.” 50 Kateai louge Iesuu namihai avoe, “Tenela. A mou momoleanu.” Ige malaha keu Iesu hoto ke evisi halei hoilahai tinu. 51 Tiale humaha tavae tisege esemuiabeau moveu momoleale hoto mai lohoale avuluvuta belehovolu. Isi namihai avoe, “A mou momoleanu.” 52 Ige malaha keu belagevei avoe, “Vanie ni vaesutemoike au momoleanu.” Ige abu namihai avoe, “Nivu vaniu uani (1) okolokiasege a moe hobeu uoholinu.” 53 Ige mamaveu ke evisi hilokage vanie ni igaemoike Iesuu avuho loui avoe, “A mou momoleanu.” Ige kemo kosive keu au ese ehai abuhi abu uvu mai Iesuemo mavoi ehovalu.

54 Iesuu Diudia halei lohoale Galili vata kemo vikoe vaveve mole vaito lohoale tota kosive ke mo hoesehavoge momoleanu.

Copyright information for `KPX